မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များ

၂၀၂၀ ခုနှစ်

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ ကြံ့နှစ်ကောင်ဘိလပ်မြေစက်ရုံ နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁/၂၀၂၀)

၂၀၁၈ ခုနှစ်

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ အင်ပါယာစက္ကူစက်ရုံ နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၂/၂၀၁၈)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ AAA ဘိလပ်မြေစက်ရုံ နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁/၂၀၁၈)

၂၀၁၇ ခုနှစ်

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ RVK Meditech Co.,Ltd(မြန်မာနိုင်ငံဆေးဝါးလုပ်ငန်းစက်ရုံ) နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၈/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Soon Pre School နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၇/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ MEGA LIFESCIENCE LIMITED (မန္တလေးရုံးခွဲ) နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၆/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ UNITED COOL GROUP CO.,LTD (COOL LUE ရေသန့်စက်ရုံ) နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၅/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ ဖူးရှင်းဘရားသားကုမ္ပဏီလီမိတက် နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၄/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ သစ်မင်းရာဇာကုမ္ပဏီလီမိတက် နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၂/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ ဖူးရှင်းဘရားသားကုမ္ပဏီ နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁/၂၀၁၇)


၂၀၁၆ ခုနှစ်

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ The Hotel Umbra Bagan နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၅/၂၀၁၆)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ ရွှေမန်းတောင်ကုမ္ပဏီလီမိတက် နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၄/၂၀၁၆)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ The Hotel Umbra Bagan နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၃/၂၀၁၆)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ စိန်ကမ္ဘာချည်မျှင်စက်ရုံ နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၂/၂၀၁၆)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ ပုဂံသံတဲဟိုတယ်အုပ်စု ကုမ္ပဏီလီမိတက် နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၁/၂၀၁၆)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ ဖူးရှင်းဘရားသားကုမ္ပဏီ နှင့်ပတ်သက်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၀/၂၀၁၆)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ အင်ပါယာစက္ကူစက်ရုံ နှင့်ပတ်သက်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက် (၉/၂၀၁၆)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ စပါးနှံ တာယာနှင့်ကျွတ်စက်ရုံ အငြင်း ပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက် (၈/၂၀၁၆)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ ပန်ဒါချည်မျှင်အထည်နှင့် အချောကိုင် စက်ရုံ အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက် (၇/၂၀၁၆)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ ကံကောင်းခြင်းရတနာသစ် အချောထည်စက်ရုံ အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက် (၆/၂၀၁၆)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ ကံကောင်းခြင်းရတနာ သစ်အချော ထည်စက်ရုံ အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက် (၅/၂၀၁၆)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ စပါးနှံ တာယာနှင့်ကျွတ်စက်ရုံ အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁/၂၀၁၆)

မန္တလေးတိုင်းခုံသမာဓိအဖွဲ့၊ စပါးနှံတာယာနှင့်ကျွတ်စက်ရုံ၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်အငြင်းပွားမှုနှင့် ပတ်သက် သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၁/၂၀၁၅)

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးခုုံသမာဓိအဖွဲ ့ ၏ စိန်ကမ္ဘာချည်မျှင်စက်ရုံ၏အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၉/၂၀၁၅)

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးခုံုသမာဓိအဖွဲ ့ ၏ ပန်ဒါချည်မျှင်အထည်နှင့် အချောကိုင်စက်ရုံ(ပလိပ်)၏ အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၈/၂၀၁၅)

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Top 1 သောက်ရေသန် ့စက်ရုံ အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက် (၇/၂၀၁၅)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ ပန်ဒါချည်မျှင်နှင့်အထည်အချောကိုင်စက်ရုံ(ပလိပ်) အငြင်းပွားမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၅/၂၀၁၅)

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ UE Export Import Co..,Ltd အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက် (၄/၂၀၁၅)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ မြန်မာနိုင်ငံဆေးဝါးလုပ်ငန်းစက်ရုံ (ပြင်ဦးလွင်) အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက် (၂/၂၀၁၅)

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့မှ စပါးနှံ တာယာနှင့်ကျွတ်စက်ရုံ အငြင်းပွားမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၂/၂၀၁၄)