မတော်တဆထိခိုက်မှု

လုပ်ငန်းခွင် မတော်တဆထိခိုက်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း

လုပ်ငန်းခွင်တွင် ဖြစ်ပွားသည့် မတော်တဆထိခိုက်မှုများအားပိုမိုလွယ်ကူလျင်မြန်စွာသိရှိ၍ စာရင်းအင်းမှန်ကန်လာစေရန် လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့နှင့် ညှိနှိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်မှုဖြစ်ပွားပါလျှင် သက်ဆိုင်ရာနယ်မြေတာဝန်ခံ အလုပ်ရုံစစ်ဆေးရေးအရာရှိက စုံစမ်းစစ်‌ဆေး၍ တွေ့ရှိချက်များအပေါ် ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ အလုပ်ရုံများအက်ဥပဒေနှင့်အညီ ညွှန်ကြား ခြင်း၊ ညွှန်ကြားခဲ့သည်အချက်များကိုအလုပ်ရှင်၊ မန်နေဂျာများကလေးစားလိုက်နာမှု မရှိပါက အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းများလုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။


မတော်တဆထိခိုက်မှုလက်ခံရရှိခြင်းအခြေအနေ

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း စစ်ဆေးနိုင်ခဲ့သည့် မတော်တဆထိခိုက်မှုစာရင်းအပြည့်အစုံသိရှိနိုင်ပါရန်..

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း စစ်ဆေးနိုင်ခဲ့သည့် မတော်တဆထိခိုက်မှုစာရင်းအပြည့်အစုံသိရှိနိုင်ပါရန်..

၁၉၉၆ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၆ ခုနှစ် မတ်လအထိ စစ်ဆေးနိုင်ခဲ့သည့် မတော်တဆထိခိုက်မှုစာရင်း

စဉ် ကာလ မတော်တဆထိခိုက်မှု စုစုပေါင်း
သာမန် ပြင်းထန် သေဆုံး
၁၉၉၆-၉၇ ၈၉၇ ၅၇ ၁၆ ၉၇၀
၁၉၉၇-၉၈ ၅၄၇ ၈၁ ၁၂ ၆၄၀
၁၉၉၈-၉၉ ၃၂၄ ၉၀ ၂၇ ၄၄၁
၁၉၉၉-၂၀ဝဝ ၄၂၆ ၁၀ဝ ၂၄ ၅၅၀
၂၀ဝဝ-ဝ၁ ၄၅၈ ၁၂၀ ၂၂ ၆၀ဝ
၂၀ဝ၁-ဝ၂ ၄၅၅ ၁၃၀ ၂၅ ၆၁၀
၂၀ဝ၂-ဝ၃ ၃၂၀ ၁၃၅ ၁၀ ၄၆၅
၂၀ဝ၃-ဝ၄ ၁၈၇ ၁၀၇ ၁၃ ၃၀၇
၂၀ဝ၄-ဝ၅ ၁၇၅ ၉၁ ၁၀ ၂၇၆
၁၀ ၂၀ဝ၅-ဝ၆ ၁၂၆ ၅၇ ၁၉၀
၁၁ ၂၀ဝ၆-ဝ၇ ၆၉ ၅၆ ၁၇ ၁၄၂
၁၂ ၂၀ဝ၇-ဝ၈ ၆၇ ၅၉ ၂၉ ၁၅၅
၁၃ ၂၀ဝ၈-ဝ၉ ၃၄ ၅၉ ၃၃ ၁၂၆
၁၄ ၂၀ဝ၉-၂၀၁၀ ၁၃ ၄၈ ၃၂ ၉၃
၁၅ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ၁၁ ၄၆ ၂၃ ၈၀
၁၆ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ၁၀ ၃၇ ၂၄ ၇၁
၁၇ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ၂၀ ၁၅ ၄၃
၁၈ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၂၁ ၁၄ ၃၈
၁၉ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၁၄ ၃၇ ၂၀ ၇၁
၂၀ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၃၃ ၇၄ ၁၆ ၁၂၃

 

FGLLID-Ancident