ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

လူ့စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ျမွင့္တင္ေရးဆပ္ေကာ္မတီ၏ HRD လုပ္ငန္းစဉ္မ်ား (၅/၂၀၁၂) HRD လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အျပည့္အစုံ ဖတ္ရႈရန္ . . . (501)

အာဆီယံလုပ္ငန္းခြင္ေဘးအနၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးနွင့္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာကြန္ယက္

(ASEAN Occupational Safety and Health Network)

အာဆီယံအဖြဲ့ဝင္နိုင္ငံမ်ားရွိ အလုပ္သမားမ်ား၏ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအနၱရာယ္ ကင္းရွင္း ေရးနွင့္ က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ အာဆီယံ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအနၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးနွင့္ က်န္းမာေရး ကြန္ယက္တည္ေထာင္မႈဆိုင္ရာ နားလည္မႈစာခြ်န္လွြာ (M.O.U on Establishment of ASEAN Occupational Safety and Health Network ) ကို ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ ၊ အလုပ္သမား ဝန္ျကီးဌာန၊အလုပ္ရံုနွင့္အလုပ္သမားဥပေဒ စစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာန သည္ ၂၀ဝ၀ ျပည့္နွစ္ ၊ ျသဂုတ္လတြင္ အျခားအာဆီယံ အဖြဲ့ဝင္နိုင္ငံမ်ားနွင့္အတူ ပါဝင္ လက္မွတ္ေရးထိုး ခဲ့ျက ပါသည္။

Coordinating Board Meeting တက္ေရာက္ျခင္းနွင့္လက္ခံက်င္းပျခင္း

ASEAN-OSHNET ၏M.O.U ( Memorandum Of Understanding ) သေဘာတူညီခ်က္အရ ASEAN-OSHNET ညွိနွိုင္းေရးမႉးမ်ား အဖြဲ့အစည္းအေဝး (ASEAN – OSHNET Coordinating Board Meeting ) ကို တစ္နွစ္လွ်င္ တစ္ျကိမ္ အဖြဲ့ဝင္နိုင္ငံမ်ားမွ အိမ္ရွင္နိုင္ငံ အျဖစ္ လက္ခံ က်င္းပခဲ့ရာ ျမန္မာနိုင္ငံက ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ျခင္းနွင့္ အိမ္ရွင္နိုင္ငံအျဖစ္ လက္ခံ က်င္းပျခင္းတို့ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

 

