လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္ / မန္ေနဂ်ာမ်ား သိသင့္သိထိုက္ေသာအခ်က္မ်ား

စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံမ်ားရွိအလုပ္သမားမ်ားလုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး၊ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး၊ ခြင့္ရက္ႏွင့္အလုပ္ပိတ္ရက္ရရွိေရး၊ လုပ္ခလစာေႏွာင့္ေႏွးၾကန႔္ၾကာမႈ မရွိဘဲအခ်ိန္မွန္ျပည့္ဝစြာရရွိခံစားနိုင္ရန္ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ အလုပ္႐ုံမ်ားအက္ဥပေဒ၊ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ ခြင့္ရက္ႏွင့္ အလုပ္ပိတ္ရက္အက္ဥပေဒ၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္္ အခေၾကးေငြေပးေခ်ေရး ဥပေဒအရ လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္မ်ားလိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ အလုပ္႐ုံႏွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန မွ ထုတ္ျပန္ထားပါသည္၊ ……………

ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ အျပည့္အစုံ သိရွိရန္ (1442)


အလုပ္႐ုံတည္ေဆာက္လုပ္လိုလၽွင္-

အလုပ္႐ုံတည္ရွိသည့္ ေနရာကြက္အတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အလုပ္႐ုံေဆာက္လုပ္ရန္ အတြက္ လည္းေကာင္း၊ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ ႀကိဳတင္ရယူရမည္။ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ အေနျဖင့္အလုပ္႐ုံကို မွတ္ပုံတင္၍ လိုင္စင္ ထုတ္ေပးျခင္း၊ လဲလွယ္ျခင္းစသည္တို႔ကို နည္းဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
အလုပ္႐ုံမ်ားဥပေဒ ၊ ပုဒ္မ (၆)

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းစတင္လုပ္ကိုင္ေတာ့မည္ဆိုလၽွင္ –
လုပ္ငန္းရွင္အေနျဖင့္အနည္းဆုံး(၁၅)ရက္ႀကိဳတင္၍နို႔တစ္စာေပးပို႔ရပါမည္။

(က) အလုပ္႐ုံ၏အမည္ႏွင့္တည္ရာအရပ္၊
(ခ ) လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္၏အမည္ႏွင့္ေနရပ္အျပည့္အစုံ၊
(ဂ ) အလုပ္႐ုံႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဆက္သြယ္ရမည့္ေနရပ္အျပည့္အစုံ၊
(ဃ) ျပဳလုပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္၊
(င ) အသုံးျပဳရမည့္အားအမ်ိဳးအစားႏွင့္ပမာဏ၊
(စ ) အလုပ္႐ုံမန္ေနဂ်ာျဖစ္သူ၏အမည္၊
(ဆ) ခိုင္းေစမည့္အလုပ္သမားအေရအတြက္၊
(ဇ ) လုပ္ငန္းစတင္သည့္ေန႔၊
(ဈ ) ျပဌာန္းသည့္အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ား၊
ပုဒ္မ ၈ (၁)

မန္ေနဂ်ာအသစ္ခန႔္အပ္သည့္အခါတိုင္း –

လုပ္ငန္းရွင္အေနျဖင့္ (၇)ရက္အတြင္းနို႔တစ္စာေပးပို႔ရပါမည္။ ပုဒ္မ ၈ (၄)

အလုပ္႐ုံမန္ေနဂ်ာအျဖစ္ခန႔္ထားျခင္းမရွိလၽွင္ –

လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္ကိုစက္႐ုံမန္ေနဂ်ာအျဖစ္မွတ္ယူရပါသည္။ ပုဒ္မ ၈ (၅)

အလုပ္႐ုံကိုေခတၱ(သို႔) အခ်ိန္အကန္႔အသတ္မရွိဘဲပိတ္ထားလိုလၽွင္-

လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္သည္ အနည္းဆုံး(၁)လႀကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကားရမည္။ ပုဒ္မ ၈(၆)

အလုပ္႐ုံကိုပိတ္ထားရာမွ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္လုပ္ကိုင္လိုလၽွင္ –

လုပ္ငန္းရွင္အေနျဖင့္ ျပန္လည္အလုပ္မလုပ္မီ (၁၅)ရက္အတြင္း နို႔တစ္စာ ေပးပို႔ရပါမည္။ ပုဒ္မ ၈ (၇)

လုပ္ငန္းစတင္လုပ္ကိုင္ေတာ့မည္ဆိုလၽွင္ –

အလုပ္႐ုံမန္ေနဂ်ာအေနျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ အလုပ္ခ်ိန္ ဇယားမိတၱဴႏွစ္ေစာင္ကို ေပးပို႔ရ ပါမည္။ အလုပ္ခ်ိန္ ဇယားတြင္အေျပာင္းအလဲရွိတိုင္းအသစ္တဖန္ ေပးပို႔ရပါမည္။ ပုဒ္မ (၆၇)

အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ –

အလုပ္႐ုံမန္ေနဂ်ာအေနျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ အမည္၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ျပဌာန္းသည့္ အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုေဖာ္ျပေသာအလုပ္သမားမွတ္ပုံတင္စာအုပ္ပုံစံ(၂)ထားရွိရပါမည္။ ပုဒ္မ (၆၈)အလုပ္သမားေလ်ာ္ေၾကးအက္ဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ
လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာေရာဂါမ်ားျဖစ္ပြားလၽွင္ –
အလုပ္႐ုံမန္ေနဂ်ာအေနျဖင့္ နို႔တစ္စာေပးပို႔ရပါမည္။ ပုဒ္မ (၅၄)

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းအလုပ္ေၾကာင့္အလုပ္သမားမ်ားမေတာ္တဆထိခိုက္မႈ ျဖစ္ပြားလၽွင္ –

အလုပ္႐ုံမန္ေနဂ်ာအေနျဖင့္ပုံစံ(က) Form (A)ျဖင့္နို႔တစ္စာေပးပို႔ရပါမည္။ ေသဆုံးမႈျဖစ္ပြားပါက နို႔တစ္စာကိုေဆာလ်င္စြာေပးပို႔ရပါမည္။ ပုဒ္မ (၅၃)

အလုပ္႐ုံမ်ားသို႔ စစ္ေဆးေရးအရာရွိမ်ားလာေရာက္သည့္အခါ –

(က) အလုပ္႐ုံအျဖစ္ အသုံးျပဳသည္ဟုယုံၾကည္ရန္ အေၾကာင္းရွိသည့္ မည္သည့္ ေနရာမဆို ဝင္နိုင္ပါသည္။ (Right of Entry)
(ခ ) အေဆာက္အအုံ၊ စက္ကိရိယာျပဌာန္းထားသည့္ မွတ္ပုံတင္စာအုပ္ အလုပ္႐ုံႏွင့္သက္ဆိုင္ ေသာ အျခားစာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားကိုၾကည့္ရႈစစ္ေဆးနိုင္ပါသည္။ ပုဒ္မ (၁၁)
(ဂ ) ဥပေဒအရအပ္ႏွင္းထားသည့္ အာဏာကိုသုံးစြဲေနေသာစစ္ေဆးေရးအရာရွိ အားတမင္ဟန႔္ တား လၽွင္ ျပစ္ဒဏ္က်ခံရပါမည္။ ပုဒ္မ (၈၈) လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ တာဝန္သိစြာပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။