အလုပ်တွင်ထိခိုက်မှုကြောင့် အမြဲတမ်းမသန်စွမ်းမှု ငွေလုံးငွေရင်း အကျိုးခံစားခွင့် ထုတ်ပေးခြင်း

အလုပ်သမား၊ အလုပ်အကို်င်နှင့်လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာန၊ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့အလုံစတိုဝင်းအတွင်းရှိ လေးထပ်ဆောင်သင်တန်းခန်းမ၌ ၁-၁၂-၂၀၁၅ ရက်နေ့နံနက် (၉းဝဝ)နာရီအချိန်တွင် ကျင်းပသော အလုပ်တွင် ထိခိုက်မှုကြောင့် အမြဲတမ်းမသန်စွမ်းမှု ငွေလုံးငွေရင်း အကျိုးခံစားခွင့် တစ်လုံးတစ်ခဲတည်း ထုတ်ပေးခြင်း အပြည့်အစုံသိရှိရန်….