ASEAN-OSHNET Coordinating Board Meeting တက္ေရာက္ခဲ့သူမ်ားစာရင္း
စဥ္ အႀကိမ္
ေျမာက္
က်င္းပသည့္
ကာလ
က်င္းပသည့္
ႏိုင္ငံ
အစည္းအေဝး တက္ေရာက္သူမ်ား
၁၅ 17th CBM ၂၆.၄.၁၆ မွ
၂၈.၄.၁၆ ထိ
ဗီယက္နမ္ ဦးဝင္းရွိန္၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္
ဦးဥကၠာသိန္း၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး
၁၄ 16th CBM ၂၁.၄.၁၅ မွ
၂၃.၄.၁၅ ထိ
ထိုင္း  ဦးညြန္႔ဝင္း၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္
ဦးလွမ်ိဳးေအာင္၊ လ/ထညႊန္ၾကားေရးမွဴး
၁၃ 14th CBM ၈.၄.၁၃ မွ
၉.၄.၁၃ ထိ
ျမန္မာ  ဦးဝင္းရွိန္၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္
၁၂ 12th CBM ၆.၄.၁၁ မွ
၇.၄.၁၁ ထိ
လာအို  ဦးဝင္းရွိန္၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္
ဦးစိုးဝင္းစိန္၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး
၁၁ 11th CBM ၂၀.၄.၁၀ မွ
၂၂.၄.၁၀ ထိ
အင္ဒိုနီးရွား  ဦးေအာင္စံတင္၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္
ဦးထြန္းသန္း၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး
၁၀ 10th CBM ၈.၄.၀၉ မွ
၉.၄.၀၉ ထိ
ကေမၻာဒီးယား  ဦးေအာင္စံတင္၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္
ဦးတင္ကိုကိုႏိုင္၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး
9th CBM ၂၂.၄.၀၈ မွ
၂၂.၄.၀၈ ထိ
မေလးရွား  ဦးေစာႏိုင္၊ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ
ဦးတင္ကိုကိုႏိုင္၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး
8th CBM ၂၄.၄.၀၇ မွ
၂၅.၄.၀၇ ထိ
ဘရုႏိုင္း  ဦးေအာင္စံတင္၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္
ဦးထြန္းသန္း၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး
7th CBM ၅.၄.၀၆ မွ
၆.၄.၀၆ ထိ
ျမန္မာ  ဦးတင္ေအာင္ဝင္း၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္
ႏွင့္ အႀကီးအကဲမ်ား
6th CBM ၁၇.၃.၀၅ မွ
၁၉.၃.၀၅ ထိ
ဗီယက္နမ္  ဦးေက်ာ္သန္း၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး
ဦးမ်ိဳးေဝ၊ ဦးစီးအရာရွိ(စီမံ ၃)
5th CBM ၆.၄.၀၄ မွ
၁၀.၄.၀၄ ထိ
ထိုင္း  ဦးတင္ဝင္း၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္
ဦးမ်ိဳးေဝ၊ ဦးစီးအရာရွိ(စီမံ ၃)
4th CBM ၂၂.၇.၀၃ မွ
၂၄.၇.၀၃ ထိ
စကၤာပူ  ဦးတင္ဝင္း၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္
ဦးမ်ိဳးေဝ၊ ဦးစီးအရာရွိ(စီမံ ၃)
3th CBM ၁၈.၄.၀၃ မွ
၁၉.၄.၀၃ ထိ
ဖိလစ္ပိုင္  ဦးျမင့္စိန္၊ ဒုတိယအတြင္းဝန္
ဖိလစ္ပိုင္ႏို္င္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံရံုး
2th CBM ၁၇.၄.၀၂ မွ
၁၉.၄.၀၂ ထိ
မေလးရွား  ေဒၚၾကည္ၾကည္စိန္၊ ပထမအတြင္းဝန္
မေလးရွားႏိုင္ငံဆိုင္ရာျမန္မာသံရံုး
1th CBM ၂.၄.၀၀ မွ
၃.၈.၀၀ ထိ
အင္ဒိုနီးရွား  ဦးတင္ဝင္း၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္
ဦးမ်ိဳးေဝ၊ ဦးစီးအရာရွိ(စီမံ ၃)

 

ASEAN-OSHNET အဖြဲ့ျကီးက ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ က႑မ်ား

အာဆီယံအဖြဲ့ဝင္ နိုင္ငံမ်ားပါဝင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျကသည့္ အာဆီယံ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအနၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးနွင့္က်န္းမာေရးကြန္ယက္တည္ေထာင္မႈဆိုင္ရာနားလည္မႈ စာခြ်န္လွြာ အရ အာဆီယံနိုင္ငံမ်ားရွိ အလုပ္သမားမ်ား၏ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအနၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးနွင့္ က်န္းမာေရးကိစၥရပ္မ်ားနွင့္သက္ဆိုင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ဖလွယ္ေရး က႑ဍ၊ ေလ့က်င့္ပညာေပးေရး က႑ဍ၊ သုေတသနျပုေရးက႑ဍ၊ စံနႈန္းမ်ား သတ္မွတ္ေရးက႑ဍနွင့္ စက္ရံု၊ အလုပ္ရံုစစ္ေဆးေရး က႑ဍတို့နွင့္ ပတ္သက္သည့္ လုပ္ငန္း စီမံကိန္းမ်ားကို အဖြဲ့ဝင္နိုင္ငံအေနျဖင့္မိမိတို့နိုင္ငံ၏ လူ့စြမ္းအား၊ ေငြေျကးအင္အား နွင့္နည္းပညာဆိုင္ရာအေျခအေနေပၚမူတည္၍ ဦးေဆာင္ ေဆာင္ရြက္ ျခင္း၊ က်န္အဖြဲ့ဝင္နိုင္ငံမ်ားနွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း တို့ကို ျပုလုပ္လွ်က္ရွိပါ သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈမ်ားအားလည္း က႑ဍအလိုက္ေဖာ္ျပထားရွိပါ သည္။

