မေတာ္တဆထိခိုက္မႈ

လုပ္ငန္းခြင္ မေတာ္္တဆထိခိုက္မႈစုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း

လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ျဖစ္ပြားသည့္ မေတာ္တဆထိခိုက္မႈမ်ားအားပိုမိုလြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာသိရွိ၍ စာရင္းအင္းမွန္ကန္လာေစရန္ လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ညႇိႏွိုင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ လုပ္ငန္းခြင္ထိခိုက္မႈျဖစ္ပြားပါလၽွင္ သက္ဆိုင္ရာနယ္ေျမတာဝန္ခံ အလုပ္႐ုံစစ္ေဆးေရးအရာရွိက စုံစမ္းစစ္‌ေဆး၍ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအေပၚ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္၊ အလုပ္႐ုံမ်ားအက္ဥပေဒႏွင့္အညီ ညႊန္ၾကား ျခင္း၊ ညႊန္ၾကားခဲ့သည္အခ်က္မ်ားကိုအလုပ္ရွင္၊ မန္ေနဂ်ာမ်ားကေလးစားလိုက္နာမႈ မရွိပါက အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။

 

မေတာ္တဆထိခိုက္မႈလက္ခံရရွိျခင္းအေျခအေန

စဥ္ ကာလ မေတာ္တဆထိခိုက္မႈ စုစုေပါင္း
သာမန္ ျပင္းထန္ ေသဆံုး
၁၉၉၆-၉၇ ၈၉၇ ၅၇ ၁၆ ၉၇၀
၁၉၉၇-၉၈ ၅၄၇ ၈၁ ၁၂ ၆၄၀
၁၉၉၈-၉၉ ၃၂၄ ၉၀ ၂၇ ၄၄၁
၁၉၉၉-၂၀ဝ၀ ၄၂၆ ၁၀ဝ ၂၄ ၅၅၀
၂၀ဝ၀-ဝ၁ ၄၅၈ ၁၂၀ ၂၂ ၆၀ဝ
၂၀ဝ၁-ဝ၂ ၄၅၅ ၁၃၀ ၂၅ ၆၁၀
၂၀ဝ၂-ဝ၃ ၃၂၀ ၁၃၅ ၁၀ ၄၆၅
၂၀ဝ၃-ဝ၄ ၁၈၇ ၁၀၇ ၁၃ ၃၀၇
၂၀ဝ၄-ဝ၅ ၁၇၅ ၉၁ ၁၀ ၂၇၆
၁၀ ၂၀ဝ၅-ဝ၆ ၁၂၆ ၅၇ ၁၉၀
၁၁ ၂၀ဝ၆-ဝ၇ ၆၉ ၅၆ ၁၇ ၁၄၂
၁၂ ၂၀ဝ၇-ဝ၈ ၆၇ ၅၉ ၂၉ ၁၅၅
၁၃ ၂၀ဝ၈-ဝ၉ ၃၄ ၅၉ ၃၃ ၁၂၆
၁၄ ၂၀ဝ၉-၂၀၁၀ ၁၃ ၄၈ ၃၂ ၉၃
၁၅ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ၁၁ ၄၆ ၂၃ ၈၀
၁၆ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ၁၀ ၃၇ ၂၄ ၇၁
၁၇ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ၂၀ ၁၅ ၄၃
၁၈ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၂၁ ၁၄ ၃၈
၁၉ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၁၄ ၃၇ ၂၀ ၇၁
၂၀ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၃၃ ၇၄ ၁၆ ၁၂၃
၂၁ ၂၀၁၆-၂၀၁၇(ၾသဂုတ္လအထိ) ၃၀ ၃၆ ၁၅ ၈၁

 

FGLLID-Ancident