ေလ့က်င္႔ပညာေပးျခင္း

အလုပ္သမားေရးရာ အသိပညာေပးေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ နယ္ေျမ႐ံုးမ်ား ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမႈ

သင္တန္းပို႕ခ်မႈမွတ္တမ္းမ်ား

အလုပ္ရံုႏွင့္အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ဦး၀င္းရွိန္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ရွိ CMP စက္ရံု၊ အလုပ္ရံုမ်ားမွ လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္၊ မန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း

CMP လုပ္ငန္းမ်ား ေျမျပင္ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ ဥကၠဌ၊ အလုပ္ရံုႏွင့္အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီး ဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦး၀င္းရွိန္သည္ ၂၅.၁၀.၂၀၁၂ ရက္ေန႔၊ (၁၃း၀၀)နာရီမွ (၁၅း၀၀)နာရီထိ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္လမ္း၊ ၈ မိုင္ခြဲရွိအလုပ္ရံုႏွင့္အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာန ရံုး၊ အစည္းအေ၀း ခန္းမတြင္ လႈိင္သာယာ၊ ေရႊျပည္သာ၊ မဂၤလာဒံု၊ ေတာင္ဒဂံု၊ ဒဂံုဆိပ္ကမ္း၊ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ မ်ားရွိ CMP စနစ္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္သည့္ စက္ရံံုမ်ားမွ လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္၊ မန္ေနဂ်ာ စုစုေပါင္း (၆၅)ဦး ႏွင့္ ေတြ႕ဆံု၍ လက္ရွိ က်င့္သံုးေနေသာ တည္ဆဲ အလုပ္သမားေရးရာ ဥပေဒမ်ားပါ ျပဌာန္း ခ်က္မ်ား ၊ အခ်ိန္ပို လုပ္ကိုင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိရွိလိုက္နာရမည့္ အခ်က္မ်ား၊ မိမိႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား အျငင္းပြားမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားမွ သင္ခန္းစာ ယူသင့္သည့္ အခ်က္မ်ား၊ ဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားတြင္ မပါ၀င္ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းခြင္ ေအးခ်မ္း သာယာျပီး အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ိုုဳးျဖစ္ထြန္းေစႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္းခြင္ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ လုိက္နာေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ ေကာင္းမြန္ေသာ က်င့္စဥ္မ်ား အား ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ရာ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားအနက္ Asia world ဆိပ္ကမ္းတြင္ အေကာက္ခြန္ဌာနမွ ရံုးခ်ိန္ ၁၆း၃၀ နာရီထိသာ ေဆာင္ရြက္ေပးေနေၾကာင္း၊ နီလာစတား စကၠဴစက္မွ အလုပ္သမားမ်ားမွ လုပ္ငန္းခြင္စည္းကမ္းလိုက္နာမႈ အားနည္းေၾကာင္း၊ Sunny Shoes ဖိနပ္စက္ရံုမွ EC စာခ်ဳပ္ကို သက္တမ္းတစ္ႏွစ္စီထား၍ခ်ဳပ္ဆိုလိုေၾကာင္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မွအေကာက္ခြန္ ရံုးမွေဆာင္ရြက ္ေပးမႈမ်ားကို ၫွိႏႈိင္းေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ EC စာခ်ဳပ္ကို အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားႏွစ္ဖက္ေက်လည္စြာခ်ဳပ္ဆိုရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အခက္အခဲရွိက အခ်ိန္မေရြး ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပန္လည္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

—————————-။—————————-။—————————-။—————————-။—————————-

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ထားဝယ္ျမိဳ႔တြင္အလုပ္သမားေရးရာ အသိပညာေပး ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္