  • သတင္းအခ်က္အလက္ဖလွယ္ေရးက႑

သတင္းအခ်က္ အလက္ ဖလွယ္ေရး က႑နွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ စီမံကိန္း ျဖစ္ေသာ ASEAN-OSHNET Homepage စီမံကိန္းနွင့္ပတ္သက္၍ ထိုင္းနိုင္ငံက Coordinator အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ယင္းစီမံကိန္း အရ မိမိတို့နိုင္ငံ အသီးသီး၏ National Safety and Health Profile အား Homepage လွြင့္တင္ေရးအတြက္ Web Design ေရးဆြဲ လွ်က္ရွိပါသည္။ ထို့အျပင္ သတင္း အခ်က္အလက္ ဖလွယ္ေရး က႑ဍ နွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ စီမံကိန္း ျဖစ္ေသာ Computer Based Network for ASEAN-OSHNET စီမံကိန္း နွင့္ ပတ္သက္သည့္ Workshop on Computer Based Network for Computer Based Network for ASEAN – OSHNET အား ၂၀ဝ၂ ခုနွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၇-၁၉) ရက္ေန့က အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံ၊ ေဂ်ာ့ဂ်ာကာတာျမို့တြင္ က်င္းပ ခဲ့ရာ ဤဦးစီးဌာနမွ ကိုယ္စားလွယ္ (၂)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ျပီး Personal Computer (၂)စံု လက္ခံရရွိခဲ့ပါသည္။ ထို့ျပင္ AO – Mail (ASEAN – OSHNET Intramail) တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံမွ ေဘးအနၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးနွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား Website လွြင့္တင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိပါသည္။

  • ေလ့က်င့္ ပညာေပးေရး က႑

ေလ့က်င့္ ပညာေပးေရး က႑တြင္ ဖိလစ္ပိုင္ နိုင္ငံသည္ Coordinator အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိရာ ၂၀ဝ၀ ျပည့္နွစ္မွ ၂၀ဝ၇ ခုနွစ္ကာလ အတြင္း ဖိလစ္ပိုင္နိုင္ငံက ျပုလုပ္သည့္ Training for Occupational Safety and Health in S. M . Es သင္တန္းသို့ သင္တန္းသား (၆)ဦး၊ စကၤာပူနိုင္ငံက ျပဳလုပ္သည့္ သင္တန္းသို့ သင္တန္းသား Safety Officer Training Course (၇)ဦး၊ မေလးရွား နိုင္ငံက ျပုလုပ္သည့္ Train the Trainer Competency Safe Handling of Forklift Truck သင္တန္းသို့ သင္တန္းသား (၁)ဦးနွင့္ မေလးရွားနိုင္ငံကပင္ ျပုလုပ္သည့္ Safety and Health Training Course သို့ သင္တန္းသား (၂)ဦးေစလွြတ္ခဲ့ပါသည္။ ဖိလစ္ပိုင္နိုင္ငံတြင္ Capability Building on Assessment and Control of Occupational Safety and Health Hazards သင္တန္းကို ၂၀၁၀ ခုနွစ္တြင္ (၂)ျကိမ္ သင္တန္းသား (၉)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ျပီး ၂၀၁၁ ခုနွစ္တြင္ ASEAN +3 OSHNET နိုင္ငံ ၊ Safety and Health ေဆြးေနြးပြဲတြင္ အရာထမ္း(၂)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။
ဂ်ပန္နိုင္ငံတြင္ ၂၀ဝ၈ ခုနွစ္၌ OSH သင္တန္းတြင္ သင္တန္းသား (၁)ဦး၊ ၂၀၁၁ ခုနွစ္ တြင္ International OSH အလုပ္ရံုေဆြးေနြးပြဲတြင္ အရာထမ္း(၂)ဦး တက္ေရာက္ ခဲ့ပါသည္။
ကေမၻာဒီးယားနိုင္ငံတြင္ ၂၀ဝ၉ ခုနွစ္၌ ဒႆမအျကိမ္ အာဆီယံ Safety and Health အစည္းအေဝးတြင္ အရာထမ္း(၂)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ASEAN-OSHNET Workshop Formulating of Research Strategies for OSH ေဆြးေနြးပြဲကို အရာထမ္း(၁)ဦး တက္ေရာက္ ခဲ့ပါသည္။
ထိုင္းနိုင္ငံ၌ ၂၀ဝ၈ ခုနွစ္တြင္ Strengthening Human Resource Development Cooperation in the GMS အစည္းအေဝး (၁)ဦး၊ ၂၀၁၀ ခုနွစ္တြင္ International Law သင္တန္း(၁)ဦး ၊ ၂၀၁၁ ခုနွစ္တြင္ International Training Course on Principles of Environmental Toxicology Testing and Safety Evaluation သင္တန္းသား (၃)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။
စကၤ࿿ာပူနိုင္ငံတြင္ ၂၀ဝ၉ ခုနွစ္တြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ နွင္‌့ အာဆီယံ ေဒသတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအစီအစဥ္အရ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ သင္တန္းအတြက္ ျပင္ဆင္ရန္ အရာထမ္း(၁)ဦး ၊ ၂၀၁၀ ခုနွစ္တြင္ ေျမေအာက္ပို့ေဆာင္ေရး စီမံကိန္းအထူးေလ့လာေရးခရီးစဥ္ Workplace Safety and Health ကြန္ဖရင့္ (၂)ဦးနွင္‌့ ၂၀၁၁ ခုနွစ္တြင္ OSH သင္တန္းသား (၂)ဦး သြားေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ASEAN OSH မူဝါဒ ေဆြးေနြးပြဲ (၂)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။
မေလးရွားနိုင္ငံ၌ ၂၀ဝ၈ ခုနွစ္တြင္ 9th ASEAN-OSHNET အစည္းအေဝး (၁)ဦး ၊ ၂၀ဝ၉ ခုနွစ္တြင္ Safety and Health အရာရွိ သင္တန္းသား (၁)ဦး၊ ၂၀၁၀ ခုနွစ္တြင္ OSH အရာရွိ သင္တန္းသား (၂)ဦးနွင္‌့ OSH Project Planning သင္တန္းသား (၂)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ ပါသည္။
ကိုးရီးယားနိုင္ငံ၌ ၂၀၁၀ ခုနွစ္တြင္ Safety and Health အလုပ္ရံုေဆြးေနြးပြဲ (၁)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

