အကြီးတန်းစာရေး၊ ဌာနခွဲစာရေး၊ ဒုတိယဦးစီးမှူး၊ ရာထူးတိုးမြှင့်ရေးအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း

နေပြည်တော်၊ နိုဝင်ဘာလ ၃ ရက်
အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏ ၃-၁၁-၂၀၁၈ ရက်နေ့မှ ၄-၁၁-၂၀၁၈ ရက်နေ့ထိ အကြီးတန်းစာရေး၊ ဌာနခွဲစာရေး၊ ဒုတိယ ဦးစီးမှူးရာထူးတိုးမြှင့်ရေး အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲကို နေပြည်တော်ရှိ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ (ရုံးချုပ်)၌ လူတွေ့၊ အင်္ဂလိပ်စာရေးဖြေ၊ ဘာသာရပ်ရေးဖြေ၊ ကွန်ပျူတာလက်တွေ့အရည် အချင်းစစ်ဆေးခြင်းအား ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ ရာထူးတိုးမြှင့်ရေးအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲတွင် အငယ်တန်းစာရေးရာထူးမှ အကြီးတန်းစာရေးရာထူးသို့ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုသူ(၁၁) ဦး၊ အကြီးတန်းစာရေးရာထူးမှ ဌာနခွဲစာ ရေးရာထူးသို့ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုသူ (၁၀) ဦး၊ အကြီးတန်းစာရေးရာထူး/ ငွေကိုင်(၃)/ ငွေကိုင်(၂) / ဌာနခွဲစာရေးရာထူးမှ ဒုတိယဦးစီးမှူး ရာထူးသို့ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုသူ (၁၈) ဦး၊ စုစုပေါင်း (၃၉) ဦးတို့ ဖြေဆိုခဲ့ကြပါသည်။