ပြည်တွင်းအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးအကျိုးဆောင်လိုင်စင် လျှောက်ထားရာတွင် လိုအပ်သည့်အချက်များနှင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် စည်းကမ်းချက်များ

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေး ဦးစီးဌာနသည် ပြည်တွင်းအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးအကျိုးဆောင်လိုင်စင်ကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဥပဒေနှင့် ၁၉၅၉ ခုနှစ်၊ အလုပ် ခန့်ထားမှုကန့်သတ်ရေးအက်ဥပဒေတို့အရ ခွင့်ပြုထုတ်ပေးလျက်ရှိရာ ပြည်တွင်းအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးအကျိုးဆောင်လိုင်စင် လျှောက်ထားသူများ သည် အောက်ပါစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ လျှောက်ထားနိုင်သည်-
Slide1

Slide2

Slide3

Slide4

Slide5

အပြည့်အစုံ..