စက္ရုံ၊ အလုပ္ရုံ မ်ားသို႔ ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးမႈ

လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးကြင္းဆင္းတိုင္းတာစစ္ေဆးမႈ

အလုပ္႐ုံမ်ား စစ္ေဆးျခင္း
အစစ္ေဆးေရးအရာရွိမ်ား အေနျဖင့္ စီမံခ်က္အရ တစ္လလၽွင္ အလုပ္႐ုံ (၂၅) ႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံငယ္ (၂၅) ႐ုံ စစ္ေဆးရ မည္ ျဖစ္ပါသည္။
 

ဘ႑ာေရးႏွစ္ အလုပ္႐ုံ အလုပ္သမား အလုပ္႐ုံငယ္ အလုပ္သမား
၂၀၁၁-၂၀၁၂ ၂၄၈၂ ၁၄၄၆၈၀
၂၀၁၂-၂၀၁၃ ၂၃၀၄ ၉၀၀၃၂
၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၁၇၂၀ ၇၂၄၁၃ ၈၆၆
၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၆၀၈၆ ၂၉၁၀၇၇ ၃၃၃၇ ၁၂၅၂၁
၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၁၅၀၃၃ ၅၅၉၆၃၄ ၈၇၇၇ ၂၉၄၄၉

လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးနွင့္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ပညာေပးေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ျခင္း

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ၊ မဂၤလာဒုံ ၊ ပ်ဥ္းမပင္ စက္မွုဇုန္ ရွိ ရသာခ်ဳိ ေခါက္ဆြဲ စက္ရုံ ၊အစည္း အေ၀းခန္းမတြင္ (၂၄.၈.၂၀၁၃)ရက္ေန႔ ၊ နံနက္ (၀၉း၀၀)နာရီမွ (၁၂း၃၀)နာရီထိ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အသိပညာေပး ေဟာေျပာပြဲက်င္းပခဲ႔ရာ က်ား (၁၁)ဦး ၊ မ (၂၁)ဦး ၊ စုစုေပါင္း (၂၉)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ျပီး အလုပ္ရုံနွင့္ အလုပ္သမား ဥပေဒ စစ္ေဆးေရး ဦးစီး ဌာနမွ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးဥကၠာသိန္း မွ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ၊ ဦးစီးအရာရွိ ဦးျဖိဳးေ၀ေဇာ္မွ ေန႔စဥ္ ျဖစ္ပြားတတ္ေသာ မေတာ္တဆ ထိခိုက္မွုမ်ား အေၾကာင္းတို႔ကို ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

အလုပ္ရုံနွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦး၀င္းရွိန္ ဦးေဆာင္္၍(၂၈.၈.၂၀၁၃) ရက္ေန႔တြင္ နံနက္(၀၉း၃၀)နာရီမွ (၁၁း၃၀)နာရီထိ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ၊ ေရႊျပည္သာစက္မွုဇုန္ ၊ ကေနာင္ခန္းမတြင္ အလုပ္သမားေရးရာ သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး နွင့္ က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာ အသိပညာေပး ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပခဲ့ရာ စက္ရုံ ၊ အလုပ္ရုံမ်ားမွ ပိုင္ရွင္ /မန္ေနဂ်ာ ၊ အလုပ္သမား ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း (၇၁)ဦး တက္ေရာက္ ခဲ့ပါသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္တြင္ လုပ္ကိုင္လ်ွက္ရွိၾကေသာ အလုပ္သမားမ်ား အေနျဖင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းစြာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္လွ်က္ အလုပ္ရုံနွင့္ အလုပ္သမား ဥပေဒ စစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာနမွ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးဥကၠာသိန္း ႏွင့္ ဦးစီးအရာရွိ ဦးေစာေဌးျမင္႔ဦးတို႔မွ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ၊ ဗဟန္းျမိဳ႔နယ္ ၊ ကမၻာေအးေစတီ လမ္းေပၚရွိ HAGL (ဗီယက္နမ္) ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္မွ အလုပ္သမား က်ား (၁၂၀)ဦးအား (၇.၉.၂၀၁၃)ရက္ေန႔ ၊ နံနက္ (၁၁း၀၀)နာရီ မွ (၁၃း၀၀)နာရီထိ စုေ၀းခန္းမတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားတတ္သည့္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ျခင္းဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ၊ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘး အႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာ အေျခခံ သေဘာတရားမ်ားကို ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြး ခဲ့ပါသည္။

