လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႕အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕သည္ “ျမန္မာနိုင္ငံလူဦးေရ၏ ၁.၆% ခန္႔သာ ဥပေဒပါခံစားခြင့္မ်ားကို ရရွိခံစားလ်က္ရွိၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံလူဦးေရ၏ ၉၈.၄% သည္ လူမႈဖူလုံေရးဥပေဒပါ အကာအကြယ္ေပးမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ရရွိခံစားခြင့္မရွိေသးပါ။” လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕သည္ အက်ဳံးဝင္ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ အာမခံအလုပ္သမားမ်ား မမာမက်န္းမႈ၊ မီးဖြားမႈ၊ အလုပ္ခြင္ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရမႈႏွင့္ ေသဆုံးမႈ စသည့္လူမႈဒုကၡမ်ား ၾကဳံေတြ႕ရသည့္အခါ အာမခံအလုပ္သမားႏွင့္ မွီခိုသူမိသားစုမ်ား လူမႈေရးအခက္အခဲ မျဖစ္ေပၚေစရန္အတြက္
(က) ေဆးကုသေပးျခင္းႏွင့္
(ခ) ေငြေၾကးအက်ိဳးခံစားခြင့္ျပဳျခင္း
တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ “လူမႈေရးအရ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခု” ျဖစ္ပါသည္။

ssb

အထိမ္းအမွတ္တံဆိပ္၏ အဓိပၸါယ္ရွင္းလင္းခ်က္

 • စက္ဝိုင္းႏွစ္ထပ္၏ အေပၚဘက္ပိုင္းတြင္ “လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕” ဟု လည္းေကာင္း၊ ေအာက္ဘက္ပိုင္းတြင္ “Social Security Board” ဟု လည္းေကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။
 • စက္ဝိုင္းငယ္ အလယ္ဗဟို၌ ေငြေၾကးအက်ိဳးခံစားခြင့္သေကၤတအျဖစ္ ျခေသၤ့ပုံေငြဒဂၤါး အမွတ္အသား ကိုအသုံးျပဳထားပါသည္။
 • ေနာက္တြင္ ေဆးကုသမႈသေကၤတအျဖစ္ ၾကက္ေျခနီအမွတ္အသားကို အသုံးျပဳထားပါသည္။
 • စက္ဝိုင္းငယ္အတြင္းေနာက္ခံတြင္ လူမႈေရးအကာအကြယ္ေပးသည့္ သေကၤတအျဖစ္ အျပာေရာင္ဒိုင္းပုံအမွတ္အသားကို အသုံးျပဳထားပါသည္။

 

လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕၏ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား

 • မက်န္းမာမႈျဖစ္ေသာအခ်ိန္တြင္ ေဆးကုသမႈေပးျခင္း
 • ဝင္ေငြမရွိေသာအခ်ိန္မွာဝင္ေငြရွိေအာင္ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း
 • အလုပ္ေၾကာင့္ေရာဂါျဖစ္ခဲ့ပါကေဆး႐ုံတက္ကုသခြင့္ေပးျခင္း
 • မီးဖြားမႈအတြက္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားေပးျခင္း
 • လုပ္ငန္းခြင္တြင္မေတာ္တဆထိခိုက္မႈေၾကာင့္ ေသဆုံးခဲ့ပါက က်န္ရစ္သူအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားေထာက္ပံ့ေပးျခင္း

 

လူမႈဖူလုံေရးစနစ္အာမခံထားရွိရာတြင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

 • က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈခံယူရန္
 • ခန္႔အပ္သည့္ အလုပ္ကိုစြမ္းေဆာင္နိုင္ဖြယ္ မရွိလၽွင္လည္းေကာင္း၊ နာတာရွည္ေရာဂါခံစားေနရေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိလၽွင္ လည္းေကာင္း လူမႈဖူလုံေရးေဆး႐ုံႀကီး(သို႔မဟုတ္)သက္ဆိုင္ရာက်န္းမာေရးဦးစီးဌာနသို႔ ေရာဂါရွာေဖြနိုင္ရန္ေစလႊတ္ျခင္း
 • ကုန္က်စရိတ္ကို လုပ္ငန္းဌာန၏ အလုပ္သမားအတြက္ ျဖစ္ပါက အလုပ္ရွင္ကေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ အာမခံထားသူျဖစ္ပါက ကိုယ္တိုင္က်ခံရန္