ဗီယက္နမ္နိုင္ငံ၌ ၂၀၁၀ ခုနွစ္တြင္ ASEAN Labour Inspection ကြန္ဖရင္‌့ အစည္းအေဝး (၁)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။
အိနၵိယနိုင္ငံ၌ ၂၀၁၀ ခုနွစ္တြင္ International Training Programme on Research Methods in Labour Studies သင္တန္းသား (၁)ဦး တက္ေရာက္ ခဲ့ပါသည္။
အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံ၌ ၂၀၁၀ ခုနွစ္တြင္ Asean OSHNET Workshop Formulating of Research Stragegies for OSH ေဆြးေနြးပြဲကို အရာထမ္း(၁)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

အာဆီယံလုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊က်န္းမာေရးကြန္ရက္္

အာဆီယံလုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊က်န္းမာေရးကြန္ရက္္ကို အဂၤလိပ္လို ASEAN Occupational Safety and Health Network ဟု ေခၚဆိုၿပီး အတိုေကာက္အားျဖင့္ ASEAN-OSHNET ဟု ေခၚဆိုသုံးစြဲၾကပါသည္။
ASEANအဖြဲ႕ဝင္နိုင္ငံမ်ားအတြင္းလုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကၽြမ္းက်င္မႈအကူအညီေပးျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္၊ အေတြ႕အၾကဳံမ်ားဖလွယ္ ျခင္းျဖင့္ တေျပးညီဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ရည္ရြယ္၍ အာဆီယံလုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးကြန္ရက္ကိုဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အဖြဲ႕ဝင္ အျဖစ္ လက္မွတ္ေရးထိုး၍ အလုပ္႐ုံႏွင့္အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနသည္ နိုင္ငံေတာ္အတြက္ အဓိကဆက္သြယ္ရာဌာန (Focal Point) အျဖစ္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိရာ အာဆီယံလုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးကြန္ရက္အတြင္း ေရးမႉး ခ်ဳပ္႐ုံးတာဝန္အားလက္ခံေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ၂၆-၄-၁၆ မွ ၂၈-၄-၁၆ ရက္ေန႔ထိဗီယက္နမ္နိုင္ငံ၊ ဒါနန္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ (၁၇) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံလုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးန၊ က်န္းမာေရးကြန္ရက္ညႇိႏွိုင္းေရးအဖြဲ႕ အစည္းအေဝးႏွင့္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံလုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရး၊ က်န္းမာေရးကြန္ရက္ညီလာခံကို ညႊန္ၾကားေရးမႉးႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ၂၂-၅-၂၀၁၆ ရက္ေန႔မွ ၄-၆-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ထိတ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတနိုင္ငံ၊ ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ျခ့သည့္ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးစံစနစ္သတ္မွတ္ျခင္းသင္တန္းသို႔ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမႉးဦးၿဖိဳးေဝေဇာ္ ေခါင္းေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ တက္ေရာက္ ခဲ့ပါသည္။
အာဆီယံလုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ က်န္းမာေရးကြန္ရက္္အဖြဲ႕ဝင္ နိုင္ငံမ်ား အလိုက္ ဦးတည္ဆက္သြယ္ရာဌာနမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္-