ေအာက္တိုဘာလ ၁၅

အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန၊ အလုပ္ရံုနွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ၊ ဦးဝင္းရွိန္သည္တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ထားဝယ္ျမိဳ႔ျမိဳ႔ေတာ္ခန္းမ၌ ေအာက္တိုဘာလ(၁၂)ရက္ေန႔၊ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ အလုပ္သမား ေရးရာအသိပညာေပး ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး ၄င္းေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ သစ္ေတာနွင့္သတၱဳဝန္ႀကီး ဦးသိန္းလြင္ ၊ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒နွင့္အတူ ဌာနဆိုင္ရာအရာထမ္း၊ အမႈထမ္းမ်ား ၊ စက္ရံု/ အလုပ္ရံု မ်ားမွလုပ္ငန္းပိုင္ရွင္မ်ား၊ မန္ေနဂ်ာမ်ားနွင့္အလုပ္သမားမ်ား စုစုေပါင္း(၁၈၀)ဦး ခန္႔တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ သစ္ေတာနွင့္သတၱဳဝန္ႀကီးမွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာႀကားျပီး ေနာက္ ညႊန္ႀကားေရးမႉးခ်ဳပ္မွ အလုပ္သမားေရးရာဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ ညႊန္ႀကားခ်က္နွင့္အမိန္႔မ်ား၊ ျပင္ဆင္/အသစ္ ေရးဆြဲ လွ်က္ရွိသည့္ဥပေဒမ်ား၊ ဤဌာနမွေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ စစ္ေဆးစည္းႀကပ္ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊အလုပ္ရွင္၊အလုပ္သမားအျငင္းပြားမႈ မျဖစ္ပြားေစေရး အတြက္ နွစ္ဦးနွစ္ဖက္အျပန္အလွန္ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းျပီး က်န္းမာေရးနွင့္ညီညွြတ္ေသာ အလုပ္ခြင္ျဖစ္ေစေရးအတြက္ ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ စက္ရံု၊အလုပ္ရံုမ်ားတြင္ OSH ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္ရန္ကိစၥရပ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္ေအးခ်မ္းသာယာေရးအတြက္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္သင့္သည့္အခ်က္မ်ား၊ ယေန႔ေခတ္တြင္ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ အလုပ္ရွင္၊အလုပ္သမား၊INGO/NGO၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတက္ညီလက္ညီပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မွသာ လုပ္ငန္းခြင္ ေအးခ်မ္းသာယာျပီး ေကာင္းမြန္ေသာလုပ္ငန္းခြင္ဖန္တီးနိုင္မည္ျဖစ္ေႀကာင္း၊ လုပ္သားမ်ား၏အရည္အေသြးနွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တက္လာျခင္းျဖင့္ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားျမင့္မားျပီး အလုပ္ရွင္၊အလုပ္သမား နွစ္ဦးနွစ္ဖက္ အက်ိုးရွိေစမည္ ျဖစ္ေႀကာင္း အက်ယ္တဝင့္ခ်ျပေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။


—————————-။—————————-။—————————-။—————————-။—————————-
ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းျပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္ေသာလုပ္ငန္းခြင္မ်ား ဖန္တီးေပးရန္ အသိပညာေပးေဆြးေႏြးျခင္း

အလုပ္ရုံနွင့္ အလုပ္သမား ဥပေဒ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦး၀င္းရွိန္ ဦးေဆာင္၍ (၁၃.၈.၂၀၁၃) ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ၊ လွုူိင္သာယာစက္မွုဇုန္ ၊ ကေနာင္ခန္းမ တြင္ သင္တန္းသား (၁၅၀)ဦးအား လည္းေကာင္း ၊ (၁၄.၈.၂၀၁၃) ရက္ေန႔တြင္ ေရႊျပည္သာစက္မွုဇုန္ ၊ ကေနာင္ခန္းမတြင္ သင္တန္းသား (၈၁)ဦးအား လည္းေကာင္း ၊(၁၅.၈.၂၀၁၃) ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ဒဂုံ စက္မွုဇုန္ (၁) ၊ စီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီ ရုံးခန္းမ တြင္ သင္တန္းသား (၅၆)ဦး ႏွင့္ (၁၆.၈.၂၀၁၃) ရက္ေန႔တြင္ မဂၤလာဒုံၿမိဳ့နယ္ ၊ ေဇကမၻာခန္းမတြင္ သင္တန္းသား (၇၀)ဦးတို႔အား လုပ္ငန္းခြင္မေတာ္တဆထိခိုက္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ေရာဂါမ်ားမျဖစ္ပြားေစရန္ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းျပီး က်န္းမာေရး ႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္မ်ား ဖန္တီးေပးရန္ အသိပညာေပး ေဆြးေႏြးျခင္း နွင့္ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ အလုပ္ရုံမ်ား အက္ဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