————-x ——————x———————–x———————–x————————–

လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးနွင့္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ပညာေပးေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ျခင္း
လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာ အသိပညာမ်ား တိုးပြား ေစရန္ ႏွင့္ အလုပ္သမား ဥပေဒ ဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား သိရွိလိုက္နာေစရန္ ရည္ရြယ္လ်ွက္ ဤဦးစီး ဌာန ၊ မြန္ျပည္နယ္ရုံးမွ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးထိန္၀င္းဦး ႏွင့္ ေမာ္လျမိဳင္ (ခရိုင္ရုံး)မွ ဦးစီးအရာရွိ (အလုပ္ရုံ)ဦးစည္သူေအာင္တို႔သည္ အလုပ္ရုံႏွင့္ အလုပ္သမား ဥပေဒ စစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာန ၊ မြန္ျပည္နယ္ရုံးတြင္ (၂၁.၈.၂၀၁၃)ရက္ေန႔ ၊ နံနက္ (၁၀း၀၀)နာရီမွညေန (၁၆း၀၀)နာရီ ထိ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး ႏွင့္ အလုပ္သမားေရးရာ အသိပညာေပး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဒုုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမွ ၁၉၅၁ အလုပ္ရုံမ်ား ဥပေဒ ၊ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ ခြင့္ရက္ ႏွင့္ အလုပ္ပိတ္ရက္ ဥပေဒ ႏွင့္ ၁၉၃၆ ခုႏွစ္ လုပ္ခေပးေရး အက္ဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအား ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ျပီး ၊ ဦးစီးအရာရွိ (အလုပ္ရုံ)မွလုပ္ငန္းခြင္ မေတာ္တဆထိခိုက္မႈ၊လ်ွပ္စစ္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး ၊ လုပ္ငန္းခြင္ တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ မေတာ္တဆ ထိခိုက္မွု အေၾကာင္းအရင္းမ်ား၊အမွုန္အမႊားႏွင့္ အခိုးအေငြ႔အႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရး၊ မီးေဘး အႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရး ၊ ကိုယ္ခႏၶာ ကာကြယ္ေရး ၀တ္စုံပစၥည္းမ်ား ေရြးခ်ယ္ အသုံးျပဳနည္းႏွင့္ စက္ကိရိယာ ကင္းရွင္းေရး တို႔ကို ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ရာ စက္ရုံ ၊ အလုပ္ရုံ စုစုေပါင္း (၂၄)ရုံမွ လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္ ၊ မန္ေနဂ်ာ ႏွင့္ လုပ္သား ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴး က်ား (၂၆)ဦး ၊ မ (၅)ဦး ၊ စုစုေပါင္း (၃၁)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

မြန္ျပည္နယ္ရုံးမွဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးႏွင့္ ေမာ္လျမိဳင္(ခရိုင္ရုံး)မွ ဦးစီးအရာရွိ(အလုပ္ရုံ)တို႔မွ လုပ္ငန္းခြင္ေဘး အႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာ အသိပညာမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒဆိုင္ရာျပဌာန္းခ်က္ မ်ားရွင္းလင္းေဆြးေႏြး ပို႔ခ်ေနပုံ

လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးနွင့္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ပညာေပးေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ျခင္း
စက္ရံု၊အလုပ္ရံုမ်ားတြင္ မေတာ္တဆထိခိုက္မႈေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းေစရန္နွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနတိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေစရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ အလုပ္ရံုနွင့္အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန မွ ညႊန္ႀကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ၊ ဦးဝင္းရွိန္ ဦးေဆာင္၍ ဦးစီးအရာရွိ(စီမံ-၃)၊ ဦးလွမ်ိုးေအာင္၊ ဦးစီးအရာရွိ (စီမံ-၂)၊ဦးေစာေဌးျမင့္ဦးတို႔သည္ ၁.၃.၁၃ ရက္ေန့(ဝ၉း၃၀)နာရီမွ(၁၁းဝ၀)နာရီထိ၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊လွဳိင္သာယာျမိဳ႔နယ္၊စက္မႈဇုန္စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ ရံုး၊ ကေနာင္ခန္းမ၌မန္ေနဂ်ာ၊ႀကီးႀကပ္ေရးမႉး၊က်ား(၅၁)ဦး၊မ(၁၃)ဦး၊စုစုေပါင္း(၆၄)ဦးအားလုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးနွင့္ က်န္းမာေရးဥပေဒ(မူႀကမ္း)ပါ အလုပ္ရွင္၊အလုပ္သမားတာဝန္မ်ား၊ ၁၉၅၁ ခုနွစ္၊ အလုပ္ရံုမ်ားအက္ဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား၊လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအနၱရာယ္ကင္းရွင္း‌ေရးနွင့္ က်န္းမာေရး ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းျခင္းနွင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား၊စက္ရံု၊အလုပ္ရံုမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈမ်ားနွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ကာကြယ္ရန္နည္းလမ္းတို႔ကို အသိပညာေပးေဆြးေနြးပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ေႀကာင္းသိရွိရသည္။

လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးနွင့္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ပညာေပးေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ျခင္း

စက္ရုံ ၊ အလုပ္ရုံမ်ားတြင္ မေတာ္တဆထိခိုက္မွုေလ်ာ့နည္း က်ဆင္းေစရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေန တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရႏ္ ရည္ရြယ္လွ်က္ အလုပ္ရုံႏွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ၊ ဦး၀င္းရွိန္ ဦးေဆာင္၍ ဦးစီးအရာရွိ(စီမံ-၃)၊ ဦးလွမ်ဳိးေအာင္၊ ဦးစီးအရာရွိ (စီမံ-၂)၊ ဦးေစာေဌးျမင့္ဦးတို႔သည္ (၂၈.၂.၂၀၁၃)ရက္ေန႔ (၀၉း၀၀)နာရီ မွ (၁၁း၀၀)နာရီထိ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊျပည္သာစက္မႈွုဇုန္ စီမံခန္႕ခြဲေရးေကာ္မတီရုံး၊ကေနာင္ခန္းမ၌ စက္ရုံ၊အလုပ္ရုံမ်ားမွ မန္ေနဂ်ာ၊ ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴး၊ က်ား(၄၇)ဦး၊ မ(၆) ဦး၊ စုစုေပါင္း(၅၃)ဦးအား ၁၉၅၁ ခုႏွစ္၊ အလုပ္ရုံမ်ား အက္ဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးနွင့္ က်န္းမာေရးေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား၊စက္ရုံ၊အလုပ္ရုံမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ မေတာ္တဆ ထိခိုက္မွုမ်ားႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ကာကြယ္ရန္ နည္းလမ္းတို႔ကို အသိပညာေပး ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးကြင္းဆင္းတိုင္းတာစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ျခင္း

အလုပ္ရံုႏွင့္အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ မႏၱေလးခရိုင္ရံုးမွ ဦးစီးအရာရွိ (အလုပ္ရံု စစ္ေဆးေရး) ဦးျဖိဳးေ၀ေဇာ္သည္ (၁၀.၉.၂၀၁၂)ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ စက္ရံုမ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ လုပ္ငန္းခြင္ ေလ၀င္ေလထြက္၊ အလင္းေရာင္၊ ဆူညံသံပမာဏႏွင့္ အပူခ်ိန္ အေျခအေနမ်ားကို ကြင္းဆင္းတိုင္းတာ စစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။

မႏၱေလးစက္မႈဇုန္ျမန္မာေမေကာင္းသစ္ေခ်ာထည္စက္႐ံု၏ ဘြိဳင္လာစက္အနီး၌ WEM တိုင္းတာေနပံု

မႏၱေလးစက္မႈဇုန္ NTT သစ္အေခ်ာထည္စက္ရံု၏ အထပ္သားေကာ္စက္အနီး၌ WEM တိုင္းတာစစ္ေဆးေနပံု

မႏၱေလးစက္မႈဇုန္၊ Ve Ve အခ်ိဳရည္စက္ရံု၏ ပလပ္စတစ္ဗူးဆြဲစက္အနီး WEM တိုင္းတာစစ္ေဆးေနပံု