စဥ္ ႏိုင္ငံအမည္ ဦးစီးဌာန ၀န္ၾကီးဌာန
(က) ဘ႐ူနိုင္း အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာန
(Department of Labour)
ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန
(Ministry of Home Affairs)
(ခ) ကေမၻာဒီးယား လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္‌း ေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန(Department of Occupational Safety and Health) အလုပ္သမားႏွင့္သက္ေမြးပညာ ေလ့က်င္‌့သင္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာန(Ministry of Labour and Vocational Training)
(ဂ) အင္ဒိုနီးရွား လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ က်န္းမာေရးစံမ်ား ႀကီးၾကပ္ေရး ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန(Directorate of Occupational Safety and Health Norm Supervision) လူ႔စြမ္းအားဝန္ႀကီးဌာန
(Ministry of Manpower)
(ဃ) လာအို အလုပ္သမားေရးရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဦးစီးဌာန(Labour Management Department) အလုပ္သမားႏွင့္ လူမႈဝန္ထမ္းဝန္ႀကီးဌာန
(Ministry of Labor & Social Welfare)
(င) မေလးရွား လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္‌း ေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန Department of Occupational Safety and Health လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဝန္ႀကီးဌာန
Ministry of Human Resources
(စ) ျမန္မာ အလုပ္႐ုံႏွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒ စစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာန Factories and General Labour Laws Inspection Department အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနMinistry of Labour, Immigration and Population
(ဆ) ဖိလစ္ပိုင္ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္‌း ေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနDepartment of Occupational Safety and Health အလုပ္သမားႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ဝန္ႀကီးဌာန
Ministry of Labour and Employment
(ဇ) စကၤာပူ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္‌း ေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး Occupational Safety and Health လူ႔စြမ္းအားဝန္ႀကီးဌာန
Ministry of Manpower
(စ်) ထိုင္း အလုပ္သမားေရးရာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးဦးစီးဌာန Department of Labour Protection and Welfare အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန
Ministry of Labour
(ည) ဗီယက္နမ္ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္‌း ေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနDepartment of Occupational Safety and Health အလုပ္သမား၊ မသန္မစြမ္းႏွင့္လူမႈ ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန
Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs

အာဆီယံ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္း‌ေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးကြန္ရက္ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္႐ုံး

အာဆီယံ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္‌းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးကြန္ရက္ အတြင္းေရးမႉး ခ်ဳပ္႐ုံးကို သုံးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ အကၡရာစဥ္အလိုက္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရၿပီး အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္႐ုံး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့မႈမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

စဥ္ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံ
၂၀၀၂-၂၀၀၅ အင္ဒိုနီးရွား
၂၀၀၅-၂၀၀၈ မေလးရွား
၂၀၀၈-၂၀၁၁ လာအို
၂၀၁၁-၂၀၁၄ ဖိလစ္ပိုင္
၂၀၁၄-၂၀၁၇ စကၤာပူ
၂၀၁၇-၂၀၂၀ ျမန္မာ

အာဆီယံ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္‌ေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးကြန္ရက္ ညႇိႏွိုင္းေရးအဖြဲ႕ အစည္းအေဝးသို႔ ဖိတ္ၾကားသည့္ နိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

အာဆီယံ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္‌ေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးကြန္ရက္ ညႇိႏွိုင္းေရးအဖြဲ႕ အစည္းအေဝးသို႔အဖြဲ႕ဝင္ (၁၀)နိုင္ငံအျပင္ ေအာက္ပါနိုင္ငံမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ဖိတ္ၾကား ေလ့ရွိပါသည္-

စဥ္ ႏိုင္ငံ/အဖြဲ႔အစည္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္႔အဖြဲ႔အစည္း မွတ္ခ်က္
အဖြဲ႔၀င္(၁၀)ႏိုင္ငံ သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ား
အာဆီယံ+၃
တရုတ္ State Administration of Work Safety, SAWS
ဂ်ပန္ Ministry of Health , Labour and Welfare, MHLW
ကိုရီးယား Korea Occupational Safety and Health Agency, KOSHA
ILO
UNITAR
EU-OSHA
ISSA(Mining)
IALI(Mining)
GIZ(Mining)
ASETUC(Mining)

