၂၀၁၂ ခုႏွစ္ လူမွုဖူလုံေရးဥပေဒအား ကြင္းဆင္းပညာေပးေဟာေျပာျခင္းႏွင့္ ေဆးကုသမွုေဆာင္ရြက္ျခင္း။ ပုသိမ္ၿမိဳ႕၊

ပုသိမ္ၿမိဳ႕၊ ဇူလိုင္လ (၂၁) ရက္
အလုပ္သမား၊ လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသႀကီး၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ရွိ North Shore အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံ၌ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ လူမွုဖူလုံေရး စီမံကိန္း အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာမ်ားရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ေဆးကုသမွုေဆာင္ရြက္သည့္ အခမ္းအနား ကို ၂၁-၇-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ရာ အခမ္းအနားသို႔ ပုသိမ္ၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕နယ္လူမွုဖူလုံေရး႐ုံး တာဝန္ခံအရာရွိ၊ ၿမိဳ႕နယ္လူမွုဖူလုံေရးေဆးခန္းမွ တာဝန္ခံဆရာဝန္၊ North Shore အထည္ ခ်ဳပ္စက္႐ုံမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမား(၁၀၀) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။
အဆိုပါ အခမ္းအနားတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးတာဝန္ခံအရာရွိ မွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ လူမွုဖူလုံေရး ဥပေဒပါ ထည့္ဝင္ေၾကးအေၾကာင္းႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအေၾကာင္းအား ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး ခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္လူမွုဖူလုံေရးေဆးခန္း၊ တာဝန္ခံဆရာဝန္ႏွင့္အဖြဲ႕မွ အလုပ္သမား(၅၅)ဦး အား ေဆးကုသမႈမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။
pathin(nortshore)1

pathin(nortshore)2