အလုပ္ရုံႏွင့္အလုပ္သမားဥပေဒ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန မွ အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးအရာရွိ မ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား (၃-၈-၂၀၁၂ မွ ၉-၈-၂၀၁၂ ထိ)

၃-၈-၂၀၁၂ ရက္ေန႔မွ ၉-၈-၂၀၁၂ ရက္ေန႔အထိ (609)

အလုပ္ရုံႏွင့္အလုပ္သမားဥပေဒ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန မွ အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးအရာရွိ မ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား (၉-၇-၂၀၁၂  မွ  ၂၄-၇-၂၀၁၂ ထိ)

၉-၇-၂၀၁၂ မွ ၂၄-၇-၂၀၁၂ အထိ စစ္ေဆးခ်က္အျပည့္အစုံ . . . (493)

၉-၇-၂၀၁၂ မွ ၁၃-၇-၂၀၁၂ အထိ စစ္ေဆးခ်က္အျပည့္အစုံ . . . (423)

Myanmar Happy Cook Co.,Ltd ၏ လုပ္ငန္းခြင္မေတာ္တဆထိခိုက္မႈ(ျပင္းထန္) စစ္ေဆးျခင္း

Published on: Jul 17, 2012

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး ၊ မဂၤႅာဒံုျမို့နယ္၊ ပ်ဉ္းမပင္စက္မႈဇုန္၊ အမွတ္(၃) လမ္းမျကီး၊ အမွတ္ (၃၉) ရွိ ဦးညိုမင္းဦး ပိုင္ Myanmar Happy Cook Co., Ltd ၌ ၁၃.၇.၁၂ ရက္ေန့ (၁၁:၄၅) နာရီတြင္ အေထြေထြလုပ္သား ေမာင္ခိုင္လင္း ၊ အသက္ (၁၉) နွစ္သည္ ဒန္အိုးေထာင္း ပံုေဖာ္စက္တြင္ ဝဲဘက္လက္ေကာက္ဝတ္အထက္မွ ျပတ္ေတာက္သြားသည့္ ထိခိုက္မႈကို အလုပ္သမားဝန္ျကီးဌာန ၊ အလုပ္ရံု နွင့္ အလုပ္သမား ဥပေဒ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနမွ ဦးေစာေဌးျမင့္ဦး ၊ ဦးစီးအရာရွိ (စီမံ-၂) နွင့္ ဦးမ်ိုးမင္းထြန္း ၊ ဦးစီးအရာရွိ (စီမံ-၁) တို့မွ ၁၆.၇.၂၀၁၂ ရက္ေန့တြင္ သြားေရာက္ စစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။

စက္ရံု၏ ျပုလုပ္မႈ လုပ္ငန္းစဉ္မ်ားမွာ ဒန္ထည္ကုန္ျကမ္းပစၥည္းမ်ားကို ဦးစြာ အရည္က်ိုျပီး အလ်ား ၂၅၀ မီလီမီတာ ၊ အနံ ၂၁၀ မီလီမီတာ ၊ အထူ ၁၃ မီလီမီတာ ဒန္ျပားျဖစ္ေအာင္ ပံုသြန္းေလာင္းျခင္း၊ ပံုသြန္းေလာင္း၍ရရွိလာေသာ ဒန္ျပားမ်ားကို လိုအပ္ေသာ အထူရရွိေအာင္ Roller ျဖင့္ ျကိတ္ယူျခင္း ၊ ဒန္ျပားမ်ားကို အဝိုင္းျပုလုပ္ကာ ဒန္သားေပ်ာ့သြားေအာင္ မီးျဖင့္ ေပါင္းတင္ျခင္း၊ ဒန္ျပားအဝိုင္းမ်ားကို အိုးပံုေဖာ္ေထာင္းျခင္း၊ အေခ်ာကိုင္ျခင္း ၊ ေပၚလစ္တင္ျခင္း တို့ျဖစ္ပါသည္။ စက္ရံု၏ ထုတ္လုပ္မႈ အင္အားမွာ တစ္ရက္လွ်င္ ဒန္အိုး (၁၀ဝ) ခု ထြက္ရွိပါသည္။

