အလုပ္ရုံႏွင့္အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန

အလုပ္ရံုနွင့္အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန
ေဘးကင္းက်န္းမာ ၊ လုပ္ခြင္သာ
အားအင္ျပည့္ျဖိုး ၊ ကုန္ထုတ္တိုး