ေန့ရက္ ၊ နာရီနွင့္အခ်ိန္ ပိုဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား

အလုပ္လုပ္ရမည့္ေန့ရက္၊အလုပ္ခ်ိန္နာရီနွင့္ အခ်ိန္ပိုဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား

ရည္ရြယ္ခ်က္
  ဤဥပေဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ-
  (က) ဆိုင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္ဌာနမ်ားရွိ အလုပ္သမားမ်ား၏ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္သတ္မွတ္ရန္၊
  (ခ) လုပ္ခ မွန္ကန္စြာ ရရွိရန္၊
  (ဂ) လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းရန္ ႏွင့္
  (ဃ) က်န္းမာေရးအတြက္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ တို႔ျဖစ္ပါသည္။
အလုပ္ခ်ိန္
 1. တစ္ေန႔အလုပ္ခ်ိန္ (၈)နာရီ
 2. ရက္သတၱပတ္ တစ္ပတ္လၽွင္ (၄၈)နာရီ
 3. အလုပ္သမား၏ သေဘာဆႏၵ ရယူ၍ ဥပေဒႏွင့္အညီ အခ်ိန္ပိုလုပ္နိုင္
 4. အခ်ိန္ပိုလုပ္ကိုင္ျခင္းသည္ ရက္သတၱပတ္ တစ္ပတ္၌ (၁၂)နာရီထက္ မပိုေစရ။
 5. အထူးကိစၥ (၁၆)နာရီထက္ မပိုေစရ။
 6. ညဥ့္သန္းေခါင္ (၁၂)နာရီထက္ ေက်ာ္လြန္လုပ္ကိုင္ျခင္း မျပဳရ။
နားခ်ိန္/ပိတ္ခ်ိန္
 1. အနည္းဆုံး မိနစ္ (၃၀) အနားမေပးဘဲ တစ္ဆက္တည္း (၄)နာရီထက္ပို၍ အလုပ္မလုပ္ ေစရ။
 2. နားခ်ိန္ႏွင့္ အလုပ္ခ်ိန္ စုစုေပါင္းသည္ အခ်ိန္ပိုႏွင့္ နားခ်ိန္ (၁)နာရီအပါအဝင္ တစ္ရက္လၽွင္ (၁၁)နာရီထက္ မပိုေစရ။
 3. အေစာင့္/ လုံျခဳံေရးအျဖစ္ျဖင့္ အလုပ္လုပ္သူ အနားယူရန္ အားလပ္ခ်ိန္ မေပးဘဲ ေနနိုင္သည္။
 4. အခ်ိန္ပိုလုပ္ကိုင္ျခင္းသည္ ရက္သတၱပတ္ တစ္ပတ္၌ (၁၂)နာရီထက္ မပိုေစရ။
 5. ရက္သတၱပတ္ တစ္ပတ္လၽွင္ အနည္းဆုံး (၁)ရက္ကို နားရက္သတ္မွတ္ေပးရမည္။ အခေၾကးေငြကို ျဖတ္ေတာက္ျခင္း မျပဳရ။
 6. ဆိုင္ႏွင့္ ကုန္သြယ္အလုပ္ဌာနကို ည (၁၁)နာရီႏွင့္ နံနက္ (၅)နာရီၾကား ပိတ္ထားရမည္။
 7. အမ်ားေပ်ာ္ရႊင္ေရးအလုပ္ဌာနကို နံနက္ (၁)နာရီမွ နံနက္ (၅)နာရီၾကား ပိတ္ထားရမည္။
(၂၄)နာရီ ဖြင့္လွစ္ျခင္း
 1. လုပ္ငန္းသဘာဝအရ တစ္ရက္လၽွင္ (၂၄)နာရီ ဖြင့္လွစ္ရန္ ဤဦးစီးဌာနသို႔ ႀကိဳတင္၍ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံရမည္။
 2. ခြင့္ျပဳခ်က္ မရရွိဘဲ (၂၄)နာရီ ဖြင့္လွစ္ျခင္းမျပဳရ။
 3. တစ္ရက္လၽွင္ (၂၄)နာရီ ဖြင့္လွစ္လိုပါက ဤဦးစီးဌာနသို႔ ႀကိဳတင္အသိေပး အေၾကာင္းၾကား၍ လုပ္ကိုင္နိုင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ-
 4. (က) ေလဆိပ္၊ သေဘၤာဆိပ္၊ အေဝးေျပးကားဂိတ္ႏွင့္ ဘူတာ႐ုံမ်ားရွိဆိုင္၊ လမ္းတံတား အသုံးျပဳခ ေကာက္ခံေရးစခန္း၊ ဟိုတယ္၊မိုတယ္၊ ဧည့္ေဂဟာ၊ တည္းခိုခန္းႏွင့္ ကလပ္မ်ား၊
  (ခ) ေဆး႐ုံ၊ ေဆးခန္း၊ ေဆးႏွင့္ ေဆးပစၥည္းကိရိယာမ်ား ေရာင္းခ်သည့္ဆိုင္မ်ား၊
  (ဂ)ျပည္သူတို႔အား လၽွပ္စစ္ဓါတ္အား (သို႔) ဓါတ္ေငြ႕ရည္ (သို႔) ေရေပးေဝေသာ လုပ္ငန္း (သို႔) ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနက အမိန္႔‌ေၾကာ္ျငာစာ ျဖင့္ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳသည့္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း၊ ဆိုင္ႏွင့္ အလုပ္ဌာနတို႔ ျဖစ္ပါသည္။
အသက္မျပည့္ေသးသူမ်ား ခိုင္းေစျခင္း
 1. အသက္ (၁၄)ႏွစ္ မျပည့္ေသးေသာ မည္သူ႔ကိုမဆို အလုပ္လုပ္ခြင့္မျပဳရ။
 2. အသက္ (၁၆)ႏွစ္ မျပည့္ေသးသူအား သတ္မွတ္အခ်ိန္ထက္ေက်ာ္၍ အခ်ိန္ပိုလုပ္ခြင့္ မျပဳရ။
 3. အသက္ (၁၄)ႏွစ္ျပည့္ၿပီး အသက္ (၁၆)ႏွစ္ မျပည့္ေသးသူမ်ားကို အလုပ္လုပ္ရန္ သင့္ေတာ္ေၾကာင္း တာဝန္ခံဆရာဝန္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူ၍ လုပ္ကိုင္ေစနိုင္သည္။
 4. သို႔ရာတြင္ တစ္ရက္လၽွင္ (၄)နာရီထက္ပို၍ လုပ္ကိုင္ခြင့္ မျပဳရ။ ညဥ့္ (၆)နာရီမွ နံနက္ (၆)နာရီအတြင္း အလုပ္လုပ္ခြင့္မျပဳရ။
