လူမွုဖူလုံေရးအဖြဲ႕ E-mail & Internet အသုံးခ်မွုသင္တန္းအမွတ္စဥ္(၁/၂၀၁၇) သင္တန္းဖြင့္လွစ္ျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္ လ ၂ ရက္
အလုပ္သမား၊ လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမွုဖူလုံေရးအဖြဲ႕၏ E-mail & Internet အသုံးခ်မွုသင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁/၂၀၁၇) ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ၂-၈-၂၀၁၇ ရက္ေန႔ (၁၃:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ လူမွုဖူလုံေရးအဖြဲ႕(႐ုံးခ်ဳပ္)၊ သင္တန္းခန္းမ (၁) ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ အခမ္းအနားသို႔ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမွုဖူလုံေရးအဖြဲ႕၊ ညႊန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္၊ ညႊန္ၾကားေရးမွူးမ်ား၊ ဒုတိယညႊန္ၾကား ေရးမွူးမ်ား၊ သင္တန္းနည္းျပမ်ား၊ သင္တန္းအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားႏွင့္ သင္တန္းသား/သူ (၃၆) ဦး တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။
အဆိုပါ သင္တန္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမွုဖူလုံေရးအဖြဲ႕၊ ညႊန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာ တြင္ e-mail & Internet သင္တန္းကို လူမွုဖူလုံေရးအဖြဲ႕၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း၊ သင္တန္းဖြင့္လွစ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေခတ္ႏွင့္ေလၽွာ္ညီစြာ လက္ရွိလိုအပ္ေန ေသာ ကြက္လပ္အားျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ ေနသည့္ EDMS စနစ္အား လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တကယ့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္နိုင္ေအာင္ မိမိ႐ုံးတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္သူမ်ား ထိေတြ႕မွုအေလ့အက်င့္မ်ား ေအာင္ ဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ သင္တန္းတြင္ သင္ၾကားေပးလိုက္သည့္ နည္းပညာမ်ားကို အသုံးခ်၍ အခက္အခဲမ်ားေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္မည္ဆိုပါက သင္တန္းဖြင့္လွစ္ရက်ိဳးနပ္ပါ ေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္မပ်က္သင္တန္းဖြင့္လွစ္ေပးျခင္းသည္ ႐ုံးလုပ္ငန္းမ်ားလစ္ဟာမွုမရွိေအာင္ ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သင္တန္းခ်ိန္အား အေလးထားတက္ေရာက္ေစလိုပါေၾကာင္း၊ သင္ခန္းစာမ်ား အဆက္အစပ္ျဖင့္သင္ၾကားရသည့္အတြက္ သင္တန္းခ်ိန္မွန္ေအာင္ တက္ေရာက္ ေစလိုပါ ေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာဌာနမွူးမ်ားမွလည္း ပုံမွန္တက္ေရာက္နိုင္ေရးေစလႊတ္ေပးေစလို ပါေၾကာင္း၊ သင္တန္းတက္ေရာက္ၿပီး႐ုံႏွင့္မၿပီးဘဲ လက္ေတြ႕အသုံးခ်ေစလိုေၾကာင္း၊ သို႔မွသာ ေနာင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အေျခခံျဖစ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သင္တန္းတြင္တက္ေရာက္ေန႐ုံႏွင့္မၿပီးဘဲ ထိထိေရာက္ေရာက္ေလ့လာၿပီး နားမလည္သည္ မ်ားကို သင္တန္းနည္းျပမ်ားအားေမးျမန္း၍ ေဆြးေႏြးေစလိုေၾကာင္း၊ ေဆြးေႏြးမွုပုံစံျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေစလိုေၾကာင္း၊ သင္တန္းတစ္ခုဖြင့္လွစ္ရန္မလြယ္ပါေၾကာင္း အခ်ိန္၊ လူ၊ ေငြ ကုန္က် ပါေၾကာင္း၊ စီမံခ်က္ေရးဆြဲတင္ျပၿပီးဖြင့္လွစ္ရပါေၾကာင္း၊ သင္တန္းတြင္ ေနာက္ဆုံးရက္၌ ဆန္း စစ္ခ်က္စစ္ေဆးၿပီး ႀကိဳးစားမွုရလာဒ္အေပၚမူတည္၍ ထူးခၽြန္ဆုခ်ီးျမႇင့္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သင္တန္းမွထုတ္ျပန္သည့္ စည္းကမ္းမ်ားကိုလိုက္နာေစလိုေၾကာင္း၊ အဓိကမွာၾကားလိုသည္မွာ ယခုသင္တန္းတက္ေရာက္ေနသည့္ ဝန္ထမ္း (၃၆) ဦးသည္ မအားလပ္သည့္ အခ်ိန္ၾကားထဲမွ အခ်ိန္ေပးတက္ေရာက္သည့္အတြက္ေပးသည့္အခ်ိန္ႏွင့္တန္ေအာင္ ပညာကိုယူတဲ့အခါမွာ ေသခ်ာစြာေလ့လာမွတ္သား၍ မိမိအတြက္က်န္ေအာင္ႀကိဳးစားေစလိုေၾကာင္း၊ မိမိနားလည္သည့္ ပညာ ရပ္မ်ားအားျပန္လည္မၽွေဝေပးေစလိုေၾကာင္း၊ သင္တန္းနည္းျပမ်ားအေနျဖင့္လည္း မိမိတတ္ ေျမာက္သေလာက္ က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္သင္ၾကားေပးေစလိုပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ Internet ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လုံျခဳံမွုအဆင့္အတန္းပါသိရွိေအာင္သင္ၾကားေပးေစလိုပါေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္၍ သင္တန္းနည္းျပ၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာဌာန၊ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွူး၊ ေဒါက္တာအိအိစိုးထြန္းမွ ပို႔ခ်မည့္ဘာသာရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ အား ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ လူမွုဖူလုံေရးအဖြဲ႕တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လၽွက္ရွိေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအား E-mail & Internet ပညာရပ္ကို တတ္ကၽြမ္းနားလည္ေစရန္ႏွင့္ ေပးအပ္သည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားအား အခက္အခဲမရွိေစဘဲ ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာျဖင့္ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ လၽွင္ျမန္စြာေဆာင္ရြက္နိုင္ေစရန္ရည္ရြယ္၍ သင္တန္းကာလ ၂-၈-၂၀၁၇ ရက္ေန႔ မွ ၁၅-၈-၂၀၁၇ ရက္ေန႔ထိ ရက္သတၱပတ္ (၂) ပတ္ၾကာ စာေတြ႕လက္ေတြ႕ သင္ၾကားေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

Email&Internet1
ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားေနစဥ္

Email&Internet2
သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္နည္းပညာဌာန၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွူး၊ ေဒါက္တာအိအိစိုးထြန္းမွ သင္တန္းတြင္ ပို႔ခ်မည့္ ဘာသာရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ရွင္းလင္းေျပာၾကားေနစဥ္