ယခုထိခိုက္မႈျဖစ္ပြားပံုမွာ ဒန္ျပားအဝိုင္းမ်ားကို အိုးပံုေဖာ္သည့္ ဒန္အိုးေထာင္းပံုေဖာ္စက္ တြင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိခိုက္သူ အလုပ္သမား ေမာင္ခိုင္လင္းသည္ အခ်င္း ၃၃၅ မီလီမီတာ ၊ အထူ ဝ.၉၅ မီလီမီတာ ရွိေသာ ဒန္ျပားအဝိုင္းကို အိုးပံုေဖာ္ရန္ ဖိအားခ်ိန္ညွိျပီး ဒန္အိုးေထာင္းစက္ျဖင့္ ပံုေဖာ္ရာ တြင္ ဖိအား မ်ားသြား၍ ဒန္အိုးပံုမေပၚဘဲ ဒန္အိုးအဝိုင္းျပားမွာ စက္ထဲ၌ ျပတ္က်န္ ေနခဲ့ပါသည္။ ထိခိုက္သူ အလုပ္သမားသည္ ယာဘက္လက္ျဖင့္ စက္ခလုတ္ကို ကိုင္၍ ဝဲဘက္ လက္ျဖင့္ စက္ထဲ၌ ျပတ္က်န္ခဲ့သည့္ ဒန္အိုး အဝိုင္းျပားအား ဆြဲယူစဉ္ ယာဘက္လက္မွ စက္ခလုတ္ကို နွိပ္မိ၍ ပံုေဖာ္ ေထာင္းစက္သည္ ဝဲဘက္ လက္ေကာက္ဝတ္ေပၚသို့ အရွိန္ျဖင့္က်ကာ လက္ေကာက္ဝတ္ အရိုးေျက သြားျခင္း ျဖစ္ေျကာင္း စစ္ေဆးေတြ့ရွိရပါသည္။

ယခုထိခိုက္မႈျဖစ္စဉ္သည္ အလုပ္သမားမွ စက္ထဲ၌ ျပတ္က်န္ခဲ့သည့္ ဒန္အိုးအဝိုင္းျပားအား ဆြဲထုတ္ရန္ လက္သံုးကိရိယာအား အသံုးမျပုျခင္း၊ ေဘးအနၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးအတြက္ Two Hands Control စနစ္အား အသံုးမျပုျခင္း၊ ထိခိုက္သူ အလုပ္သမားသည္ လုပ္သက္ (၁) လသာ ရွိ၍ အနၱရာယ္ရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္သက္နည္းပါး၍ လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္မႈ မရွိေသာ အလုပ္သမား မ်ားကို ခိုင္းေစျခင္း တို့ေျကာင့္ ျဖစ္ပြားရသည္ဟု သံုးသပ္ရပါသည္။

ေနာင္တြင္ အလားတူ လုပ္ငန္းခြင္မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈ မျဖစ္ပြားေစရန္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအား ညွြန္ျကားခဲ့ပါသည္-
(က) ဒန္အိုးပံုေဖာ္ေထာင္းစက္အား Two Hands Control စနစ္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲ သံုးစြဲရန္၊
(ခ ) စက္ထဲတြင္ ျပတ္က်န္ခဲ့သည့္ ဒန္ျပားအပိုင္းအစမ်ားကို လက္သံုးကိရိယာအသံုးျပု၍
ဆြဲထုတ္ယူရန္၊
(ဂ ) ဒန္ထည္ကုန္ျကမ္းပစၥည္းမ်ားအား ျဖတ္ေတာက္ျခင္း(သို့) အရည္က်ိုျခင္း ျပုလုပ္ ရာတြင္ ေပါက္ကြဲေစတတ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား မပါဝင္ေအာင္ အဆင့္ဆင့္ ေရြးခ်ယ္မႈ ျပုလုပ္ျပီး Safe Work Procedure မ်ားကို အမ်ားျမင္သာေအာင္ ခ်ိတ္ဆြဲထားရန္၊

ပံု(၁)ထိခိုက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အလုပ္သမား အလုပ္လုပ္ပံုအားသရုပ္ျပပံု


ပံု(၂)ထိခိုက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဒန္အိုးပံုေဖာ္ေထာင္းစက္ပံု