—————————-။—————————-။—————————-။—————————-။—————————-

Published date : Sept 15, 2012

အလုပ္႐ံုႏွင့္အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ဦး၀င္းရွိန္သည္ ဦးစီးအရာရွိ (အလုပ္႐ံု စစ္ေဆးေရး) ဦးစည္သူေအာင္ လိုက္ပါ၍ ၁၄.၉.၂၀၁၂ ရက္ေန႔၊ (၀၈း၁၅)နာရီ တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ စတင္ထြက္ခြာခဲ့ရာ သထံုၿမိဳ႕နယ္႐ံုးသို႔ (၁၁း၄၅)နာရီတြင္ ေရာက္ရွိ၍ (၁၃း၀၀)နာရီ အထိ စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး၊ မြန္ျပည္နယ္႐ံုးႏွင့္ ခ႐ိုင္႐ံုးသို႔ (၁၆း၄၅)နာရီတြင္ ေရာက္ရွိ၍ (၁၉း၀၀)နာရီထိ အရာထမ္း၊အမႈထမ္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုၿပီး စစ္ေဆးၾကည့္ရႈ႕၍ လိုအပ္သည္မ်ား ၫႊန္ၾကားခဲ့ပါသည္။
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္သည္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ ဦးဇိနလမ္းရွိ သူနာျပဳသင္တန္းေက်ာင္း အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ ၁၅.၉.၂၀၁၂ ရက္ေန႔၊(၀၉း၀၀)နာရီမွ(၁၁း၄၅)နာရီထိက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အလုပ္သမားေရးရာ အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အလုပ္သမားေရးရာ ဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးအတြက္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးႏွင့္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ခ်ျပ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။
အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ မြန္ျပည္နယ္၊ စည္ပင္သာယာေရး ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာတိုးတိုးေအာင္၊ ခံုသမာဓိ ေကာင္စီ အဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ အရာထမ္း၊အမႈထမ္းမ်ား၊ စက္ရံု၊ အလုပ္ရံုမ်ားမွ လုပ္ငန္း ပိုင္ရွင္၊ မန္ေနဂ်ာႏွင့္ အလုပ္သမား စုစုေပါင္း (၁၀၄)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္သည္ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံခရိုင္ရံုးသို႔ ဆက္လက္ထြက္ခြာခဲ့ရာ (၁၃း၃၀)နာရီတြင္ ေရာက္ရွိ၍ အရာထမ္း/အမႈထမ္း(၃)ဦးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုၿပီး ရံုးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ထားရွိမႈ၊ စက္ရံု၊ အလုပ္ရံုမ်ား စစ္ေဆးခ်က္ႏွင့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မွတ္တမ္းမ်ား ထိန္းသိမ္းထားရွိမႈ၊ ရံုး အတြင္းအျပင္ အေျခအေနမ်ားကို (၁၄း၃၀)နာရီထိ စစ္ေဆး၍ လိုအပ္သည္မ်ား ၫႊန္ၾကားခဲ့ျပီး ဆက္လက္ထြက္ခြာလာခဲ့ရာ (၁၈း၃၀)နာရီတြင္ က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိ အေျချပဳခဲ့ပါသည္။
၁၆.၉.၂၀၁၂ ရက္ေန႔၊ (၀၉း၁၅)နာရီတြင္ က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕မွ ျပန္လည္ထြက္ခြာခဲ့ရာ ပဲခူးခရိုင္ရုံးသို႔ (၁၁း၄၀)နာရီတြင္ ေရာက္ရွိ၍ (၁၂း၃၀)နာရီထိ စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး လိုအပ္သည္မ်ား မွာၾကား၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ (၁၄း၀၀)နာရီတြင္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦး၀င္းရွိန္
အလုပ္သမားေရးရာအသိပညာေပး ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ နယ္ေျမရံုးမ်ားကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမႈ

ေမာ္လျမိုင္ျမို့ရွိ လင္းေရာင္နီငါး အေအးခန္းစက္ရံု သို့သြားေရာက္ေဟာေျပာေဆြးေနြးမႈ

Published date : Jul 17, 2012

ေမာ္လျမိုင္ျမို့၊အလုပ္ရံုနွင့္အလုပ္သမား ဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန (ျပည္နယ္ရံုးနွင့္ခရိုင္ရံုး) တို့မွ ဦးခြန္စံရင္ ၊ ဦးစီးအရာရွိ (အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရး) နွင့္ဦးလင္းမင္းထိုက္ ၊ ဦးစီးအရာရွိ (အလုပ္ရံုစစ္ေဆးေရး) တို့သည္(၁၃.၇.၂၀၁၂)ရက္ေန့တြင္ လင္းေရာင္နီအေအးခန္းစက္ရံု ၊ ျမင္းဇီလမ္း၊ ေမာင္ငံရပ္၊ ေမာ္လျမိုင္ျမို့၌ ဦးခြန္စံရင္(အလုပ္သမား ဥပေဒစစ္ေဆးေရး)မွ အလုပ္ရံုမ်ားအက္ဥပေဒ၊ လုပ္ခေပးေရးအက္ဥပေဒ၊ခြင့္ရက္နွင့္ အလုပ္ပိတ္ရက္အက္ဥပေဒဆိုင္ရာမ်ားအားေဆြးေနြးေဟာေျပာျပီး၊ ဦးလင္းမင္းထိုက္(အလုပ္ရံုစစ္ေဆးေရး)မွ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအနၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးနွင့္ က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္သည့္ ေလဝင္ေလထြက္ ေကာင္းမြန္ေရး ၊ အမိုးနီးယားအေျကာင္းနွင့္ ကုန္ပစၥည္း မ်ားကို လူအားျဖင့္ သယ္မျခင္း တို့ကို ေဆြးေနြးေျပာျကားခဲ့ျပီး ေဆြးေနြးပြဲ သို့ တက္ေရာက္သူ ဦးေရမွာ က်ား (၁၅) ၊ မ (၂၇) ၊ စုစုေပါင္း (၄၂)ဦး ျဖစ္ပါသည္။

အလုပ္ရံု၊ဆိုင္နွင့္အလုပ္ဌာနမ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ား အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈအေပၚ ပညာေပး ေဆြးေနြး ပို့ခ်မႈ

