လူ့စွမ်းအားဖွံ့ဖြိုးမှု အညွှန်းကိန်းများလက်စွဲစာအုပ်

လူ့စွမ်းအားဖွံ့ဖြိုးမှု အညွှန်းကိန်းများလက်စွဲစာအုပ် ၂၀၁၇-၂၀၁၈

01. Cover

02. MAP

03.CONT Myan

04. Forward

05. Handbook_2018 (myanmar)

လူ့စွမ်းအားဖွံ့ဖြိုးမှု အညွှန်းကိန်းများလက်စွဲစာအုပ် ၂၀၁၆-၂၀၁၇(English)

cover (443)
Contents (479)
Handbook (684)