အထွေထွေ(အာမခံ)

မှတ်ပုံတင်ထားသောအလုပ်ဌာန

စဉ် ပိုင်ဆိုင်မှု အလုပ်ဌာန
ပြည်သူပိုင် ၁၈၂၁
သမဝါယမ ၃၆၀
ပုဂ္ဂလိက ၂၄၄၃၁
ဖက်စပ် ၅၆
အခြားလုပ်ငန်းများ ၈၉
စုစုပေါင်း ၂၆၇၅၇

 

မှတ်ပုံတင်ထားသောအာမခံအလုပ်သမား

စဉ် ပိုင်ဆိုင်မှု ကျား ပေါင်း
ပြည်သူပိုင် ၉၃၂၂၈ ၅၉၂၂၇ ၁၅၂၄၅၅
သမဝါယမ ၁၆၄၅ ၂၁၂၄ ၃၇၆၉
ပုဂ္ဂလိက ၃၀၄၇၆၀ ၄၅၄၆၇၂ ရ၅၉၄၃၂
ဖက်စပ် ၁၁၆၅၁ ၁၅၂၈၅ ၂၆၉၃၆
အခြားလုပ်ငန်းများ ၁၀၄၁ ၃၀၁ ၁၃၄၂
စုစုပေါင်း ၄၁၂၃၂၅ ၅၃၁၆၀၉ ၉၄၃၉၃၄

 

အာမခံအလုပ်သမားများအား ခွင့်ပြုခဲ့သည့် ငွေကြေးအကျိုးခံစားခွင့်

စဉ် အကြောင်းအရာ ခွင့်ပြုခဲ့သည့် ငွေလက်ငင်းအကျိုးခံစားခွင့်
အမှုတွဲ/ဦးရေ မြန်မာကျပ်ငွေ
(ကျပ်သန်းပေါင်း)
မကျန်းမာမှု ၁၈၄၀၂၀ ၂၁၅၉.၄၆၉
မီးဖွားမှု ၁၅၃၄၃ ၂၄၉၈.၅၉၇
နာရေးစရိတ် ၄၁၈၂ ၈၁၃.၈၆၂
အာမခံထားသူ အမျိုးသမီးမီးဖွားစရိတ် ၁၀၂၀၄ ၅၃၁.၅၉၆
ဖခင်ဘဝဖြစ်မှု အကျိုးခံစားခွင့် ၅၄၆၁၂ ၂၅၄.၅၇၁
ဇနီးဖြစ်သူမီးဖွားမှုအတွက် မီးဖွားစရိတ် ၃၅၃၅ ၁၂၅.၅၅၂
တစ်နှစ်အောက်ကလေး မွေးစားမှု ၀.၂၀၆
ယာယီမသန်စွမ်းမှု ၄၀၂၆ ၂၃၇.၂၃၄
အမြဲတမ်းမသန်စွမ်းမှု ပင်စင် ၁၀၉၆၄ ၁၅.၅၀၆
၁၀ အမြဲတမ်းမသန်စွမ်းမှု ငွေလုံးငွေရင်း ၄၈၄ ၃၀၅.၂၅၇
၁၁ ကျန်ရစ်သူပင်စင် ၉၉၂၁ ၉.၀၃၆
၁၂ ကျန်ရစ်သူငွေလုံးငွေရင်း ၂၃၀ ၅၅၉.၆၃၀
၁၃ ပြင်ပမှ ဆေးဝါးဝယ်ယူသည့်ငွေပြန်ပေးခြင်း ၉၁၆၇ ၈၆၂.၈၄၀
၁၄ ဆေးရုံတက်ဆေးကုသမှုခရီးစရိတ်ပြန်ပေးခြင်း ၆၉၉၆ ရ၃.၉၈၉
စုစုပေါင်း ၂၆၄၅၃၄ ၈၄၅၄.၃၄၅