အဖြဲ႕ဝင္နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံ၏ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ျဖင့္ အဆိုပါနိုင္ငံက ဆက္သြယ္ထားသည့္ အဖြဲ႕ အစည္းတစ္ခုခုအား ညႇိႏွိုင္းေရးအဖြဲ႕ အစည္းအေဝးမက်င္းပမီ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ နိုင္ခြင့္ ရွိ/မရွိ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္႐ုံးသို႔ ေပးပို႔ေမးျမန္းေလ့ရွိပါသည္။ ဥပမာ – ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စကၤာပူနိုင္ငံတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ 15th CBM အစည္းအေဝးတြင္ စကၤာပူနိုင္ငံမွ IALI အဖြဲ႕အား တက္ေရာက္နိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ဖူးပါသည္။
ထိုသို႔ အဖြဲ႕ဝင္တစ္နိုင္ငံက ေမတၱာရပ္ခံလာပါက အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္က ေမတၱာ ရပ္ခံထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္း၏ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္အတူ အဖြဲ႕ဝင္နိုင္ငံမ်ား၏ သေဘာထား အား ရယူရၿပီး အဖြဲ႕ဝင္နိုင္ငံအမ်ားစုက လက္သင့္ခံပါက အစည္းအေဝးတက္ေရာက္ရန္ အဆိုပါအဖြဲ႕အစည္းအား အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္က အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကိုယ္စား တရားဝင္ ဖိတ္ၾကား ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ ASEAN-OSHNET Excellence Award and Best Practices Award စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာ ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ပိုမိုစိတ္ဝင္စားတက္ႂကြလာေစရန္ႏွင့္ နားလည္မႈ ပိုမိုျမႇင့္မာလာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ အာဆီယံလုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးႏွင္‌့  က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ကြန္ယက္ကေပးအပ္သည့္ ဆုအတြက္ ဆုေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕အား ၁၂-၈-၂၀၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး႐ုံးခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ ဆုေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းအေဝးအား အႀကိမ္ႀကိမ္ က်င္းပခဲ့ၿပီး စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံမ်ားမွ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္နိုင္ရန္ သတင္းစာမွ ေၾကာ္ျငာျခင္း၊ ေလၽွာက္လႊာ မ်ား ျဖန္႔ေဝျခင္း၊ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံမ်ားသို႔ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးျခင္း၊ ပဏာမအကဲျဖတ္ေရြးခ်ယ္ျခင္း စသည္တို႔အား အဆင့္ဆင့္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ယွက္ၿပိဳင္ခဲ့ေသာ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံမ်ားမွ ပဏာမ အဆင့္ဝင္စက္႐ုံမ်ားကို ၁၇-၁-၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ဆုမ်ားေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ၂၇-၄-၁၆ ရက္ေန႔ ဗီယက္နမ္နိုင္ငံ၊ ဒါနန္းၿမိဳ႕တြင္က်င္းပသည့္ ASEAN-OSHNET အစည္းအေဝးမွ Excellence Award ဆုအတြက္ FAME ေဆးဝါး ထုတ္လုပ္ေရးစက္႐ုံႏွင့္ Best Practice Award ဆုအတြက္ Proven Technology Industry Co.ltd (TOYO Battery ) မွလည္းေကာင္း အသီးသီးရရွိခဲ့မႈ အေပၚ ဂုဏ္ျပဳပြဲအား ျပည္ေထာင္စုဝင္ႀကီးပါဝင္သည့္ ဂုဏ္ျပဳပြဲအား ၂၂-၅-၁၆ ရက္ေန႔တြင္ UMFCCI ၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

ကိုရီးယားနိုင္ငံလုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္က်န္းမာေရးေအဂ်င္စီ

၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံလုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးစနစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္နိုင္ရန္္ Enhancement of Occupational Safety and Health System in Myanmar Project အား ကိုရီးယားနိုင္ငံ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး ေအဂ်င္စီ(Korea Occupational Safety and Health Agency, KOSHA)ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ တစ္ႏွစ္သက္တမ္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (Letter of Agreement)ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး၁၇-၂-၂၀၁၄ရက္ေန႔တြင္ ၃ႏွစ္သက္တမ္းေဆာင္ရြက္မည့္နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ (MoU) ကိုလက္မွတ္ေရး ထိုးကာ KOSHA မွ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားလာေရာက္၍ သင္တန္းပို႔ခ်ျခင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံမွ စစ္ေဆးေရး အရာရွိမ်ားကိုကိုရီးယားနိုင္ငံသို႔ သင္တန္းေစလႊတ္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္း ေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာအသိစိတ္ဓါတ္ျမႇင့္တင္နိုင္ေရး ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးဆိုင္ရာ Poster ႏွင့္ Sticker မ်ားျဖန္႔ေဝရန္ ကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္း၊စစ္ေဆးေရးအရာရွိမ်ားအတြက္ Safety hats and Shoes မ်ားပံ့ပိုးျခင္း တို႔ကို ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါသည္။

