အာမခံဌာန

ဖွဲ့စည်းပုံ

Insurance Org Frame


လုပ်ငန်းတာဝန်

  • ဥပဒေနှင့်အညီအလုပ်ဌာနနှင့် အလုပ်သမားများမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊
  • အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမားများထည့်ဝင်ကြေးများကောက်ခံခြင်းနှင့် ဥပဒေပါ အကျိုးခံစားခွင့်များခွင့်ပြုထုတ်ပေးခြင်း၊
  • လချုပ်အစီရင်ခံစာများအားစစ်ဆေးအတည်ပြုခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများမှ တောင်းခံလာပါကစုစည်းပြုစုပေးပို့ခြင်း၊
  • နှစ်စဉ်လျာထားချက်များသတ်မှတ်ပေးခြင်းနှင့် မြို့နယ်ရုံးခွဲများ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက် မှုများအားစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း၊
  • မကျေနပ်မှုတိုင်ကြားစာများနှင့် အယူခံမှုကိစ္စများကိုစိစစ်အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း၊
  • လုပ်ငန်းဌာနမရှိတော့ဘဲ ကာလကြာရှည်စွာကျန်ရှိနေသည့် ထည့်ဝင်ကြေးကြွေးကျန်များအား ပယ်ဖျက်ခြင်း နှင့် နှစ်ကာလရှည်ကြာစွာ လာရောက်ထုတ်ယူခြင်းမရှိသည့် အကျိုးခံစားခွင့် လက်ကျန်အမှုတွဲများအား ပယ်ဖျက်ခြင်း၊ စာရင်းပိတ်သိမ်းခြင်း၊
  • ယာယီပိတ်အလုပ်ဌာနများအားအလုပ်ဌာနများစာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ခြင်း၊
  • စီမံကိန်းလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် တွေ့ရှိရသောအားနည်းချက်၊ အားသာချက်များအားလေ့လာသုံးသပ်၍ အထက်အကြီးအကဲများထံအကြံပြုတင်ပြခြင်း၊
  • ရုံးခွဲတာဝန်ခံ၊ စစ်ဆေးရေးမှူးများ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအားနည်းချက်၊အားသာချက်များကိုသုံးသပ်၍ လိုအပ်သည့် ညွှန်ကြားချက်များ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများထုတ်ပြန်နိုင်ရန် အထက်အကြီးအကဲများထံအကြံပြုတင်ပြခြင်း၊

အထွေထွေ


အလုပ်တွင်ထိခိုက်မှုကြောင့် အမြဲတမ်းမသန်စွမ်းမှု ငွေလုံးငွေရင်း အကျိုးခံစားခွင့် ထုတ်ပေးခြင်း

အလုပ်တွင်ထိခိုက်မှုကြောင့် သေဆုံးသူ၏ ကျန်ရစ်သူမိသားစုအား ငွေလုံးငွေရင်းအကျိုးခံစားခွင့် ထုတ်ပေးခြင်း

အကျိုးခံစားခွင့် ခွင့်ပြုထုတ်ပေးသည့် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