အလုပ္ရံုနွင့္အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနမွ အလုပ္ရံု၊ ဆိုင္နွင့္ အလုပ္ဌာနမ်ားတြင္ ကေလး သူငယ္မ်ား အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈအေပၚ ပိုင္ရွင္နွင့္မန္ေနဂ်ာမ်ားသိရွိနိုင္ရန္ အသိပညာေပးေဆြးေနြးပို့ခ်မႈ

Published date : jul 11, 2012

အလုပ္ရံုနွင့္အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန မွ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ အတြင္း ျမို့နယ္ရံုး/ခရိုင္ရံုးမ်ားရွိ အလုပ္သမား ဥပေဒစစ္ေဆးေရးအရာရွိမ်ားမွ အလုပ္ရံု၊ ဆိုင္နွင့္ အလုပ္ဌာနမ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ား အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈအေပၚ အသိပညာေပးျခင္းအေနျဖင့္ ပိုင္ရွင္နွင့္ မန္ေနဂ်ာ မ်ားအား ေဆြးေနြးပို့ခ်ရာ၌ လားရွိုးခရိုင္တြင္ (၂၄)ဦး၊ ျမစ္ျကီးနားခရိုင္ တြင္ (၅)ဦး၊ မေကြးခရိုင္တြင္ (၁၀)ဦး၊ အင္းစိန္ျမို့နယ္ တြင္ (၁၀)ဦး၊ ပုသိမ္ခရိုင္တြင္ (၂၅)ဦး၊ ေတာင္ျကီး ျမို့နယ္တြင္ (၂၅)ဦး ၊ မိတၳီလာခရိုင္တြင္ (၁၀)ဦး၊ ေရွြဘိုခရိုင္တြင္ (၁၅)ဦး ၊ ေမွာ္ဘီျမို့နယ္တြင္(၅)ဦး၊ ေက်ာက္မဲခရိုင္တြင္ (၅)ဦး၊ စစ္ကိုင္းျမို့နယ္ တြင္ (၁၀)ဦး ၊ ေညာင္ေလးပင္ျမို့နယ္တြင္ (၁၅)ဦး၊ သန္လ်င္ ျမို့နယ္တြင္(၅)ဦး၊ ရမည္းသင္းခရိုင္ တြင္(၅)ဦး၊ ေဒါပံု/သာေကတျမို့နယ္ တြင္ (၂၄)ဦး၊ မနၱေလးခရိုင္တြင္ (၁၀)ဦး၊ တာေမြျမို့နယ္တြင္ (၁၀)ဦး၊ ဗိုလ္တေထာင္ျမို့နယ္တြင္ (၅)ဦး၊ သရက္ခရိုင္တြင္ (၅)ဦး ၊ ျမင္းျခံခရိုင္တြင္ (၁၅) နွင့္ ေျမာင္းျမခရိုင္တြင္ (၅)ဦး ၊ ပိုင္ရွင္နွင့္ မန္ေနဂ်ာ စုစုေပါင္း(၂၃၈)ဦးတို့အား အသိပညာေပးေဆြးေနြးပို့ခ်ခဲ့ေျကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

အလုပ္သမားအဖြဲ့အစည္းဥပေဒ၊ နည္းဥပဒ၊ အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ နွင့္ ပတ္သက္၍ အသိအျမင္တိုးျမွင့္ေရး ေဆြးေနြးပြဲက်င္းပျခင္း

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသျကီးနွင့္စက္မႈဇုန္မ်ားရွိ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားမ်ားအား အလုပ္သမား အဖြဲ့အစည္းဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ အလုပ္သမားေရးရာအျငင္းပြားမႈ‌ ေျဖရွင္းေရးဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ နွင့္ ပတ္သက္၍ အသိအျမင္တိုးျမွင့္ေရး ေဆြးေနြးပြဲက်င္းပျခင္း

Published on: Jul 9, 16:43

နိုင္ငံေတာ္မွ အလုပ္သမားမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္၊ အလုပ္သမားအခ်င္းခ်င္းအျကား၊ အလုပ္ရွင္နွင့္အလုပ္သမားအျကား ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားအျငင္းပြားမႈ ကိစၥရပ္မ်ားအား လုပ္ငန္းခြင္မပ်က္ ဥပေဒအရ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ရည္ရြယ္၍ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အလုပ္သမားဝန္ျကီးဌာနအေနျဖင့္ အလုပ္သမားအဖြဲ့အစည္းဥပေဒနွင့္ နည္းဥပေဒ၊ အလုပ္သမား ေရးရာ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားေရးဆြဲ၍ ျပည္ေထာင္စုလွြတ္ေတာ္မွ အတည္ျပုျပဌာန္းခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။