ဂ်ပန္နိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာ‌ေရးက႑မ်ား ႏွင့္စပ္ လ်ဥ္း၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ အလုပ္႐ုံႏွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္သည္ ၂၃-၁၀-၂၀၁၂ရက္ေန႔တြင္ JICA ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ လည္း ေကာင္း၊၂-၁၀-၂၀၁၃ ရက္ေန႔တြင္ NIPPON KOEI Co.., Ltd မွ စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ Mr. Toshihiro KATO ႏွင့္လည္းေကာင္းအသီးသီးေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ ဂ်ပန္နိုင္ငံမွ Senior Volun -teer ေစလႊတ္ေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ၇-၄-၂၀၁၅ ရက္ေန႔တြင္ အလုပ္႐ုံႏွင့္အလုပ္သမားဥပေဒ စစ္ေဆးေရး ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ႏွင့္ JICA ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕၊ Volunteer စီမံကိန္းေရးဆြဲ Mr. Tetsuya Honda၊ လက္ေထာက္ အရာရွိ ေဒၚေအးျမလင္းတို႔ ႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္အစိုးရသို႔ ဂ်ပန္နိုင္ငံအစိုးရမွ လုပ္အားေပးမ်ား ေစလႊတ္ေရးဆိုင္ရာစာခၽြန္လႊာ (မူၾကမ္း) အေပၚ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေပးပို႔ခဲ့ၿပီး ၆-၂-၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ အလုပ္႐ုံႏွင့္အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမႉး ခ်ဳပ္သည္ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္သံ႐ုံးမွေကာင္စစ္ဝန္ Mr.Hideaki Matsuo ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။ ဂ်ပန္နိုင္ငံမွ Ms.Takeda Yuriko ႏွင့္ Mr. Tsuchiya Tatsuo တို႔ အားအႀကီးတန္းလုပ္အားေပးအျဖစ္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးရန္ ၁၁-၂-၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းအေဝးအမွတ္စဥ္ (၆/၂၀၁၆) မွ သေဘာတူခြင့္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ဂ်ပန္နိုင္ငံအစိုးရမွ နိုင္ငံရပ္ျခားသို႔လုပ္အားေပးမ်ားေစလႊတ္ေရး စာခၽြန္လႊာဆိုင္ရာညႇိႏွိုင္းအစည္း အေဝးအား၂၉-၂-၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဝန္ႀကီး ဌာန၌ က်င္းပရာဂ်ပန္သံ႐ုံးမွတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားမွတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အလုပ္႐ုံ ႏွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ႏွင့္ ညႊန္ၾကားေရးမႉး (အလုပ္႐ုံ)တို႔ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ Senior Volunteer Ms. Yuriko TAKEDA သည္ ၄-၃-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းမွစတင္၍ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကိုထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။

