အထွေထွေ (စာရင်းစစ်)

ဇူလိုင်လမှ စက်တင်ဘာလအထိ (၃)လပတ် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်

  • ဇူလိုင်လအတွင်း ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအရှေ့ရှိ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရုံး၊ မြို့နယ်ရုံး၊ အင်းတကော်ဆေးခန်း၊ မှော်ကန်ဆေးခန်း၊ ဇိုင်းဂနိုင်း(တောင်)ဆေးခန်း၊ ဒိုက်ဦးမြို့နယ်ရုံးနှင့် ဆေးခန်း၊ ညောင်လေးပင်မြို့နယ်ရုံးနှင့် ဆေးခန်း၊ ဖြူးမြို့နယ်ရုံးနှင့် ဆေးခန်း၊ တောင်ငူ မြို့နယ်ရုံးနှင့် ဆေးခန်း၏ ရုံးလုပ်ငန်းများအား စီမံချက်များရေးဆွဲပြီး စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါ သည်။
  • သြဂုတ်လအတွင်း ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအရှေ့ရှိ မြို့နယ်ရုံးများနှင့် ဆေးခန်းများ၏ ရုံး/ဆေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်၊ အကြံပြုသုံးသပ်ချက် အစီရင်ခံစာ များပြုစုခြင်း၊ နေပြည်တော်ရုံးနှင့် ပျဉ်းမနားရုံးတို့၏ အစီရင်ခံစာများ ပြုစုခြင်း၊ မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးရှိ တိုင်းဒေသကြီးရုံး၊ ရုံးခွဲ(၁)၊ ရုံးခွဲ(၂)၊ ရုံးခွဲ(၃)၊ ချမ်းအေးသာစံဆေးခန်း၊ မဟာ အောင်မြေဆေးခန်း၊ ပြည်ကြီးတံခွန်ဆေးခန်း၊ အောင်မြေသာစံဆေးခန်း၊ အမရပူရမြို့နယ်ရုံးနှင့် ဆေးခန်း၊ ကျောက်ဆည်မြို့နယ်ရုံးနှင့် ဆေးခန်း၊ စက်မှုဇုံဆေးခန်း၊ ဝမ်းတွင်းမြို့နယ်ရုံးနှင့် ဆေးခန်းများ၏ ရုံးလုပ်ငန်းများစစ်ဆေးခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
  • စက်တင်ဘာလအတွင်း မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြို့နယ်ရုံးများနှင့် ဆေးခန်း များ၏ ရုံးလုပ်ငန်းများအား ဆက်လက်စစ်ဆေးခြင်း၊ အစီရင်ခံစာများပြုစုခြင်း၊ Workshop On Result Of Actuarial Study ဖိတ်ကြားရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ၂၁-၉-၂၀၁၆ ရက်မှ ၅-၁၀-၂၀၁၆ ရက်နေ့အထိ မွန်ပြည်နယ်နှင့် ကရင်ပြည်နယ်ရှိ ပြည်နယ်ရုံး၊ မြို့နယ်ရုံး များနှင့် ဆေးခန်းများ၏ ရုံးလုပ်ငန်းများအားစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။

(၉/၂၀၁၆) လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစီရင်ခံစာ

  • ၂၁-၈-၂၀၁၆ ရက်နေ့မှ ၂-၉-၂၀၁၆ ရက်နေ့များတွင် ညွှန်ကြားရေးမှူးသည် မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီးရှိတိုင်းဒေသကြီးရုံး၊ ရုံးခွဲ(၁)၊ ရုံးခွဲ(၂)၊ ရုံးခွဲ(၃)၊ ချမ်းအေးသာစံဆေးခန်း၊ မဟာ အောင်မြေဆေးခန်း၊ ပြည်ကြီးတံခွန်ဆေးခန်း၊ အောင်မြေသာစံဆေးခန်း၊ အမရပူရမြို့နယ်ရုံးနှင့် ဆေးခန်း၊ ကျောက်ဆည်မြို့နယ်ရုံးနှင့် ဆေးခန်း၊ စက်မှုဇုံဆေးခန်း၊ ဝမ်းတွင်းမြို့နယ်ရုံးနှင့် ဆေးခန်း၏ ရုံးလုပ်ငန်းများအား စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
  • ၃-၉-၂၀၁၆ ရက်နေ့မှ ၉-၉-၂၀၁၆ ရက်နေ့ထိ ညွှန်ကြားရေးမှူးသည် စစ်ဆေးပြီးခဲ့သည့် ရုံးများ၏ အစီရင်ခံစာများအား ပြုစုပြီး Workshop on Result of Acturial Study ဖိတ်ကြားရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပါသည်။
  • ၁၂-၉-၂၀၁၆ရက်နေ့မှ ၁၆-၉-၂၀၁၆ ရက်နေ့ထိ ညွှန်ကြားရေးမှူးသည် စစ်ဆေးပြီးခဲ့သည့် ရုံးများ၏ အစီရင်ခံစာများအား ပြုစုပြီး Workshop on Result of Acturial Study အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
  • ၁၉-၉-၂၀၁၆ ရက်နေ့မှ ၂၀-၉-၂၀၁၆ ရက်နေ့များတွင် ညွှန်ကြားရေးမှူးသည် ရုံးလုပ် ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပါသည်။
  • ၂၁-၉-၂၀၁၆ ရက်နေ့မှ ၅-၁၀-၂၀၁၆ ရက်နေ့များတွင် ညွှန်ကြားရေးမှူးများသည် ကရင်ပြည်နယ်နှင့် မွန်ပြည်နယ်ရှိ ပြည်နယ်ရုံး၊ မြို့နယ်ရုံးများနှင့် ဆေးခန်းများ၏ ရုံးလုပ်ငန်း များအား စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ပါသည်။