ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Costec အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု၏ အျငင္းပြားမႈနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၂၉/၂၀၁၅)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္၊ ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္(၃)၊ ျမေတာင္ဝန္ၾကီး ဦးမိႈလမ္း၊ အမတို႔ ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႔မွ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေပၚေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင ့္ခုံသမာဓိေကာင္စီသို႔ Costec အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု (MD) Ms.Choi Mi Kyong မွ အယူခံတက္လာမႈ အေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးစိုးညြန္႔၊ အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးရဲႏိုင္ဝင္း ႏွင့္ ဦးထြန္းေအာင္ တို႔ ပါဝင္ေသာခုံအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီးခုံအဖြဲ႔မွေတာင္းဆုိ သူႏွင့္ေတာင္းဆုိျခင္း ခံရသူတို႔၏ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆို ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၂၉/၂၀၁၅)ျဖင့္ ၂၆-၅-၂၀၁၅ ရက္ေန႔ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္-အျပည္႔အစံုသိရွိရန္....... (448)