 

မိမိတို႔ ဆႏၵအေလ်ာက္မွတ္ပုံတင္ျခင္းႏွင့္ အာမခံထားရွိႏိုင္ျခင္း

 • မွတ္ပုံမတင္မေနရ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိသည့္ လုပ္ငန္းဌာနမ်ား
 • ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ မိမိတို႔၏ဆႏၵအေလ်ာက္မွတ္ပုံတင္၍ အာမခံထားနိုင္သည္ဟု အခါအားေလ်ာ္စြာ သတ္မွတ္ထားသည့္ လုပ္ငန္းဌာနမ်ား
 • လုပ္ငန္းဌာနမ်ားတြင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ျခင္းမရွိေသာအမ်ားျပည္သူမ်ား
 • ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ကင္းကြာေနသူမ်ား၊ အိမ္ေဖာ္မ်ားႏွင့္နိုင္ငံျခားသို႔သြားေရာက္၍ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား
 • ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား၊ စုေပါင္းလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား၊ အသက္ ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာရပ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားႏွင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား

 

Smart Card မ်ားႏွင့္ ယာယီကတ္မ်ားအေၾကာင္း

 • လူမႈဖူလုံေရးအာမခံစိစစ္ေရးကတ္ျပားဆိုသည္မွာ−“ဥပေဒႏွင့္အညီ မည္သူသည္ အာမခံထားသူျဖစ္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာ လူမႈဖူလုံေရး႐ုံးက ထုတ္ေပးထားသည့္ သက္ေသခံကတ္ျပား”ကို ဆိုလိုသည္။ လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕အေနျဖင့္ လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕တြင္ အက်ဳံးဝင္မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ အာမခံအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လူမႈဖူလုံေရးအာမခံစိစစ္ေရးကတ္ျပားမ်ားကို အဆင့္ဆင့္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လမွစ၍ အာမခံအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ 2D Barcode စနစ္သုံး လူမႈဖူလုံေရးအာမခံစိစစ္ေရးကတ္ျပား (Smart Card) မ်ား ထုတ္လုပ္ေပးခဲ့ရာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလအထိ လူမႈဖူလုံေရးအာမခံစိစစ္ေရးကတ္ျပားမ်ားစုစုေပါင္း (၆၈၄,၆၉၀) ကတ္ျဖန္႔ေဝေပးနိုင္ခဲ့ၿပီး Smart Card မ်ား မရရွိေသးသည့္ အာမခံအလုပ္သမားမ်ားအတြက္လည္း ယာယီကတ္(၂၄၂,၄၃၀)ကတ္ မ်ားျဖင့္ အစားထိုးထုတ္လုပ္ေပးခဲ့ပါသည္။
 • အာမခံအလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ထည့္ဝင္ေၾကးေပးသြင္းထားေသာ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕ ႐ုံးခြဲမ်ားတြင္ အာမခံစိစစ္ေရးကတ္ျပားမ်ားကို အခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္း၍ ထုတ္ယူနိုင္ပါသည္။
 • အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ကတ္ျပားမ်ားကို လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕ပိုင္ ေဆးခန္းမ်ား၊  ေဆး႐ုံမ်ားတြင္ ေဆးကုသရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ ေငြေၾကးအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား ေလၽွာက္ထားရာတြင္လည္း ကတ္ျပားကို အသုံးျပဳနိုင္ပါသည္။

Card(front)
Card(back)

လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕ ေကာ္မတီႏွင့္ အႀကံေပးအဖြဲ႕မ်ား

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ လူမႈဖူလုံေရးဥပေဒအရအမ်ိဳးသားအဆင့္ လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕ကို အဖြဲ႕ဝင္ ၂၈ ဦးျဖင့္ ၁၉-၆-၂၀၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၃ ဦးပါဝင္ေသာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕ အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး အဖြဲ႕ဝင္ ၂၄ ဦး ပါဝင္ေသာ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအႀကံေပးအဖြဲ႕ကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။