လူမႈဖူလုံေရးစီမံကိန္းအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ားအား အလုပ္သမားမ်ားသိရွိလိုက္နာ ခံစားနိုင္ေရး ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားအား အလုပ္ဌာနအေရာက္ ကြင္းဆင္းေဆးကုသမႈေဆာင္ရြက္သည့္ အခမ္းအနား

မြန္ျပည္နယ္၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဇူလိုင္ လ ၁၈ ရက္
အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ မြန္ျပည္နယ္၊ လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕မွ ျပည္နယ္တာဝန္ခံအရာရွိႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ လူမႈဖူလုံေရးစီမံကိန္း အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာမ်ား ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ ေဆးကုသမႈေဆာင္ရြက္သည့္ အခမ္း အနား ကို ၁၈-၇-၂၀၁၇ ရက္ေန႔(၁၀:၀၀) နာရီတြင္ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ပုဒုမၼာဆပ္ျပာစက္႐ုံ၌ က်င္းပခဲ့ရာ စက္႐ုံမွအလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား စုစုေပါင္း (၃၅) ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။
အခမ္းအနားတြင္ ျပည္နယ္တာဝန္ခံအရာရွိ ေဒၚသင္းသင္းဦးမွ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ လူမႈဖူ လုံေရးဥပေဒအေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္လူမႈဖူလုံေရးေဆးခန္း၊ တာဝန္ခံဆရာဝန္ႏွင့္အဖြဲ႕မွအလုပ္သမားမ်ားအား ေဆးကုသမႈမ်ားဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။

Mon 1

Mon 2