အခြားတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်ခုံသမာဓိအဖွဲ့များ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များ

၂၀၁၉ ခုနှစ်

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Hua Meng အထည်စက်ရုံ နှင့်ပတ်သက်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက် (၆/၂၀၁၉)

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Hua Meng အထည်စက်ရုံ နှင့်ပတ်သက်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက် (၅/၂၀၁၉)

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Hua Meng အထည်စက်ရုံ နှင့်ပတ်သက်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက် (၄/၂၀၁၉)

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ ပုသိမ်သူ(၁)၊ အမြန်ရေယာဉ် နှင့်ပတ်သက်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက် (၃/၂၀၁၉)

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Skyward International Trade Ltd Hinthada Branch နှင့်ပတ်သက်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက် (၂/၂၀၁၉)


ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး

(၅/၂၀၂၀)ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Myanmar Ru Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက်

(၄/၂၀၂၀)ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Lung Shin Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက်

(၃/၂၀၂၀)ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Sunforce International Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက်

(၂/၂၀၂၀)ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ CHEN’S Myanmar Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက်

(၁/၂၀၂၀)ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Bellmart (Myanmar) Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက်

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး

(၃/၂၀၁၉)ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ PURI TIMBER Co., Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက်

(၂/၂၀၁၉)ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Myanmar Sunrun Garment Co., Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက်

(၁/၂၀၁၉)ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ ပွင့်ရတနာကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းကျောင်း အငြင်းပွားမှု နှင့်ပတ်သက်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက်


၂၀၁၈ ခုနှစ်

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ လက်ဝါးအထည်ချုပ်စက်ရုံ အငြင်းပွားမှု နှင့်ပတ်သက်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက် (၂/၂၀၁၈)

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့မှ ရတနာ့မေတ္တာအဖွဲ့၊ Pact MARC Project, ရွှေကျင်ရုံးခွဲ နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁/၂၀၁၈)


မွန်ပြည်နယ်

မွန်ပြည်နယ် ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ ရွှေသံလွင်ဟိုင်းဝေးကုမ္ပဏီလီမိတက် အငြင်းပွားမှု နှင့်ပတ်သက်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက် (၁/၂၀၁၈)


၂၀၁၇ ခုနှစ်

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ လက်ဝါးအထည်ချုပ်စက်ရုံ အငြင်းပွားမှု နှင့်ပတ်သက်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက် (၂/၂၀၁၈)

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့မှ နေပြည်တော်အဆင့်မြင့်ရုပ်ရှင်ရုံ နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁/၂၀၁၇)


ရှမ်းပြည်နယ်

ရှမ်းပြည်နယ် ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ IKBZ Insurance ကုမ္ပဏီ အငြင်းပွားမှု နှင့်ပတ်သက်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက် (၁/၂၀၁၇)


ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Myanmar Sutech Co.,Ltd အငြင်းပွားမှု နှင့်ပတ်သက်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက် (၄/၂၀၁၇)


၂၀၁၆ ခုနှစ်

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ ဦးသံဒိုင်၊ ဦးစိုးမြင့်မောင်၊ ဦးကျော်ကျော်မိုး(ခ)ဦးကျော်ကျော်ဦး တို့ နှင့် ဦးသန်းငွေ ပါ အလုပ်သမား (၃၀) ဦး တို့ကြားဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၂/၂၀၁၆)

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ ဦးသံဒိုင်၊ ဦးစိုးမြင့်မောင်၊ ဦးကျော်ကျော်မိုး(ခ)ဦးကျော်ကျော်ဦး နှင့် ဦးမျိုးထွန်းပါ အလုပ်သမား (၃၀) ဦး တို့နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁/၂၀၁၆)


တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး

တနသာင်္ရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Asia Guiding Star ကုမ္ပဏီ အငြင်းပွား မှုနှင့်ပတ်သက်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက် (၂/၂၀၁၆)

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ မြန်မာ့ရှေ့ဆောင်ဘဏ်(မြိတ်ဘဏ်ခွဲ) အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက် (၁/၂၀၁၆)

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးခုံသမာဓိအဖွဲ့မှ Andaman Club Hotel အငြင်းပွားမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၂ /၂၀၁၄)


ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ ချင်စုမြန်မာအထပ်သားစက်ရုံ အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက် (၂/၂၀၁၆)

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ ကောင်းမြတ်အောင်ကျော် ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီအငြင်းပွားမှု နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁/၂၀၁၆)

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးခုံသမာဓိအဖွဲ့မှ Gulf Power Construction Co., Ltd. အငြင်းပွားမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၃/၂၀၁၄)


ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့မှ ကိုကာကိုလာကုမ္ပဏီ (ပုသိမ်ရုံးခွဲ)၏ အငြင်းပွားမှု နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁/၂၀၁၅)


ရှမ်းပြည်နယ်

ရှမ်းပြည်နယ်၊ ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ တောင်ကြီးထိန်သာ ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၂/၂၀၁၆)

ရှမ်းပြည်နယ် ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ မြတ်တော်ဝင်ဆေးရုံ အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁/၂၀၁၆)