အလုပ္သမားဝန္ျကီးဌာန၊ အလုပ္သမားညွြန္ျကားေရးဦးစီးဌာန၌ အလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္၊ အလုပ္ရွင္နွင့္အလုပ္သမားအျကား ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ျပီး လုပ္ငန္းခြင္ ေအးခ်မ္းသာယာေစရန္၊ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားအျငင္းပြားမႈမ်ားကို တရားမွ်တစြာ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္ရန္၊ အလုပ္ရွင္နွင့္ အလုပ္သမားအျကား လုပ္ငန္းခြင္ ဆက္ဆံေရး (Industrial Relation) ေကာင္းမြန္ေစရန္၊ လုပ္ငန္းခြင္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းသာယာ ေစရန္၊ ဥပေဒပါခံစားခြင့္မ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းစြာ သိရွိနားလည္ေစရန္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျပီး ျဖစ္သည့္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားကို သိရွိနားလည္ျခင္းအားျဖင့္ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား အျငင္းပြားမႈ ပဋိပကၡမ်ားေလ်ာ့နည္းေစရန္နွင့္ ဥပေဒနွင့္အညီ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္အတြက္ ျပည္နယ္နွင့္တိုင္းေဒသျကီးမ်ားရွိ စက္မႈဇုန္မ်ားတြင္ စက္ရံု၊ အလုပ္ရံု၊ အလုပ္ဌာနမ်ားမွ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားမ်ားပါ ဝင္ေရာက္ေဆြးေနြးသည့္ အသိပညာေပး ေဆြးေနြးပြဲမ်ား အလုပ္ရံုေဆြးေနြးပြဲမ်ားက်င္းပ ျပုလုပ္ခဲ့ပါသည္။

မေကြးျမို့၊ ျမို့ေတာ္ခန္းမ၌ အလုပ္သမားဝန္ျကီး ဌာန၊ ဒုတိယဝန္ျကီး မွ
အသိပညာေပးေဆြးေနြးေဟာေျပာေနစဉ္


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး၊လွိုင္သာယာစက္မႈဇုန္ကေနာင္ခန္းမ၌က်င္းပေသာအသိပညာေပးေဆြးေနြးပြဲတြင္
အလုပ္သမားညွြန္ျကားေရးဦးစီးဌာန၊ ညွြန္ျကားေရးမႉးခ်ုပ္ေဆြးေနြးေဟာေျပာေနစဉ္

ကေလးသူငယ္မ်ားအလုပ္ရံု၊ဆိုင္နွင့္အလုပ္ဌာနမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈအေပၚ ပညာေပးေဆြးေနြးမႈမ်ား

Published date: Jul 06, 2012

လွိုင္သာယာျမို့နယ္စက္မႈဇုန္စက္ရံု၊အလုပ္ရံုမ်ားမွအလုပ္ရွင္/အလုပ္သမားမ်ားအားေဆြးေနြးျခင္း

အလုပ္ရံုနွင့္အလုပ္သမားဥပေဒ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ ညွြန္ျကားေရးမႉးခ်ုပ္ ဦးဝင္းရွိန္သည္ ၅-၇-၂၀၁၂ ရက္ေန့တြင္ အလုပ္ရံုနွင့္အလုပ္သမားဥပေဒ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန(မရမ္းကုန္းျမို့နယ္ရံုး)၌ လွိုင္သာယာ ျမို့နယ္ရွိ စက္မႈဇုန္မ်ားမွ စက္ရံု၊ အလုပ္ရံု (၂၁)ရံုမွ ပိုင္ရွင္/ မန္ေနဂ်ာ (၂၃)ဦးအား ကေလးသူငယ္မ်ား အလုပ္ လုပ္ကိုင္ျခင္းနွင့္ ပတ္သက္၍ ဤဦးစီးဌာနမွ စစ္ေဆးစည္းျကပ္လွ်က္ရွိသည့္ ၁၉၅၁ခုနွစ္၊ အလုပ္ရံု မ်ားအက္ဥပေဒ၊ ၁၉၅၁ခုနွစ္၊ ေရနံေျမ(အလုပ္သမား နွင့္သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး) အက္ဥပေဒ၊ ၁၉၅၁ခုနွစ္၊ ဆိုင္မ်ားနွင့္အလုပ္ဌာနမ်ားအက္ဥပေဒနွင့္ ၁၉၉၃ခုနွစ္ ကေလးသူငယ္ ဥပေဒမ်ား နွင့္အညီ သိရွိလိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရန္ မွာျကားေဆြးေနြးရွင္းလင္းခဲ့ပါသည္။

Published date: Jul 06, 2012

လွိုင္သာယာျမို့နယ္စက္မႈဇုန္စက္ရံု၊အလုပ္ရံုမ်ားမွအလုပ္ရွင္/အလုပ္သမားမ်ားအားေဆြးေနြးျခင္း