လွိုင္သာယာျမို့နယ္ ၊ေရွြလင္ဗန္းစက္မႈဇုန္ရွိ စက္ရံုမ်ားသို့ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးညွြန္ျကားမႈမ်ား
Published on: Jul 13, 2012

အလုပ္သမားဝန္ျကီးဌာန ၊ အလုပ္ရံု နွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနမွ ဦးစီးအရာရွိ (စီမံ-၂) (အလုပ္ရံု စစ္‌ေဆးေရး) ဦးစည္သူေအာင္သည္ (၁၀.၇.၂၀၁၂)ရက္ေန့တြင္ လွိုင္သာယာျမို့နယ္ ၊ေရွြလင္ဗန္း စက္မႈဇုန္ရွိ ၊ ျမန္မာ့ဂုဏ္ရည္ ေဆးဆိုးပန္းရိုက္ စက္ရံု ၊ သိန္းကမၻာ ပီနံအိတ္ အိတ္စက္ရံု ၊ အာရုဏ္ဦး ပီနံအိတ္ စက္ရံု ၊စိန္ေငြ ျမ ျကက္အူေခ်ာင္း စက္ရံု နွင့္ ခ်ယ္ရီ အထည္ခ်ုပ္စက္ရံုမ်ားသို့လည္းေကာင္း၊ ဦးစီးအရာရွိ (စီမံ-၃)(အလုပ္ရံုစစ္‌ေဆးေရး) ဦးဥကၠာသိန္း နွင့္ ဦးစီးအရာရွိ (စီမံ-၂) (အလုပ္ရံုစစ္‌ေဆးေရး) ဦးေစာေဌးျမင့္ဦးတို့သည္ မဂၤႅာဒံုျမို့နယ္ ၊ ရန္ကင္းျမို့နယ္ နွင့္ သဃၤၷ္းကြ်န္းျမို့နယ္ရွိ Myanmar Posco Steel စက္ရံု ၊ မင္းထြန္းထီးစက္ရံု ၊ YQL ငါးအေအးခန္းစက္ရံု ၊ မုတၱမပင္လယ္ငါးအေအးခန္းစက္ရံု ၊ Top Strong Painting စက္ရံုမ်ားသို့ သြားေရာက္၍ လုပ္ငန္းခြင္ ေလဝင္ေလထြက္ ၊ အလင္းေရာင္ ၊ ဆူညံသံ ပမာဏ နွင့္ အပူခ်ိန္ အေျခအေနတို့ကို ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးတိုင္းတာမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ျပီး ညွြန္ျကားခ်က္မ်ား ၊ အျကံျပုခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။
ညွြန္ျကားခ်က္မ်ား
(က) ေလဝင္ေလထြက္ညံ့ေသာ လုပ္ငန္းခြင္မ်ား နွင့္ အပူဒဏ္မ်ားေသာ လုပ္ငန္းခြင္မ်ား တြင္ ေလဝင္ေလထြက္ ေကာင္းမြန္ေစရန္ နွင့္ အပူ သက္သာေစရန္ ေလစုပ္ပန္ကာ (Exhaust Fan)မ်ား တပ္ဆင္ေပးရန္ နွင့္ ေလဝင္ေလထြက္အေပါက္မ်ား ဖြင့္ထား ေပးရန္ ၊
(ခ ) အလင္းေရာင္ အားနည္းေသာ လုပ္ငန္းခြင္မ်ား၌ အလင္းေရာင္ လံု ေလာက္စြာ ရရွိရန္ လွ်ပ္စစ္မီးေခ်ာင္းမ်ား ထပ္မံ တိုးခ်ဲ့တပ္ဆင္ရန္ ၊

အျကံျပုခ်က္
(က) ဆူညံသံမ်ားေသာ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ နားအဆို့ (ear plug)မ်ား လံုေလာက္စြာ ထုတ္ေပး၍ ဝတ္ဆင္ လုပ္ကိုင္ေစရန္ နွင့္ လိုအပ္ပါက အလုပ္သမားမ်ားကို အလွည့္က် စနစ္ျဖင့္ ခိုင္းေစရန္ ၊

