ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ကျော်ထက်ကျော်ကုမ္ပဏီလီမိတက်(အုတ်ကျင်းဂုန်နီအိတ်နှင့် လျှော်ရွေးလျှော်ထုတ်စက်ရုံ) နှင့် ဦးလှဌေးအောင် ပါ (၂) ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၆/၂၀၁၈)

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ (၁၄) ရပ်ကွက်၊ ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီး ရှိ ကျော်ထက်ကျော်ကုမ္ပဏီလီမိတက်(အုတ်ကျင်းဂုန်နီအိတ်နှင့် လျှော်ရွေးလျှော်ထုတ်စက်ရုံ) ပိုင်ရှင် ဦးမိုးကျော်သောင်း နှင့် ဦးလှဌေးအောင် ပါ (၂) ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုအား ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့မှ ဆုံးဖြတ်ခဲ့မှုအပေါ် ကျေနပ်မှုမရှိပါသဖြင့် ခုံသမာဓိကောင်စီ သို့ အယူခံတက်လာမှုအပေါ် ခုံသမာဓိကောင်စီမှ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်သန်း အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သော ဦးသန်းမောင် နှင့် ဦးတင်ထွန်း တို့ပါဝင်သော ခုံအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းပြီး ခုံအဖွဲ့မှ တောင်းဆိုသူနှင့် တောင်းဆိုခြင်းခံရသူတို့ တင်ပြသည့် သက်သေထွက်ဆိုချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ အမှုအမှတ် (၁၆/၂၀၁၈) ဖြင့် ၁၃-၃-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် အောက်ပါအတိုင်း ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်- အပြည့်အစုံ... (248)