ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ North Shore အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၆/၂၀၁၆)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ လႈိင္သာယာျမိဳ့နယ္၊စက္မႈဇုန္(၄)၊ ျမ၀တီမင္းၾကီးလမ္း၊ အမွတ္(၁၆/၁၈)ရွိ North Shore အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု ပို္င္ရွင္ Mr Kuan Howard Huai Chih နွင့္ အလုပ္သမား(၁၀၄)ဦး ကိုယ္စား ဦးရဲသူရပါ (၅)ဦး တို့အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႔မွ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေပၚေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ ခုံသမာဓိေကာင္စီ သို႔ အယူခံတက္လာမႈ အေပၚ ခုံသမာဓိ ေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္သန္း အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးထြန္းေအး ႏွင့္ ဦးရဲနုိင္၀င္း တို႔ ပါဝင္ေသာခုံအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီး ခုံအဖြဲ႔မွေတာင္းဆုိ သူႏွင့္ေတာင္းဆုိျခင္း ခံရသူတို႔၏ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆို ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၆/၂၀၁၆)ျဖင့္ ၂၇-၁-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္။အျပည္႔အစံုသိရွိႏိုင္ပါရန္...... (341)