ဒိန္းမတ္နိုင္ငံႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

မိမိတို႔ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ဒိန္းမတ္ဘုရင္နိုင္ငံအလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ လုပ္ငန္းခြင္ ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနတိုးတက္ေစေရး၊ ျမန္မာနိုင္ငံအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးအဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္းအေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ (၃)ႏွစ္သက္တမ္းရွိနားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ (MoU) ကို ၉-၆-၂၀၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ဆြစ္ဇာလန္နိုင္ငံဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕၌ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီးစက္တင္ဘာလႏွင့္ ေအာက္တိုဘာ လတို႔တြင္ အလုပ္႐ုံစစ္ေဆးေရးအရာရွိမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာသင္တန္း (၂) ႀကိမ္ ပို႔ခ်ေပးခဲ့ပါသည္။
အဆိုပါနားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ (MoU) အရစီမံကိန္းအဆိုျပဳလႊာ ( Project Document Proposal) ေဖာ္ထုတ္ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သျဖင့္ စီမံကိန္းအဆိုျပဳလႊာတြင္ ပါဝင္ရမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဒိန္းမတ္နိုင္ငံကိုယ္စားလွယ္ Mr. Martin Engmann Jensen ႏွင့္ အလုပ္႐ုံႏွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္တို႔ ၁၅-၁၂-၂၀၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ၅-၂-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ဒိန္းမတ္သံအမတ္ႀကီး Mr. Peter Lysholt Hansen က စီမံကိန္းအဆိုျပဳလႊာအေပၚ ဒိန္းမတ္နိုင္ငံ၊ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ Mr. Peter Stensgaard Morch အေနျဖင့္ ၂၅-၁-၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးျဖစ္၍ ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္ အတည္ျပဳ လက္မွတ္ ေရးထိုးေပးေစလိုေၾကာင္း တရားဝင္အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပို႔လာခဲ့ပါသည္။ ၁၇-၂-၂၀၁၆ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအးျမင့္ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႕က ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ဒိန္းမတ္သံအမတ္ႀကီးဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အားေနျပည္ေတာ္၊ ဝန္ႀကီး႐ုံးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံၿပီး စီမံကိန္းအဆိုျပဳလႊာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါစီမံကိန္းအဆိုျပဳ လႊာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ၁၇-၂-၂၀၁၆ ရက္စြဲျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးသို႔လည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဝန္ႀကီးဌာနသို႔လည္းေကာင္း၊ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန သို႔လည္းေကာင္း သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ား အသီးသီးေတာင္းခံခဲ့ပါသည္။ ၂၅-၂-၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးမွလည္းေကာင္း၊ ၂၄-၂-၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဝန္ႀကီးဌာနမွလည္းေကာင္း၊ ၄-၃-၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွလည္းေကာင္း သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားကို အသီးသီးျပန္လည္ေပးပို႔လာသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး႐ုံး က အဆိုပါ သေဘာထား မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္၍ စီမံကိန္း အဆိုျပဳလႊာလက္မွတ္ေရးထိုးနိုင္ရန္ ၇-၃-၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးသို႔ ေပးပို႔တင္ၿပ ထားရာ ၁၀-၃-၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးမွ ခြင့္ျပဳေၾကာင္းသေဘာထား မွတ္ခ်က္ ျပန္လည္ေပးပို႔ လာပါသည္။၂၄-၃-၁၆ ရက္ေန႔တြင္ စီမံကိန္းအဆိုျပဳလႊာ (မူၾကမ္း) ကို ၁၀/၂၀၁၆ ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕အစည္းအေဝးမွ သေဘာတူခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ၂၈-၃-၁၆ ရက္ေန႔ တြင္ ဦးဝင္းရွိန္၊ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မွ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ စီမံကိန္းအဆို ျပဳလႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးမႈ အေျခအေန ကို ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေန ခ်ဳပ္႐ုံး သို႔ မိတၱဴ(၃)ေစာင္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဝန္ႀကီးဌာနသို႔ မိတၱဴ(၁)စုံႏွင့္ Soft Copy တို႔ကိုေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာဒိန္းမတ္သံ႐ုံး Mr. Martin Engmann Jensen ထံသို႔လဲေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။ ၂၁-၄-၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ဦးသိန္းေဆြ၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ H.E Mr Peter Lysholt Hansen တို႔ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ၁၈-၅-၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ လြတ္ေတာ္အေဆာက္အအုံေရးရာေဆာင္၌ ဦးဝင္းစိန္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေတာင္သူလယ္သမားႏွင့္ အလုပ္သမားေရး ရာေကာ္မတီ ဥကၠဌႏွင့္ ဒိန္းမတ္သံအမတ္ Mr. Peter Lysholt Hansen ႏွင့္အဖြဲ႕တို႔ ေတြ႕ဆုံ၍ ဒိန္းမတ္နိုင္ငံမွ လုပ္ငန္း ခြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္း ေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အကူအညီေပးအပ္လိုေၾကာင္းႏွင့္ အေထာက္အပံ့ ေပးနိုင္သည့္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ပတ္သတ္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

အေမရိကန္နိုင္္ငံႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

မိမိတို႔ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အေမရိကန္နိုင္ငံအလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့မႈ ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ Safe and Health Youth Project စီမံကိန္းအရ ၂၁-၆-၂၀၁၆ ရက္ေန႔မွ ၂၂-၆-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ထိParami Hotel တြင္ က်င္းပသည့္ SHY Project အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရး လုပ္ငန္း တာဝန္မ်ား ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ေရး ဆိုင္ ရာ ေဆြး ေႏြးညႇိႏွိုင္းတိုင္ပင္ျခင္းႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ စီမံခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တာဝန္ခံအရာထမ္း (၃) ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။