ရန္ကင္းျမို့နယ္ ၊ ျပည္ေတာ္ေအး လမ္းရွိ မင္းထြန္းထီးစက္ရံု၌ လုပ္ငန္းခြင္ ‌ေလဝင္ေလထြက္ တိုင္းတာေနပံု

Myanmar Posco Steel သြပ္ျပားစက္ရံု၌ လုပ္ငန္းခြင္ဆူညံသံတိုင္းတာေနပံု

Myanmar Posco Steel သြပ္ျပားစက္ရံု၌ လုပ္ငန္းခြင္ဆူညံသံတိုင္းတာေနပံု

SAKURA အထည္ခ်ုပ္စက္ရံုသို့ စစ္ေဆးညွြန္ျကားမႈမ်ား
Published on: Jul 12, 2012
အလုပ္သမားဝန္ျကီးဌာန၊ အလုပ္ရံုနွင့္အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန ကြပ္ကဲမႈေအာက္ ရွိ လွိုင္သာယာျမို့နယ္ရံုးမွ အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးအရာရွိ ဦးေအာင္နိုင္ သည္ (၉.၇.၂၀၁၂) ရက္ေန့၊ (၁၃:ဝ၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ အမွတ္(၇၄)၊ ဦးေရွြအိုးလမ္း၊ စက္မႈဇုန္(၃)၊ လွိုင္သာယာျမို့နယ္ SAKURA အထည္ခ်ုပ္စက္ရံုရွိ အလုပ္သမားမ်ား၏ အက်ိုးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ခြင့္ ေပးနိုင္ရန္ ဥပေဒပါ ရပိုင္ခြင့္မ်ားျပည့္ျပည့္ဝဝနွင့္မွန္မွန္ကန္ကန္ရရွိေစရန္နွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအနၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး နွင့္ က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား အေလးထား ေဆာင္ရြက္ နိုင္ေရးအတြက္ စက္ရံုတြင္ လိုက္လံစစ္ေဆးညွြန္ျကားမႈမ်ား ျပုလုပ္ခဲ့ပါသည္. . . . . . .

SAKURA အထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံ စစ္ေဆးေခ်က္အျပည့္အစုံ ဖတ္ရႈရန္ . . . (410)

စက္ရံု၊ အလုပ္ရံုမ်ားသို့ ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးမႈ

