အထွေထွေ(အာမခံ)

လူမှုဖူလုံရေး အဖွဲ့၏ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ မှ (၉/၂၀၁၈) လအထိ ခွင့်ပြုထုတ်ပေးခဲ့သော အကျိုးခံစားခွင့် အမှုတွဲများနှင့် ခွင့်ပြုငွေစာရင်းများ

လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ အာမခံဌာနမှ ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် အကျိုးခံစားခွင့်အမှုတွဲနှင့် ခွင့်ပြုငွေစာရင်း
ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီးရှိ မြို့နယ်လူမှုဖူလုံရေးရုံးများ၏ (၉/၂၀၁၈)လအကျိုးခံစားခွင့်နှင့် ဆေးဖိုး+ခရီးစရိတ် စုစုပေါင်း


မှတ်ပုံတင်ထားသောအလုပ်ဌာန (၄/၂၀၁၈) လအထိ

စဉ် ပိုင်ဆိုင်မှု အလုပ်ဌာန
ပြည်သူပိုင် ၁,၉၀၇
သမဝါယမ ၃၆၆
ပုဂ္ဂလိက ၂၇,၅၂၅
ဖက်စပ် ၇၃
အခြားလုပ်ငန်းများ ၂၂၃
စုစုပေါင်း ၃၀,၀၉၄

 

အမှန်တကယ် ထည့်ဝင်ကြေး ပေးသွင်းလျက်ရှိသော အာမခံအလုပ်သမား(၄/၂၀၁၈) လအထိ

စဉ် ပိုင်ဆိုင်မှု ကျား ပေါင်း
ပြည်သူပိုင် ၈၈,၃၂၁ ၅၈,၈၄၂ ၁၄၇,၁၆၃
သမဝါယမ ၁,၅၇၉ ၂,၄၁၅ ၃,၉၉၄
ပုဂ္ဂလိက ၃၆၇,၇၀၃ ၆၀၈,၁၄၀ ၉၇၅,၈၄၃
ဖက်စပ် ၁၂,၆၈၄ ၁၅,၇၁၅ ၂၈,၃၉၉
အခြားလုပ်ငန်းများ ၁,၀၁၄ ၃၇၆ ၁,၃၉၀
စုစုပေါင်း ၄၇၁,၃၀၁ ၆၈၅,၄၈၈ ၁,၁၅၆,၇၈၉

 

အကျိုးခံစားခွင့်ထုတ်ပေးမှု အခြေအနေ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ မှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် (၄/၂၀၁၈) လအထိ

စဉ် အကြောင်းအရာ ခွင့်ပြုခဲ့သည့် ငွေလက်ငင်းအကျိုးခံစားခွင့်
အမှုတွဲ/ဦးရေ မြန်မာကျပ်ငွေ
(ကျပ်သန်းပေါင်း)
မကျန်းမာမှု ၃၉၀,၄၂၁ ၅,၅၈၆.၆၀
မီးဖွားမှု ၃၂,၇၀၁ ၇,၂၀၃.၈၂
နာရေးစရိတ် ၆,၉၀၇ ၁,၉၀၁.၉၄
အာမခံထားသူ အမျိုးသမီးမီးဖွားစရိတ် ၂၅,၆၈၄ ၁,၆၈၇.၈၁
ဖခင်ဘဝဖြစ်မှု အကျိုးခံစားခွင့် ၁၅,၆၃၆ ၈၆၉.၈၉
ဇနီးဖြစ်သူမီးဖွားမှုအတွက် မီးဖွားစရိတ် ၁၀,၆၀၉ ၄၄၂.၄၈
တစ်နှစ်အောက်ကလေး မွေးစားမှု ၀.၆၀
ယာယီမသန်စွမ်းမှု ၈,၀၅၈ ၅၆၆.၁၀
အမြဲတမ်းမသန်စွမ်းမှု အကျိုးခံစားခွင့် ပင်စင် ၁၇,၂၇၆ ၁၆.၈၄
၁၀ အမြဲတမ်းမသန်စွမ်းမှု အကျိုးခံစားခွင့် အရစ်ကျ ၂၃ ၂.၄၁
၁၁ အမြဲတမ်းမသန်စွမ်းမှု အကျိုးခံစားခွင့် ငွေလုံးငွေရင်း ၇၈၉ ၆၀၇.၇၃
၁၂ ကျန်ရစ်သူအကျိုးခံစားခွင့် ပင်စင် ၁၅,၅၂၀ ၉.၈၄
၁၃ ကျန်ရစ်သူအကျိုးခံစားခွင့် အရစ်ကျ ၀.၀၀
၁၄ ကျန်ရစ်သူအကျိုးခံစားခွင့် ငွေလုံးငွေရင်း ၃၃၇ ၉၉၆.၆၅
၁၅ ပြင်ပမှ ဆေးဝါးဝယ်ယူသည့်ငွေပြန်ပေးခြင်း ၁၇,၈၅၀ ၁,၈၇၆.၅၁
၁၆ ဆေးရုံတက်ဆေးကုသမှုခရီးစရိတ်ပြန်ပေးခြင်း ၁၃,၁၇၇ ၁၄၆.၃၂
စုစုပေါင်း ၅၅၄,၉၉၁ ၂၁,၉၁၅.၅၄