 5. အလုပ္လုပ္ၿပီးေသာရက္၌ အျခားဆိုင္တစ္ခုခု၌ ခိုင္းေစျခင္းမျပဳရ။
 6. (၁၈)ႏွစ္ မျပည့္ေသးသူကို အႏၲရာယ္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ လုပ္ခြင့္မျပဳရ။
 7. အသက္ (၁၈)ႏွစ္ မျပည့္ေသးေသာ္လည္း အသက္ (၁၆)ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးသူမ်ားအနက္မွ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအလိုက္ သင္တန္းမ်ားေအာင္ျမင္ၿပီးသူ၊ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘး အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို သိရွိလိုက္နာနိုင္ သူ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ျပည့္စုံသူမ်ားကို ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းၿပီး ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ စိတ္ဓါတ္ကို မထိခိုက္နိုင္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဆရာဝန္ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ လုပ္နိုင္သည္။
ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား
 1. အလုပ္ခ်ိန္ဆိုင္ရာစည္းကမ္း၊ ဖြင့္/ ပိတ္ခ်ိန္ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း (အနည္းဆုံး က်ပ္တစ္သိန္း မွ အမ်ားဆုံး က်ပ္ငါးသိန္းအထိ ေငြဒဏ္)
 2. (၂၄)နာရီ ဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ တစ္ေန႔အလုပ္ခ်ိန္၊ တစ္ပတ္အလုပ္ခ်ိန္၊ အနားေပးခ်ိန္ ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း (သုံးလထက္ မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္၊ အနည္းဆုံး က်ပ္ တစ္ဆယ္သိန္းမွ အမ်ားဆုံး က်ပ္သိန္းသုံးဆယ္အထိ ေငြဒဏ္၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္စလုံး)
 3. အသက္မျပည့္ေသးသူ ခိုင္းေစျခင္း (ေျခာက္လထက္ မပိုေသာေထာင္ဒဏ္၊ အနည္းဆုံး က်ပ္သိန္းငါးဆယ္မွ အမ်ားဆုံး က်ပ္သိန္းတစ္ရာအထိေငြဒဏ္၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္စလုံး)
 4. နားရက္သတ္မွတ္ျခင္း၊ အခေၾကးေငြေပးေခ်ျခင္း၊ အခ်ိန္ပိုလုပ္ခ သတ္မွတ္ျခင္း၊ ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း (သုံးလထက္ မပိုေသာေထာင္ဒဏ္၊ အနည္းဆုံး က်ပ္သိန္းသုံးဆယ္မွ အမ်ားဆုံး က်ပ္ခုနစ္ဆယ့္ငါးသိန္းအထိ ေငြဒဏ္၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္စလုံး)အလုပ္သမား၏တာဝန္မ်ား ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း (သုံးလထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္၊ ေငြဒဏ္၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္စလုံး)
 5. စာရင္းဇယားမွတ္တမ္းမ်ား ထားရွိျခင္း၊ အလုပ္လုပ္ရန္ကာလအပိုင္းအျခား ခ်ိန္ဆြဲျခင္း၊ ရပိုင္ခြင့္၊ ခံစားပိုင္ခြင့္မ်ား အသိေပးရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း (သုံးလထက္ မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္၊ အနည္းဆုံး က်ပ္သုံးသိန္းမွ အမ်ားဆုံး က်ပ္ငါးသိန္းအထိေငြဒဏ္၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္စလုံး)
 6. တားျမစ္ခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ကို ထပ္မံက်ဴးလြန္ျခင္း (သတ္မွတ္ထားသည့္ အမ်ားဆုံး ျပစ္ဒဏ္၏ႏွစ္ဆ)
ဥပေဒႏွင့္မသက္ဆိုင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား
 1. လမ္းေဘး ပ်ံက်ဆိုင္
 2. အခါအားေလ်ာ္စြာ ျပဳလုပ္ေသာ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ျပပြဲမ်ား၌ ေရာင္းခ်ေသာဆိုင္
 3. ယာယီမၽွသာက်င္းပေသာပြဲမ်ားတြင္ တည္ခင္းသည့္ အမ်ားေပ်ာ္ရႊင္ေရး အလုပ္ဌာန၊ ဆိုင္