သတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းပညာဌာန

ဖွဲ့စည်းပုံ

IT Organization Chart

လုပ်ငန်းတာဝန်

  • အဖွဲ့ရုံးချုပ်၊ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးရုံးများ၊ ရုံးခွဲများနှင့်ဆေးရုံကြီးများ၊ ဆေးခန်းများအတွက် ကွန်ပျူတာနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဖြန့်ဝေခြင်း၊
  • ဖြန်ဝေထားသောကွန်ပျူတာနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့် Network Infrastructure များအားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် စနစ်တကျစီမံကြီးကြပ်ခြင်း၊
  • System Administrator များအတွက် လိုအပ်သောဆက်စပ်ပစ္စည်းများဖြည့်တင်းပေးခြင်းနှင့် ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊
  • LAN စနစ်နှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိသော Server Management ပိုင်းနှင့် Security ပိုင်းဆိုင်ရာ Database ထားရှိခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် အပတ်စဉ် Data Backup ပြုလုပ်ခြင်း၊
  • Database အားလစဉ် Update ပြုလုပ်သည့် လုပ်ငန်းအားစနစ်တကျ ဖြစ်စေရန် အခြားဌာနခွဲ၊ ရုံးခွဲများနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းပေးခြင်း၊
  • Data Type, Data Structure ကြီးမားလာသည်နှင့်အမျှ Data Design များပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းကိုမှန်ကန်စွာ Upgrade ပြုလုပ်နိုင်ရေးနှင့် လိုအပ်ပါက Database တစ်ခုလုံးအားအသစ်ပြင်ဆင်ခြင်း၊
  • System Application များ၊ ပြင်ပကုမ္ပဏီများနှင့် အပ်နှံရေးဆွဲထားသော Program များနှင့် Network ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေများကောင်းမွန်မှုရှိ/ရှိမရှိစစ်ဆေးခြင်း၊
  • အခြားဌာနများမှ လစဉ်ရရှိမည့် အချက်အလက် (Data) များစုဆောင်းထားရှိမှုအားမှန်ကန်မှုရှိ/မရှိစစ်ဆေးခြင်းနှင့် Data Import/ Export ပြုလုပ်ခြင်းအားအခြေအနေပေါ်မူတည်၍အချိန်နှင့်တပြေးညီပြီးမြောက်စေရန် စနစ်တကျကြီးကြပ်ခြင်း၊

 

Smart Card နှင့် ယာယီကတ် ထုတ်ပေးမှု အခြေအနေ

စဉ် ခုနှစ် လအမည် Smart Card ယာယီကတ်
၂၀၁၆ စက်တင်ဘာလ ၆၈၄၆၉၀ ၄၄၆၁၃၉

 

အထွေထွေ