အလုပ္ရံုနွင့္အလုပ္သမားဥပေဒ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ ညွြန္ျကားေရးမႉးခ်ုပ္ ဦးဝင္းရွိန္သည္ ၄-၇-၂၀၁၂ ရက္ေန့တြင္ အလုပ္ရံုနွင့္အလုပ္သမားဥပေဒ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန(မရမ္းကုန္းျမို့နယ္ရံုး)၌ လွိုင္သာယာ ျမို့နယ္ရွိ စက္မႈဇုန္မ်ားမွ စက္ရံု၊ အလုပ္ရံု (၃၀)ရံုမွ ပိုင္ရွင္/ မန္ေနဂ်ာ (၃၀)ဦးအား ကေလးသူငယ္မ်ား အလုပ္ လုပ္ကိုင္ျခင္းနွင့္ ပတ္သက္၍ ဤဦးစီးဌာနမွ စစ္ေဆးစည္းျကပ္လွ်က္ရွိသည့္ ၁၉၅၁ခုနွစ္၊ အလုပ္ရံု မ်ားအက္ဥပေဒ၊ ၁၉၅၁ခုနွစ္၊ ေရနံေျမ (အလုပ္သမား နွင့္သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး) အက္ဥပေဒ၊ ၁၉၅၁ခုနွစ္၊ ဆိုင္မ်ားနွင့္အလုပ္ဌာနမ်ားအက္ဥပေဒနွင့္ ၁၉၉၃ခုနွစ္ ကေလးသူငယ္ ဥပေဒမ်ား နွင့္အညီ သိရွိလိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရန္ မွာျကားေဆြးေနြးရွင္းလင္းခဲ့ပါသည္။

Published date: Jul 06, 2012

ေတာင္ဒဂံု၊ အေရွ့ဒဂံုနွင့္ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းစက္မႈဇုန္မ်ားရွိ စက္ရံု၊အလုပ္ရံုမ်ားတြင္ ေဆြးေနြးျခင္း

အလုပ္ရံုနွင့္အလုပ္သမားဥပေဒ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ ညွြန္ျကားေရးမႉးခ်ုပ္ ဦးဝင္းရွိန္သည္ ၃-၇-၂၀၁၂ ရက္ေန့တြင္ အလုပ္ရံုနွင့္အလုပ္သမားဥပေဒ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန(ဒဂံုျမို့သစ္ေတာင္ပိုင္းျမို့နယ္ရံုး)၌ ေတာင္ဒဂံု၊ အေရွ့ဒဂံုနွင့္ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းစက္မႈဇုန္မ်ားရွိ စက္ရံု၊ အလုပ္ရံု (၄၁)ရံုမွ ပိုင္ရွင္/ မန္ေနဂ်ာ (၄၁)ဦးအား ကေလးသူငယ္မ်ား အလုပ္လုပ္ကိုင္ျခင္းနွင့္ ပတ္သက္၍ ဤဦးစီးဌာနမွ စစ္ေဆးစည္းျကပ္လွ်က္ရွိသည့္ ၁၉၅၁ခုနွစ္၊ အလုပ္ရံုမ်ား အက္ဥပေဒ၊ ၁၉၅၁ခုနွစ္၊ ေရနံေျမ (အလုပ္သမားနွင့္ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး) အက္ဥပေဒ၊ ၁၉၅၁ခုနွစ္၊ ဆိုင္မ်ားနွင့္ အလုပ္ဌာနမ်ား အက္ဥပေဒနွင့္ ၁၉၉၃ခုနွစ္ ကေလးသူငယ္ ဥပေဒမ်ား နွင့္အညီ သိရွိလိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ မွာျကားေဆြးေနြးရွင္းလင္းခဲ့ပါသည္။

အလုပ္သမားဥပေဒေရးရာ အသိပညာေပးေဆြးေနြးပြဲ(ရန္ကုန္ျမို့)

၂၆-၅-၂၀၁၂ ရက္ေန့
အလုပ္သမားဝန္ျကီးဌာန မွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ အလုပ္သမားေရးရာအျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးဥပေဒ နွင့္ပတ္သက္၍ အလုပ္ရွင္နွင့္အလုပ္သမားမ်ားသိရွိနားလည္ေစရန္ အတြက္ အလုပ္သမားဝန္ျကီးဌာန ၊ အလုပ္သမားေရးရာဆက္ဆံေရး ဦးစီးဌာန ညွြန္ျကားေရးမႉးခ်ုပ္ ေဒါက္တာသန္းဝင္း မွ ၂၆-၅-၂၀၁၂ ရက္ေန့တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးအစိုးရအဖြဲ့၊ မဂၤႅာအစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ရွင္းလင္း ေဆြးေနြးခဲ့ပါသည္။

