လူမႈဖူလုံေရးစီမံကိန္းအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ားအား အလုပ္သမားမ်ား သိရွိလိုက္နာ ခံစားနိုင္ေရး ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားအား အလုပ္ဌာနအေရာက္ ကြင္းဆင္းေဆးကုသမႈေဆာင္ရြက္သည့္ အခမ္းအနား

ထားဝယ္ခရိုင္၊ ကံေပါက္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဇူလိုင္ လ ၁၃၊ ၁၄ ရက္

အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီး၊ လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕မွ တိုင္းေဒသႀကီးတာဝန္ခံႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ လူမႈဖူလုံေရးစီမံကိန္းအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ားရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပြဲအခမ္းအနားမ်ားကို ၁၃-၇-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ကံေပါက္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ Delco Co.,Ltd ႏွင့္ NLT Co.,Ltd၊ ၁၄-၇-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ကံေပါက္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ Proparagon Co.,Ltd၊ ရတနာကုမၸဏီ၊ KST Co.,Ltd ႏွင့္ ကံေပါက္ဆီအုန္းလုပ္ငန္းတို႔၏အစည္းအေဝးခန္းမတို႔၌ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။
အခမ္းအနားတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးတာဝန္ခံအရာရွိ ေဒၚနီလာေအာင္မွ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ လူမႈဖူ လုံေရးဥပေဒပါ ထည့္ဝင္ေၾကးအေၾကာင္းႏွင့္ ရထိုက္ခြင့္ရွိေသာ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအေၾကာင္းအား ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္လူမႈဖူလုံေရးေဆးခန္း၊ တာဝန္ခံဆရာဝန္ႏွင့္အဖြဲ႕မွအလုပ္သမားမ်ားအား ေဆးကုသမႈမ်ားဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။
အဆိုပါအခမ္းအနားမ်ားသို႔ Delco Co.,Ltd၊ NLT Co.,Ltd၊ Proparagon Co.,Ltd၊ ရတနာကုမၸဏီ၊ KSTCo.,Ltd ႏွင့္ ကံေပါက္ဆီအုန္းလုပ္ငန္းမွ Project manager၊ HR manager မ်ားႏွင့္ အာမခံအလုပ္သမား (၂၃၈) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး၊ အာမခံအလုပ္သမား(၁၃၄)ဦးတို႔အားေဆးကုသမႈေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။

HtarWel1
Delco Co.,Ltd တြင္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးစဥ္

HtarWel2
Delco Co.,Ltd တြင္ ေဆးကုသမႈေပးစဥ္

HtarWel3
NLT Co.,Ltd တြင္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးစဥ္

HtarWel4
Proparagon Co.,Ltd တြင္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးစဥ္

HtarWel5
Proparagon Co.,Ltd တြင္ ေဆးကုသမႈေပးစဥ္

HtarWel6
KST Co.,Ltd တြင္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးစဥ္

HtarWel7
ကံေပါက္ဆီအုန္းလုပ္ငန္း တြင္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးစဥ္

HtarWel8
ကံေပါက္ဆီအုန္းလုပ္ငန္း တြင္ ေဆးကုသမႈေပးစဥ္