ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး ၊စဥ္႔ကိုင္ျမိဳ႕နယ္ရွိ ပန္ဒါခ်ည္မွ်င္အထည္ ႏွင့္ အေခ်ာကိုင္စက္ရံု (ပလိပ္) အျငင္းပြားမႈနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၄၂/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး ၊စဥ္႔ကိုင္ျမိဳ႕နယ္ရွိ ပန္ဒါခ်ည္မွ်င္အထည္ ႏွင့္ အေခ်ာကိုင္စက္ရံု (ပလိပ္) အျငင္းပြားမႈနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၄၂/၂၀၁၅)
မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး ၊စဥ္႔ကိုင္ျမိဳ႕နယ္၊ေနာက္ေတာ္ပါရပ္ကြက္ရွိ ပန္ဒါခ်ည္မွ်င္အထည္ နွင့္ အေခ်ာကိုင္စက္ရံု (ပလိပ္) ပိုင္ရွင္ ေဒၚလီလီစန္း ႏွင္႔ အလုပ္သမား ဦးမ်ိဳးေဇာ္လတ္ (ကၽြမ္းက်င္-၅) တို႕ၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈကို မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး၊ခံုသမာဓိအဖြဲ ့က ၾကားနားစစ္ေဆးဆံုးျဖတ္မႈအေပၚ ေလ်ွာက္ထားသူမွ ေက်နပ္မႈမရွိသျဖင့္ အဆိုပါဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ ျပန္လည္ဆံုးျဖတ္ေပးပါရန္ ခံုုသမာဓိေကာင္စီသို့ ေလ်ွာက္ထားခဲ့သည့္အတြက္ ခံုသမာဓိေကာင္စီမွ ဦးေအာင္စံတင္(ဥကၠဌ)၊ အဖြဲ၀င္မ်ားအျဖစ္ ဦးသန္းေမာင္၊ ဦးေဌး တို ့ပါ၀င္ေသာ ခံုအဖြဲ ့ကိုဖြဲ ့စည္းကာ အျငင္းပြားမႈအမွတ္ (၄၂/၂၀၁၅) ကို ၄-၉-၂၀၁၅ ရက္ ေန ့တြင္ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။အျပည္႔အစံုသိရွိရန္....... (438)