Published on: Jul 12, 2012

    အလုပ္ရံုနွင့္အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ညွြန္ျကားေရးမႉးခ်ုပ္ ဦးဝင္းရွိန္သည္ ဦးစီးအရာရွိမ်ား လိုက္ပါ၍ ၁၀.၇.၁၂ ရက္ေန့ (၁၃:၁၅) နာရီ တြင္ လွိုင္သာယာျမို့နယ္ရွိ အလုပ္သမား က်ား (၅၁)ဦး ၊ မ(၁၂၁၉)ဦး၊ ေပါင္း (၁၂၇၀)ဦးျဖင့္ လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိေသာ ဦးေမာင္ေမာင္ေအး ပိုင္ East Growth အထည္ခ်ုပ္ စက္ရံု၊ (၁၃:၄၅) နာရီတြင္ အလုပ္သမား က်ား (၄၈)ဦး၊ မ(၁၀၇၂)ဦး၊ ေပါင္း (၁၁၂၀)ဦး ျဖင့္လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိေသာ ဦးစိုးေဝ ပိုင္ တိုးျမတ္ေအာင္ ဇာပန္းထိုး စက္ရံု ၊ (၁၄:၁၀) နာရီတြင္ အလုပ္သမား က်ား (၁၇)ဦး၊ မ(၃၃၆)ဦး၊ ေပါင္း (၃၅၃)ဦး ျဖင့္လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိေသာ ေဒၚသနၱာပိုင္ စံပယ္ပြင့္ အထည္ခ်ုပ္ စက္ရံု၊ (၁၄:၃၀) နာရီတြင္ အလုပ္သမား က်ား (၈၉)ဦး၊ မ(၂၈၃)ဦး၊ ေပါင္း (၃၇၂)ဦး ျဖင့္လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိေသာ ေဒၚက်င္ေမြး ပိုင္ အာရွနွင္းဆီ အထည္ခ်ုပ္ စက္ရံု၊ (၁၄:၅၀) နာရီတြင္ အလုပ္သမား က်ား (၁၂၈)ဦး၊ မ(၇၅၆)ဦး၊ ေပါင္း (၈၈၄)ဦး ျဖင့္ လုပ္ကိုင္လွ်က္ ရွိေသာ ေဒၚတင္တင္ေဆြ ပိုင္ Moon Crab အထည္ခ်ုပ္ စက္ရံု နွင့္ (၁၅:၂၀) နာရီတြင္ အလုပ္သမား က်ား (၇၀)ဦး၊ မ(၈၁၈)ဦး၊ ေပါင္း (၈၈၈)ဦး ျဖင့္လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိေသာ ေဒၚသက္ထားေဆြ ပိုင္ Hall Mark အထည္ခ်ုပ္ စက္ရံုသို့ေရာက္ရွိ၍ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနွင့္ လွည့္လည္ ျကည့္ရႈ စစ္ေဆးခဲ့ျပီး ပိုင္ရွင္ ၊ မန္ေနဂ်ာ၊ ျကီးျကပ္သူ၊ လုပ္သားမ်ား နွင့္ ေတြ့ဆံု၍ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအနၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး နွင့္ က်န္းမာ သန့္ရွင္းေရး၊ သတ္မွတ္ အလုပ္ခ်ိန္အတိုင္း အခ်ိန္ပို အပါအဝင္ ေစခိုင္းေရး ၊ လစာ ထုတ္ရက္မ်ားတြင္ အခ်ိန္ပို မခိုင္းဘဲ ေစလွြတ္ေရး၊ အလုပ္သမားမ်ား သက္သာ ေခ်ာင္ခ်ိမႈဂရုျပုေရး ၊ အလုပ္ရွင္အလုပ္သမား အျငင္းပြားမႈ မျဖစ္ေပၚေစရန္ EC စာခ်ုပ္ပါအတိုင္းလိုက္နာေဆာင္ရြက္ေရး ၊ကေလး အလုပ္သမား မ်ား နွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒပါအတိုင္း လိုက္နာေရးတို့ကို အေလးထား ေဆာင္ရြက္ရန္မွာျကားခဲ့ပါသည္။
    East Growth အထည္ခ်ုပ္ စက္ရံုတြင္ ၁၇ – ၁၈ နွစ္ျကား ကေလးအလုပ္သမား (၂)ဦး နွင့္ တိုးျမတ္ေအာင္ အထည္ခ်ုပ္ စက္ရံုတြင္ ၁၆-၁၈ နွစ္ျကား (၁၁၆)ဦး၊ အာရွနွင္းဆီ အထည္ခ်ုပ္ စက္ရံုတြင္ ၁၆-၁၈ နွစ္ျကား (၂)ဦး၊ Moon Crab အထည္ခ်ုပ္စက္ရံုတြင္ ၁၅-၁၈ နွစ္ျကား (၉၉)ဦး နွင့္ Hall Mark အထည္ခ်ုပ္စက္ရံုတြင္ ၁၆-၁၈ နွစ္ျကား (၂၀)ဦး ေတြ့ရွိခဲ့၍ ၁၈နွစ္ မျပည့္ေသးသည့္ အလုပ္သမားမ်ားကို တာဝန္ခံ ဆရာဝန္၏ လူျကီးကဲ့သို့ အလုပ္လုပ္နိုင္ေျကာင္း ေဆးေထာက္ ခံခ်က္ ရယူ၍ အလုပ္ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ေစရန္ ညွြန္ျကားခဲ့ေျကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။


အလုပ္ရံုနွင့္အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ညွြန္ျကားေရးမႉးခ်ုပ္ မွ အထည္ခ်ုပ္စက္ရံုအတြင္း စစ္ေဆးစဉ္

အလုပ္ရံုနွင့္အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ညွြန္ျကားေရးမႉးခ်ုပ္ မွ အထည္ခ်ုပ္စက္ရံုအတြင္း စစ္ေဆးစဉ္

အလုပ္ရံုနွင့္အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ညွြန္ျကားေရးမႉးခ်ုပ္ မွ အထည္ခ်ုပ္စက္ရံုအတြင္း စစ္ေဆးစဉ္