လူမႈဖူလုံေရးဥပေဒႏွင့္ ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါ A(H1N1) ႏွင့္ဆိုင္ေသာ က်န္းမာေရးပညာေပးေဟာေျပာပြဲ အခမ္းအနားက်င္းပျခင္း

ပဲခူးၿမိဳ႕၊ ၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္
အလုပ္သမား၊ လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္လူမွုဖူလုံေရး႐ုံးသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ လူမွုဖူလုံေရးဥပေဒပါ အေၾကာင္းအရာမ်ား ေဟာေျပာျခင္းႏွင့္ A(H1N1) ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါႏွင့္ပတ္သက္သည့္ က်န္းမာေရးအသိပညာ ေပးေဟာေျပာျခင္း အခမ္းအနားကို ၁၇-၈-၂၀၁၇ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ (၁၃:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္၊ အင္းတေကာ္ၿမိဳ႕၊ Hung Kiu အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံ၌ က်င္းပျပဳ လုပ္ခဲ့ရာ အခမ္းအနားသို႔ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ တိုင္းေဒသႀကီးလူမွုဖူလုံေရး႐ုံးတာဝန္ခံအရာရွိ၊ ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္လူမွုဖူလုံေရး႐ုံးမွ ဒုတိယဦးစီးမွူး၊ အင္းတေကာ္လူမွုဖူလုံေရးေဆးခန္း၊ တာဝန္ခံ ဆရာဝန္ႏွင့္ Hung Kiu အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံမွ အာမခံအလုပ္သမားမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾက ပါသည္။
အခမ္းအနားတြင္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးလူမွုဖူလုံေရး႐ုံး၊ တိုင္းေဒသႀကီးတာဝန္ခံအရာရွိႏွင့္ ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္လူမွုဖူလုံေရး႐ုံး၊ ဒုတိယဦးစီးမွူးတို႔မွ ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ လူမွုဖူလုံေရးဥပေဒပါအေၾကာင္း အရာမ်ားကို လုပ္ငန္းခြင္မပ်က္ေဆြးေႏြးေဟာေျပာခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္၍ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္၊ အင္းတေကာ္ၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕နယ္လူမွုဖူလုံေရးေဆးခန္း၊ တာဝန္ခံဆရာဝန္မွ A(H1N1) ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါႏွင့္ ပတ္သက္သည့္က်န္းမာေရးအသိပညာမ်ားကို ေဆြးေႏြးေဟာေျပာခဲ့ပါ သည္။

Screenshot_1
Hung Kiu စက္႐ုံမွ အာမခံအလုပ္သမားမ်ားအား ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္လူမွုဖူလုံေရး႐ုံး၊ ဒုတိယဦးစီးမွူး ေဒၚခင္ခ်ိဳခ်ိဳစန္းမွ ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ လူမွုဖူလုံေရးဥပေဒပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ရွင္းလင္းေဟာေျပာေနစဥ္

Screenshot_2
Hung Kiu စက္႐ုံမွ အာမခံအလုပ္သမားမ်ားအား ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္၊ အင္းတေကာ္လူမွုဖူလုံေရးေဆးခန္း၊ တာဝန္ခံဆရာဝန္၊ ေဒါက္တာသိမ့္ေသာ္ေသာ္ေအးမွ A (H1N1) ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ က်န္းမာေရးအသိပညာမ်ားကို ရွင္းလင္းေဟာေျပာေနစဥ္