ရွင္းလင္းေဆြးေနြးပြဲသို့ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးအစိုးရအဖြဲ့၊ လံုျခံုေရးနွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ျကီး ဗိုလ္မႉးျကီးတင္ဝင္း၊ စိုက္ပ်ိုးေရးနွင့္ေမြးျမူေရးဝန္ျကီး(အလုပ္သမားေရးရာတာဝန္ခံဝန္ျကီး) ဦးစိုးမင္းတို့တက္ေရာက္ခဲ့ျပီး အလုပ္သမား အဖြဲ့အစည္းမ်ား နွင့္ အလုပ္ရွင္အဖြဲ့အစည္းမ်ား ၊ စက္ရံုစီမံခန့္ခြဲေရးေကာ္မတီမ်ား၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး ခံုသမာဓိအဖြဲ့ နွင့္ ျမို့နယ္(၁၀)ျမို့နယ္မွ အျငင္းပြားမႈညွိနွိုင္းဖ်န္ေျဖေရးအဖြဲ့မ်ား စုစုေပါင္း အင္အား (၁၅၀) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ျကပါသည္။

အလုပ္သမားဥပေဒေရးရာ အသိပညာေပးေဆြးေနြးပြဲ(မေကြးျမို့)

၂၃-၅-၂၀၁၂ ရက္ေန့
အလုပ္သမားဝန္ျကီးဌာန မွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ အလုပ္သမားအဖြဲ့အစည္းဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား နွင့္ အလုပ္သမားေရးရာအျငင္းပြါးမႈ ေျဖရွင္းေရးဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား အသိပညာ တိုးျမွင့္ေရး ေဆြးေနြးပြဲ အခမ္းအနားအား မေကြးျမို့၊ ျမို့ေတာ္ခန္းမ၌ ၂၃-၅-၂၀၁၂ ရက္ေန့တြင္ က်င္းပျပုလုပ္ခဲ့ပါသည္။
အခမ္းအနားသို့ အလုပ္သမားဝန္ျကီးဌာန ဒုတိယဝန္ျကီး ဦးျမင့္သိန္း၊ မေကြးတိုင္း ေဒသျကီးအစိုးရအဖြဲ့၊ စီမံကိန္းနွင့္စီးပြါးေရးဝန္ျကီး ဦးျမင့္နိုင္၊ မေကြးတိုင္းေဒသျကီး ဥပေဒခ်ုပ္ ဦးေမာင္ေမာင္ျဖူတင့္တို့ နွင့္ စက္ရံု၊အလုပ္ရံုနွင့္ အလုပ္ဌာန မ်ားမွ အလုပ္ရွင္နွင့္ အလုပ္သမား ကိုယ္စားလွယ္ (၁၄၅)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ျကေျကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအနၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးနွင့္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အသိပညာေပး ေဆြးေနြးပို့ခ်မႈ အေျခအေန

လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအနၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး နွင့္ က်န္းမာေရး စီမံခန့္ခြဲမႈစနစ္ (OSH Management System) အားေဆြးေနြးပို့ခ်ျခင္း၊ စက္ရံု ၊ အလုပ္ရံုမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ မေတာ္တဆထိခိုက္မႈ မ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ ေရွာင္ရန္၊ ေဆာင္ရန္အခ်က္မ်ား ရွင္းလင္းေဆြးေနြးျခင္း

အလုပ္ရံုနွင့္အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန ညွြန္ျကား‌ေရးမႉးခ်ုပ္ ဦးဝင္းရွိန္ ၊ ဒုတိယညွြန္ျကားေရးမႉး ဦးစိုးဝင္းစိန္ (အလုပ္ရံု) နွင့္ ဦးစီးအရာရွိ ဦးဥကၠာသိန္း တို့သည္ ၂၇-၁-၂၀၁၂ ရက္ေန့တြင္ ေရွြျပည္သာစက္မႈဇုန္ ၊ စီမံခန့္ခြဲေရးေကာ္မတီရံုး၊ ကေနာင္ခန္းမ၌ လုပ္သား (၅၀) ဦး အား လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအနၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး နွင့္ က်န္းမာေရးစီမံခန့္ခြဲမႈစနစ္ (OSH Management System) အား ေဆြးေနြးပို့ခ်ျခင္း၊ စက္ရံု၊ အလုပ္ရံုမ်ား တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈမ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ ေရွာင္ရန္၊ ေဆာင္ရန္ အခ်က္မ်ားအား ရွင္းလင္း ေဆြးေနြးခဲ့ပါသည္။

အလုပ္သမားဥပေဒေရးရာ အသိပညာေပးေဆြးေနြးပြဲ

အလုပ္ရံုနွင့္အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊လွိုင္သာယာျမို့နယ္ရံုးမွ ဦးစီးအရာရွိ(အလုပ္သမားဥပေဒ စစ္ေဆးေရး) ဦးေအာင္နိုင္ သည္ ၁၁-၂-၂၀၁၂ ရက္ေန့တြင္ စက္ရံု(၁၃)ရံု ၊ ဆိုင္နွင့္အလုပ္ဌာန(၅)ဌာန မွ ပိုင္ရွင္/မန္ေနဂ်ာ/Super/Leader (၃၅)ဦး အား အလုပ္သမားဥပေဒေရးရာ အသိပညာေပးေဆြးေနြးပြဲျပုလုပ္ခဲ့ပါသည္။

