စက္ရုံ၊ အလုပ္ရုံမ်ားအား အေရးယူမႈေဆာင္ရြက္ျခင္းစက္ရုံ၊ အလုပ္ရုံမ်ားအား အေရးယူမႈေဆာင္ရြက္ျခင္း

    ဤဦးစီးဌာနမွ စည္းၾကပ္ေနေသာ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ ေနေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိျခင္း၊ အလုပ္ရွင္(သို႔မဟုတ္)အလုပ္သမား၊ အလုပ္ရွင္ကိုယ္စားလွယ္ (သို႔မဟုတ္) အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္၊ အျခားတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ တိုင္ၾကားျခင္းရွိပါက က်ဴးလြန္သည့္ ျပစ္မႈေပၚမူတည္၍ ပထမအႀကိမ္ သတိေပးျခင္း၊ ဒုတိယအႀကိမ္ သတိေပးျခင္း၊ ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္ ခံဝန္လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ထပ္မံက်ဴးလြန္ပါက သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္အညီ တရားစြဲဆိုျခင္း ေဆာင္ရြက္ပါသည္။
    စစ္ေဆး‌ေရးအရာရွိမ်ားအ‌ေနျဖင့္ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား ႏွစ္ဖက္ နစ္နာမႈမရွိေစရန္ ဥပေဒႏွင့္အညီ အကာအကြယ္ေပးရ မည္ျဖစ္ရာ တရားစြဲဆိုျခင္းမျပဳမီ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးပမ္း ညႇိႏွိုင္းေဆာင္ရြက္ေပး ၿပီး ေနာက္ဆုံးနည္းလမ္းအျဖစ္ တရား စြဲဆိုျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ပါသည္။
    အလုပ္ရွင္ကိုျဖစ္ေစ၊ အလုပ္သမားကိုျဖစ္ေစ လိုအပ္၍ တရားစြဲဆိုရန္ ႐ုံးခ်ဳပ္သို႔ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ တရား႐ုံးသို႔ ဦးတိုက္ေလၽွာက္ထားလႊာတြင္ျဖစ္ေစ က်ဴးလြန္ေသာပုဒ္မႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ပုဒ္မ တို႔ကို တိက်စြာ ေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္ပါသည္။