အနည္းဆံုးအခေျကးေငြ နွင့္ လုပ္ခေပးေရးဆိုင္ရာျပဌာန္းခ်က္

အခေၾကးေငြႏွင့္ လုပ္ခေပးေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

ရည္ရြယ္ခ်က္
 1. အခေၾကးေငြမ်ားကို အခ်ိန္မွန္ရရွိေစရန္ႏွင့္ အခေၾကးေငြမ်ားကို မတရားျဖတ္ေတာက္မႈ မရွိေစရန္။
အခေၾကးေငြ
 1. နာရီပိုင္း၊ ေန႔စဥ္၊ အပတ္စဥ္၊ အျခားအခ်ိန္ပိုင္း ေဆာင္ရြက္ေပးသျဖင့္ ရသင့္ေသာ အခေၾကးေငြ ႏွင့္ လုပ္ခလစာ
 2. ပါဝင္ျခင္း (အခ်ိန္ပိုလုပ္ခ၊ စုေၾကးေငြ)
 3. မပါဝင္ျခင္း(ခရီးစရိတ္၊ ေခတၱစိုက္ေငြ၊ လမဖ ခံစားခြင့္၊ ဥပေဒအရ ထည့္ဝင္ေၾကး၊ ေနထိုင္စားေသာက္စရိတ္၊ ဓါတ္အား၊ ေရဘိုး၊ အခြန္အခ၊ ပင္စင္ႏွင့္ လုပ္သက္ဆု)
အခေၾကးေငြ ေပးေခ်ျခင္း
 1. ျပည္တြင္းသုံး၊ နိုင္ငံျခားသုံးေငြ
 2. ေငြသား၊ ခ်က္လက္မွတ္၊ ဘဏ္စာရင္း
 3. ေငြသားတစ္ခ်ိဳ႕တစ္ဝက္ႏွင့္ ပစၥည္းတစ္ခ်ိဳ႕တစ္ဝက္
 4. စစ္မႈထမ္းအထူးခြင့္ ရက္ေပါင္း (၆၀)
ေပးေခ်ရန္ကာလ
 1. အလုပ္ၿပီးဆုံးျခင္း၊ အလုပ္သမားႏွင့္ သေဘာတူျခင္း
 2. တစ္လထက္ မေက်ာ္ေစရ
 3. အျမဲတမ္းအတြက္ လစဥ္ေပးေခ်ရန္
 4. (၁၀၀)ဦးထက္မပိုပါက ကာလအပိုင္းအျခား ကုန္ဆုံးသည့္ေန႔
 5. (၁၀၀) ဦးထက္ပိုပါက ကာလအပိုင္းအျခားကုန္ဆုံးၿပီးေနာက္ (၅)ရက္အတြင္း
 6. အလုပ္မွရပ္စဲလၽွင္ အလုပ္ဖြင့္ရက္ (၂)ရက္အတြင္း
 7. ေသဆုံးလၽွင္ (၂)ရက္အတြင္း
 8. ဆႏၵအရ ႏႈတ္ထြက္လၽွင္ ကာလအပိုင္းအျခား ကုန္ဆုံးသည့္ေန႔
အခေၾကးေငြမွျဖတ္ေတာက္ျခင္း
 1. အလုပ္မဆင္းျခင္း
 2. ေနထိုင္ကႀကိဳပို႔ယာဥ္၊ စားေသာက္စရိတ္၊ လၽွပ္စစ္၊ ေရဘိုး၊ ဝင္ေငြခြန္၊ မွားယြင္း၍ ပိုေပး ေသာေငြ
 3. ႀကိဳတင္ထုတ္ေပးေငြ၊ စိုက္ထုတ္ေငြ၊ စုေငြ၊ ဥပေဒအရ ထည့္ဝင္ေၾကးေငြ
 4. တရား႐ုံး၊ ခုံသမာဓိေကာင္စီ၊ ခုံသမာဓိအဖြဲ႕ဆုံးျဖတ္ခ်က္
 5. တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ပ်က္ကြက္မႈမွအပ (၅၀%) ထက္ မပိုေစရ
အခေၾကးေငြမွ ျဖတ္ေတာက္ရန္နည္းလမ္း
 1. ဦးစီးဌာန၏ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ ယူရမည္
 2. ခြင့္ျပဳခ်က္ကို အမ်ားျမင္သာေသာေနရာတြင္ ကပ္ထားရမည္
 3. ပ်က္စီးဆုံးရႈံးမႈတန္ဖိုးထက္ မပိုေစရ
 4. ေျဖရွင္းခြင့္ ေပးရမည္
 5. လစဥ္အခေၾကးေငြမွ တစ္လလၽွင္ ၅% ထက္ မပိုေစရ
 6. (၁၆)ႏွစ္ေအာက္ ျဖတ္ေတာက္ျခင္း မျပဳရ
 7. ေပးေခ်ရန္ကာလကို အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမား သေဘာတူညီမႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ သည္
 8. မွတ္တမ္းေရးသြင္း ထားရွိရမည္
 9. အလုပ္သမား အက်ိဳးရွိမည့္ကိစၥတြင္ သုံးရမည္
ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း
 1. ပ်က္ကြက္သည့္ေန႔မွ (၆)လအတြင္း စစ္ေဆးေရးအရာရွိထံ တင္ျပရန္
 2. စစ္ေဆးေရးအရာရွိမွ သင့္ေလ်ာ္သည့္အမိန္႔ခ်မွတ္
 3. အမိန္႔ကိုမေက်နပ္ပါက စစ္ေဆးေရးအရာရွိခ်ဳပ္ထံ ရက္ေပါင္း (၃၀)အတြင္း အယူခံဝင္နိုင္
 4. စစ္ေဆးေရးအရာရွိခ်ဳပ္မွ သင့္ေလ်ာ္ေသာအမိန္႔ ခ်မွတ္နိုင္
 5. စစ္ေဆးေရးအရာရွိခ်ဳပ္မွ ခ်မွတ္သည့္အမိန္႔သည္ အၿပီးအျပတ္ျဖစ္သည္
ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား
 1. အခေၾကးေငြေပးရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း၊ ကာလေက်ာ္လြန္ျခင္း၊ ျဖတ္ေတာက္ျခင္း(၃)လ ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္၊ ေငြဒဏ္ အနည္းဆုံး က်ပ္ႏွစ္ဆယ္သိန္း၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္စလုံး
 2. ထပ္မံက်ဴးလြန္ျခင္း ေထာင္ဒဏ္(၆)လထိ၊ ေငြဒဏ္အနည္းဆုံး က်ပ္ငါးဆယ္သိန္း၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္စလုံး၊