ေဘးအနၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးနွင့္ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး

ေဘးအနၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးနွင့္ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး


လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္သည္ လုပ္ငန္းခြင္မွ ထြက္ေပၚလာမည့္ ေဘးအနၱရာယ္မ်ားမွ အလုပ္သမားမ်ားအား ကာကြယ္ေပးရန္ တာဝန္ရွိသည္။ ထို့အျပင္ လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္သည္ သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္သည့္ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားက ေထာက္ပံ့ေပးထားရမည္ –
(က) လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး
လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္သည္ အလုပ္ရံုဥပေဒပါျပဌာန္းခ်က္မ်ားနွင့္အညီ အလုပ္ရံု၏ အလုပ္ေနရာအသီးသီးတြင္
ဘးအနၱရာယ္ ကင္းရွင္းေအာင္ေဆာင္ရြက္ရမည္။
လိုအပ္သည့္အကာအကြယ္ပစၥည္းနွင့္ကိရိယာမ်ားကိုေထာက္ပံ့ေပးရမည္။
လိုအပ္သလိုအလုပ္သမားမ်ားအားကိရိယာမ်ားအသံုးျပုရန္ညွြန္ျကားျခင္းနွင့္
ပညာေပးျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရမည္။

(ခ)

က်န္းမာေရး
လုပ္ငန္း ပိုင္ရွင္သည္ က်န္းမာ သန့္ရွင္းေသာ လုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေန ျဖစ္ေပၚရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
(ဂ) သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး
အလုပ္လုပ္ကိုင္ေသာ အလုပ္သမားဦးေရနွင့္အညီ ေအာက္ပါအစီအမံမ်ားစီမံေပးရမည္
– လုပ္ငန္းနွင့္သင့္ေတာ္သည့္အစီအမံမ်ား
– ေရွးဦးသူနာျပုအစီအမံမ်ား
– ထမင္းစားခန္းနွင့္နားေနခန္း
– သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးဆိုင္မ်ား