လုပ္ငန္းခြင္ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေန ေလ့လာတိုင္းတာအကဲျဖတ္ျခင္း

လုပ္ငန္းခြင္ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနေလ့လာတိုင္းတာအကဲျဖတ္ျခင္း

စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံလုပ္ငန္းခြင္မ်ား၏ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာအေျခအေနမ်ားျဖစ္သည့္ ဆူညံသံ၊ အလင္း ေရာင္ရရွိမႈ၊ အမႈန္အမႊား၊ အခိုးအေငြ႕ထြက္ရွိမႈႏွင့္ ေလဝင္ေလထြက္ အပူအေအးမၽွတမႈ စသည္တို႔သည္ အလုပ္သမားမ်ား၏ဇီဝကမၼျဖစ္စဥ္ကိုထိခိုက္မႈမရွိေစသည့္ ပမာဏအတြင္းရွိမွသာအလုပ္ သမား မ်ားအ ေနျဖင့္္ ေရရွည္လုပ္ကိုင္နိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံမ်ားကိုကြင္းဆင္းေလ့လာတိုင္းတာ၍ သတ္မွတ္ထားသည့္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ႏွိုင္းယွဥ္အကဲျဖတ္ၿပီးစံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ မကိုက္ညီျခင္းသို႔မဟုတ္ လြန္ကဲမႈရွိျခင္းတို႔ကိုေတြ႕ရွိပါကသင့္ေတာ္သည့္ ထိန္းခ်ဳပ္ကာကြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ျပဳျပင္ေဆာင္ ရြက္ရန္ ညႊန္ၾကားၾကပ္မတ္လ်က္ရွိပါသည္။

 

      ၈-၁၁-၂၀၁၆ ရက္ေန႔အထိ ၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ားမွ WEM တိုင္းတာမႈ စက္႐ုံ၊အလုပ္႐ုံမ်ားစာရင္း
ရံုးအမည္       လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား
 ၁  ၂   ၃   ၅   ၈  စုစုေပါင္း

  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

၂၃၃ ၂၂ ၂၇ ၈၀ ၂၀ ၁၈ ၃၀ ၉၇ ၅၃၃

 အျခားတိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္

 မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

၁၁ ၃၈ ၁၀ ၁၂ ၂၅ ၁၁၉
စုစုေပါင္း ၂၄၄ ၃၀  ၃၅  ၁၁၈ ၂၇  ၂၈ ၄၂   ၆  ၁၂၂ ၆၅၂

 

လုပ္ငန္းခြင္ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနေလ့လာတိုင္းတာအကဲျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အျပည့္အစံု ၾကည့္ရႈႏိုင္ရန္