အလုပ္သမားရပိုင္ခြင့္နွင့္ဥပေဒေရးရာကိစၥရပ္မ်ား

အလုပ္ရံုနွင့္အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ သံတြဲခရိုင္ရံုးမွ ဦးစီးအရာရွိ (အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရး) ဦးစံဝင္း သည္ ၂၃-၁-၂၀၁၂ ရက္ေန့တြင္ လင္းေအာင္အေအးခန္း စက္ရံုမွ လုပ္သား(၁၂၃)ဦး နွင့္ မရိန္းအေအးခန္း စက္ရံုမွ လုပ္သား (၂၅၀) ဦး တို့အား အလုပ္သမားရပိုင္ခြင့္နွင့္ ဥပေဒေရးရာကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေနြးပို့ခ်ခဲ့ပါသည္။

ဒဂံုျမို့သစ္(ေတာင္ပိုင္း)(အေရွ့ပိုင္း) နွင့္ (ဆိပ္ကမ္း)ျမို့နယ္မ်ားရွိ စက္မႈဇုန္မ်ား
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး ၊ ဒဂံုျမို့သစ္(ေတာင္ပိုင္း) ျမို့နယ္ရွိအလုပ္ရံုနွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန ၊ သင္တန္းခန္းမတြင္ အလုပ္ရံုနွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ ရံုးခ်ုပ္မွ ညွြန္ျကားေရးမႉးခ်ုပ္ ဦးဝင္းရွိန္၊ ဒုတိယညွြန္ျကားေရးမႉး ဦးစိုးဝင္းစိန္ ၊ ဦးစီးအရာရွိ(အလုပ္ရံု) ဦးလွမ်ိုးေအာင္ တို့မွ ဒဂံုျမို့သစ္(ေတာင္ပိုင္း)ျမို့နယ္၊ ဒဂံုျမိုသစ္(အေရွ့ပိုင္း)ျမို့နယ္ နွင့္ ဒဂံု(ဆိပ္ကမ္း)ျမို့နယ္ စက္မႈဇုန္မ်ားရွိ စက္ရံု၊ အလုပ္ရံုမ်ားမွ လုပ္သား ဦးေရ(၃၈)ဦး တို့အား လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအနၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး နွင့္ က်န္းမာေရးေကာ္မတီဖြဲ့စည္းျပီး၊ စက္ရံု၊အလုပ္ရံုမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈမ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္၌ ေရွ့ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားနွင့္ စပ္လ်ဉ္း၍ ေဆြးေနြးေျပာျကားပါသည္။

ေျမာက္ဥကၠလာပစက္မႈဇုန္ စီမံခန့္ခြဲေရးေကာ္မတီရံုး၊
အစည္းအေဝးခန္း
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး၊ အလုပ္ရံုနွင္‌့အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန (ရံုးခ်ုပ္) မွ ဒုတိယညွြန္ျကားေရးမႉး (အလုပ္ရံု) ဦးစိုးဝင္းစိန္ နွင့္ ဦးစီးအရာရွိ(စီမံ-၂) (အလုပ္ရံုစစ္ေဆးေရး) ဦးေစာေဌးျမင့္ဦး သည္ (၁၃-၁-၂၀၁၂) ရက္ေန့တြင္ ေျမာက္ဥကၠလာပစက္မႈဇုန္ ၊ စီမံခန့္ခြဲေရး ေကာ္မတီရံုးရွိ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ေျမာက္ဥကၠလာပစက္မႈဇုန္ နွင့္ ေရွြေပါကၠံစက္မႈဇုန္မွ လုပ္ငန္း ပိုင္ရွင္/မန္ေနဂ်ာ(၃၂)ဦး တို့အား လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအနၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးနွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အသိပညာေပးေဆြးေနြးပြဲျပုလုပ္ခဲ့ပါသည္။

လွိုင္သာယာျမို့နယ္ ၊ စက္မႈဇုန္(၂)
ဧရာေရွြဝါပဲသန့္စင္စက္ရံု
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး၊ အလုပ္ရံုနွင့္အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန (ရံုးခ်ုပ္) မွ ဦးစီးအရာရွိ(စီမံ-၃)(အလုပ္ရံုစစ္ေဆးေရး) ဦးစိုးသိန္း နွင့္ ဦးစီးအရာရွိ(စီမံ-၂) (အလုပ္ရံုစစ္ေဆးေရး) ဦးစည္သူေအာင္ သည္ (၁၁-၁-၂၀၁၂) ရက္ေန့တြင္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသျကီး ၊ လွိုင္သာယာျမို့နယ္ ၊ စက္မႈဇုန္(၂) ဧရာေရွြဝါပဲသန့္စင္စက္ရံု၌ လုပ္သားဦးေရ (၈၃)ဦး တို့အား လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအနၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး ဆူညံသံအနၱရာယ္နွင့္ ထိန္းခ်ုပ္ ကာကြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ား အသိပညာေပးေဆြးေနြးပြဲျပုလုပ္ခဲ့ပါသည္။