လုပ်သားအင်အားစာရင်း ကောက်ယူပြုစုရေးဌာနခွဲ

လုပ်ငန်းတာဝန်များ

 • လုပ်သားအင်အားစစ်တမ်း ကောက်ယူပြုစုခြင်း
 • စက်မှုဇုန်များရှိ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာန နှင့် အလုပ်သမားဦးရေ စာရင်း ကောက်ယူပြုစုခြင်း
 • နိုင်ငံပိုင်၊ သမဝါယမပိုင်၊ ပုဂ္ဂလိကပိုင်၊ ဖက်စပ်ပိုင်၊ ကိုယ်တိုင်နှင့် အခြားလုပ်ငန်းများရှိ အလုပ်ဌာနနှင့် လုပ်သားအင်အားစာရင်း ကောက်ယူပြုစုခြင်း
 • လူ့စွမ်းအားဖွံ့ဖြိုးမှုအညွှန်းကိန်းများ လက်စွဲစာအုပ် ပြုစုထုတ်ဝေခြင်း
 • စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းများ ပြုစုခြင်း
  • အလုပ်အကိုင်နှင့် အလုပ်သမားရှာဖွေခြင်းဆိုင်ရာ လချုပ်စာရင်း ပြုစုခြင်း
  • လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ပြုစုခြင်း
  • နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အချက်အလက်များ ပြုစုခြင်း
  • အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ တိုးချဲ့ဖန်တီးပေးနိုင်မှု အခြေအနေ စာရင်းများ ပြုစုခြင်း

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွက် လူ့စွမ်းအားဖွံ့ဖြိုးမှု အညွှန်းကိန်းများ လက်စွဲစာအုပ်

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နှစ်စဉ်လုပ်သားအင်အားစစ်တမ်း ပထမသုံးလပတ် အစီရင်ခံစာ (Annual Labour Force Survey 2018 Quartery Report)(အင်္ဂလိပ်၊ မြန်မာ) ထုတ်ပြန်ခြင်း
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ နှစ်စဉ်လုပ်သားအင်အားစစ်တမ်း တတိယသုံးလပတ် အစီရင်ခံစာ (Annual Labour Force Survey 2017 Quartery Report)(အင်္ဂလိပ်၊ မြန်မာ) ထုတ်ပြန်ခြင်း

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ နှစ်စဉ်လုပ်သားအင်အားစစ်တမ်း ပထမသုံးလပတ် အစီရင်ခံစာ (Annual Labour Force Survey 2017 Quartery Report)(အင်္ဂလိပ်၊ မြန်မာ) ထုတ်ပြန်ခြင်း

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွက် လူ့စွမ်းအားဖွံ့ဖြိုးမှု အညွှန်းကိန်းများ လက်စွဲစာအုပ်

လအလိုက် အလုပ်အကိုင်ရရှိမှု အခြေအနေ

အလုပ်သမား၊လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန ၊ အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန မှ
၂၀၁၅ ခုနှစ် ၊ မြန်မာနိုင်ငံ လုပ်သားအင်အား၊ ကလေးလုပ်သားနှင့် ကျောင်းအပြီးလုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရောက်မှု အကူးအပြောင်း ဆန်းစစ်ခြင်းစာတမ်း အား ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ် ၊ မြန်မာနိုင်ငံ လုပ်သားအင်အား၊ ကလေးလုပ်သား နှင့် ကျောင်းအပြီးလုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရောက်မှု အကူးအပြောင်း ဆန်းစစ်ခြင်းစစ်တမ်း မှ အသေးစိတ်အစီရင်ခံစာများ အား လေ့လာဖတ်ရှုနိုင်ပါရန်

အနှစ်ချုပ်အစီရင်ခံ အား လေ့လာဖတ်ရှုနိုင်ပါရန်
အျပည့္အစုံ ဖတ္ရႈရန္ . . . . . . (1828)
Labour Force Survey(MM)

MYANMAR Labour Force, Child Labour and School-to-Work Transition Survey, 2015, Executive Summary Report (January-March 2015) (English Version)

အစီရင်ခံစာ စာအုပ် (English Version) အျပည့္အစုံ ဖတ္ရႈရန္ . . . . . . (1137)

Labour Force Survey(Eng)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီးများရှိ အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးရုံးများ

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီးများရှိ စက်မှုဇုန်များမှ စက်ရုံ၊ အလုပ်ဌာနများနှင့် အလုပ်သမား ဦးရေစာရင်း

အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနသည် နိုင်ငံတော်မှသတ်မှတ်ထားသော စက်မှုဇုန်များတွင် ၁၉၉၇ ခုနှစ်မှ စတင်၍ ကွင်းဆင်းကောက်ယူခဲ့ရာ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်လည်း စာရင်းကောက်ယူပြုစုနိုင်ခဲ့ပါသည်။ နိုင်ငံတော်မှ စက်မှုဇုန်(၁၈) ခုကို နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးတွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သဖြင့် နိုင်ငံတော်၏ စက်မှုလုပ်ငန်းကဏ္ဍတွင် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ပိုမိုရရှိလာကြပါသည်။

ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်း၊ဖက်စပ်လုပ်ငန်း၊ကိုယ်တိုင်/အခြားလုပ်ငန်းများရှိ အလုပ်ဌာနနှင့်အလုပ်သမား ဦးရေစာရင်း

အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနမှ (၂)နှစ်တစ်ကြိမ်ကောက်ယူသော အလုပ်ဌာနနှင့်အလုပ်သမား စာရင်းများကို ၂၀၀၂ ခုနှစ်မှ စ၍ တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်ကောက်ယူပြုစုခဲ့ရာမြို့ပေါ်ရှိပုဂ္ဂလိကဏ္ဍနှင့်ကိုယ်တိုင်အခြားအလုပ်သမား အားလုံးအကျုံးဝင်ပါသည်။