လူမွုဖူလုံေရးအဖြဲ႕

လူမႈဖူလုံေရးစနစ္၏အေျခခံသေဘာတရား

   
လူတိုင္းလူတိုင္းသည္ ေလာကဓမၼတာအရ မမာမက်န္းမႈ၊ မီးဖြါးမႈ၊ အလုပ္ခြင္ထိခိုက္မႈဒဏ္ရာရမႈ၊ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္မႈ၊ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္မႈ၊ ေသဆုံးမႈစသည့္ လူမႈအႏၲရာယ္မ်ားကို တစ္ေန႔ေန႔တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ မလြဲမေသြ  ေတြ႕ၾကဳံရင္ဆိုင္ၾကရျမဲျဖစ္သည္။ ဤသို႔ လူမႈအႏၲရာယ္မ်ား ေတြ႕ၾကဳံသည့္အခါ လုပ္ခဝင္ေငြတစ္ခုတည္းကိုသာ အားထားေနရသည့္ အလုပ္သမားမ်ားဝင္ေငြေလ်ာ့နည္း ရပ္စဲျခင္းေၾကာင့္ ၎တို႔ႏွင့္တကြ ၎တို႔၏မွီခိုသူမိသားစုမ်ားသည္ အတိဒုကၡေရာက္ၾကသည္။ ယင္းသို႔ လူမႈဒုကၡမ်ားႏွင့္ တကြ ေတြ႕ၾကဳံရသည့္အခါတြင္ အာမခံစနစ္အေပၚ အေျခခံၿပီး အခမဲ့ေဆးဝါးကုသေပးျခင္းႏွင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးျခင္းျဖင့္ အကာ အကြယ္ေပးျခင္းသည္ လူမႈဖူလုံေရးစနစ္၏ အေျခခံသေဘာတရားပင္ျဖစ္သည္။


ေမၽွာ္မွန္းခ်က္ (Vision)

လူမႈဖူလုံေရးစီမံကိန္းအား တစ္မ်ိဳးသားလုံးအက်ဳံးဝင္သည့္ စီမံကိန္းျဖစ္ေစရန္၊


ရည္မွန္းခ်က္ (Mission)

  • အလုပ္သမားမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းနိုင္ေရးအတြက္ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားႏွင့္ နိုင္ငံေတာ္က စုေပါင္းအာမခံၿပီး နိုင္ငံေတာ္၏ အဓိကကုန္ထုတ္စြမ္းအားစုျဖစ္ေသာ အလုပ္သမားမ်ား၏ လူမႈဘဝလုံျခဳံေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို ပိုမိုခံစားရရွိေစျခင္းျဖင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတိုးတက္ၿပီး နိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးဖြံ့ၿဖိဳး တိုးတက္ မႈကိုအေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရန္၊
  • အမ်ားျပည္သူတို႔က မိမိတို႔၏ဆႏၵအေလ်ာက္ အာမခံထားရွိနိုင္ၿပီး လူမႈဘဝလုံျခဳံေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို ပိုမိုရရွိခံစားနိုင္ ေစရန္၊
  • လက္ေတြ႕ပကတိအေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားေပးျခင္းျဖင့္ လူမႈဖူလုံေရးစနစ္အေပၚ အမ်ားျပည္သူ ယုံၾကည္ ကိုးစားမႈမ်ား ပိုမိုတိုးပြားလာေစရန္၊
  • အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားတို႔က ေပးသြင္းထားသည့္ အခ်ိဳ႕ေသာထည့္ဝင္ေၾကးေငြမ်ားကို စုေဆာင္းေငြကဲ့သို႔ သတ္မွတ္ခ်က္ မ်ားႏွင့္အညီ ျပန္လည္ထုတ္ယူခံစားခြင့္ရွိေစရန္၊
  • အလုပ္သမားမ်ားအား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ မက်န္းမာမႈ၊ မီးဖြားမႈ၊ ေသဆုံးမႈႏွင့္ အလုပ္တြင္ထိခိုက္မႈ အတြက္ ေငြေၾကးအက်ိဳးခံစားခြင့္တို႔အျပင္ အၿငိမ္းစားယူၿပီးေနာက္ ေဆးဝါးကုသမႈဆက္လက္ခံယူခြင့္၊ မိသားစုေထာက္ပံ့မႈ အက်ိဳးခံစားခြင့္၊ အလုပ္လုပ္ကိုင္နိုင္စြမ္းမရွိမႈအက်ိဳးခံစားခြင့္၊ သက္ျပည့္အၿငိမ္းစားအက်ိဳးခံစားခြင့္၊ က်န္ရစ္သူအက်ိဳးခံစားခြင့္၊ အလုပ္လက္မဲ့ အက်ိဳးခံစားခြင့္၊ အိမ္ရာေနထိုင္ခြင့္ ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ားကိုပါ ရရွိေစရန္ တို႔ျဖစ္သည္။

ေဆာင္ပုဒ္


အာမခံအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အဓိကေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

  • အလုပ္ရွင္/အလုပ္သမား မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ အာမခံစိစစ္ေရးကတ္ထုတ္ေပးျခင္း
  • အလုပ္ရွင္/အလုပ္သမား ထည့္ဝင္ေၾကးေပးသြင္းျခင္း
  • က်န္္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ေဆးကုသမႈေပးျခင္း
  • ေဆးဘိုးျပန္အမ္းျခင္း
  • အက်ိဳးခံစားခြင့္ ေပးအပ္ျခင္း

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒပါ အာမခံစနစ္မ်ားႏွင့္ ထည့္ဝင္ေၾကးႏႈန္းထားမ်ား

all Insurance


ဖြဲ႔စည္းပံု


ဌာနခြဲမ်ား


အေထြေထြ သတင္းမ်ား

လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႕၏ အျခားသိေကာင္းစရာမ်ား

ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေန

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ လူမႈဖူလုံေရးဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား အျပည့္အစုံ သိရွိရန္

ရံုးခ်ဳပ္၊ ရံုးခြဲမ်ား၊ ေဆးရံု၊ ေဆးခန္းမ်ား၏ ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္စာရင္း

လူမႈဖူလံုေရးအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ယူေဆာင္လာရမည္႕ အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား