ခုံသမာဓိကောင်စီ

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၃၁/၂၀၁၇ ဖြင့် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ထားသည့် ခုံသမာဓိကောင်စီ

အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေး ခုံသမာဓိကောင်စီဝင်များ၏ အမည်စာရင်းနှင့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက် အကျဉ်းချုပ်


၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ တရားမအထွေထွေလျှောက်ထားမှုအမှတ် ၅၆ ၏ အမိန့် မိတ္တူ နှင့် ထုံးပုံကျအမိန့် မိတ္တူ အပြည့်အစုံ... (423)
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ တရားမအထွေထွေလျှောက်ထားမှုအမှတ် ၄၆ ၏ အမိန့် မိတ္တူ နှင့် ထုံးပုံကျအမိန့် မိတ္တူ အပြည့်အစုံသိရှိရန်.. (331)


၂၀၁၉ ခုနှစ်

(၁၀/၂၀၁၉)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Fang Yuan Myanmar Co., Ltd (ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းစက်ရုံ) နှင့် ဦးမောင်မောင်ထွေး ပါ အလုပ်သမား (၃၆) ဦး တို့အကြားဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၉/၂၀၁၉)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ JIA MEI Garment Co., Ltd (အထည်ချုပ်စက်ရုံ) နှင့် အလုပ်သမား ဒေါ်ထက်ထက်ပါ (၁၁) ဦး တို့အကြားဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၈/၂၀၁၉)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ BAOMA Knitting သိုးမွှေးထိုးစက်ရုံ နှင့် အလုပ်သမား ဒေါ်ခင်လှဝင်း တို့အကြားဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၇/၂၀၁၉)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Myanmar Recycles Plastic စက်ရုံ နှင့် အလုပ်သမား ဦးစိုးမင်း တို့အကြားဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၆/၂၀၁၉)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Sunshine Milestone Construction Service Co., Ltd နှင့် အလုပ်သမား ဦးထိန်လင်းထွန်း ပါ (၂) ဦး တို့အကြားဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၅/၂၀၁၉)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ စံကောင်းပီနံအိတ်စက်ရုံ နှင့် အလုပ်သမား ဒေါ်ဝါဝါမိုး တို့အကြားဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၄/၂၀၁၉)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ MYANMAR SUMEC WIN WIN GARMENT Co.,Ltd နှင့် အလုပ်သမား ဒေါ်မဉ္စူသင်းတို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၃/၂၀၁၉)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Korea Link Industrial Co.,Ltd နှင့် အလုပ်သမား ဒေါ်နီနီဝင်း တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၂/၂၀၁၉)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ SHYANG JHUO YUE Co.,Ltd နှင့် ဒေါ်တင်စုခိုင် ပါ အလုပ်သမား (၆၀) ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၁/၂၀၁၉)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Korea Link Industrial Co., Ltd နှင့် ဒေါ်နှင်းရွှေစင် ပါ အလုပ်သမား (၄) ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်


၂၀၁၈ ခုနှစ်

(၆၄/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Shuang Jhuo Yue Co.,Ltd (ဖိနပ်စက်ရုံ) နှင့် ဒေါ်ဌေးဌေးဝင်း  တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၆၃/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ အင်ပါယာစက္ကူစက်ရုံ နှင့် ဦးဇင်နိုင်ဝင်း ပါ (၁၇) ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၆၂/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ AAA ဘိလပ်မြေစက်ရုံ၊ ကျောက်ဆည်မြို့ နှင့် ဦးကျော်သက်ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၆၁/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ SUZHOU SILK FAHION (MYANMAR) CO.,LTD နှင့် ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ထွန်း ပါ (၄) ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၆၀/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ MacDo Co.,Ltd (ဆံပင်တုစက်ရုံ) နှင့် ဒေါ်ဥမ္မာဖြူ ပါ (၂၈) ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၅၉/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ MacDo Co.,Ltd (ဆံပင်တုစက်ရုံ) နှင့် ဒေါ်သဲစုမွန် ပါ (၂) ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၅၈/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ MacDo Co.,Ltd (ဆံပင်တုစက်ရုံ) နှင့် ဒေါ်စန်းစန်းမြင့် ပါ (၂၉) ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၅၇/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Nakagawa Chemical Equipment Myanmar Co.,Ltd နှင့် ဦးငြိမ်းချမ်းဇော် တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၅၆/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Ming Da Polyester Wadding (Myanmar) Co.,Ltd (ဂွမ်းချုပ်စက်ရုံ) နှင့် ဦးကျော်သူ တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၅၅/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Ming Da Polyester Wadding (Myanmar) Co.,Ltd (ဂွမ်းချုပ်စက်ရုံ) နှင့် ဦးကျော်သူ တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၅၄/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ CMF Myanmar-2 Co.,Ltd (အိတ်ချုပ်စက်ရုံ) နှင့် ဒေါ်မျိုးမျိုးလွင် တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၅၃/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ GETC & Nurture Pre School နှင့် ဦးနိုင်မျိုးသူ တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၅၂/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ ရွှေဇင်အေး အထည်ချုပ်စက်ရုံ နှင့် ဦးဇာနည် ပါ (၇) ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၅၁/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ LIA International Co.,Ltd (ခြေအိတ်စက်ရုံ) နှင့် ဦးဇင်ဘို ပါ (၄၈) ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၅၀/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Harvey Handbags Co.,Ltd (အိတ်ချုပ်စက်ရုံ) နှင့် ဒေါ်သော်တာ ပါ (၁၈) ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၄၉/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Star World Plastic Manufacturing နှင့် ဦးကိုကိုဆင့် တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၄၈/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Oil Tex Myanmar Limited (အိတ်ချုပ်စက်ရုံ) နှင့် ဒေါ်သန္တာအေး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၄၇/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Roo Hsing Garment Manufacturing Co.,Ltd နှင့် ဒေါ်ဇင်မာလှိုင် တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၄၆/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ ခိုင်မြဲခိုင်ကုမ္ပဏီ (City Bus Service Center) နှင့် ဦးကျော်ဖြိုးဝေ တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၄၅/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ LIA International Co.,Ltd (ခြေအိတ်စက်ရုံ) နှင့် ဒေါ်နွယ်နွယ် ပါ (၂၅) ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၄၄/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Chung Hing Myanmar Limited (သိုးမွှေးထိုးအထည်ချုပ်စက်ရုံ) နှင့် ဦးမျိုးထွန်းဇော် တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၄၃/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Myanmar Peltier Bois Co.,Ltd (အထပ်သားစက်ရုံ) နှင့် ဦးကျော်မျိုး ပါ (၁၄) ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၄၂/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ MST Underwear Co.,Ltd နှင့် ဒေါ်အေးသီတာစိုး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၄၁/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Myanmar Consolidated Media Co.,Ltd နှင့် ဒေါ်မို့မို့သော်၊ ဦးသက်လှိုင် တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၄၀/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Myanmar Synergy Garment Co.,Ltd နှင့် ဒေါ်ဝါဝါခိုင် တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၃၉/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Zulfiqur Motors Co.,Ltd နှင့် ဒေါ်ဌေးဌေးလွင် တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၃၈/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Quality Apparel Co.,Ltd (အထည်ချုပ်စက်ရုံ) နှင့် ဒေါ်အေးအေးမူ တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၃၇/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ ဦးကျော်ဝင်း ရွှေသံလွင်ဟိုင်ဝေးကုမ္ပဏီလီမိတက် နှင့် ဦးဇော်ဝင်းပါ (၂၉၉)ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၃၆/၂၀၁၈)
ဦးကျော်မင်း Po-Seng PVC Pipe Factory နှင့် ဦးမင်းမင်း တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၃၅/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ ဦးကျင်ဦး SOGO (Electrical Industry) နှင့် ဒေါ်နွယ်စိုးပါ (၂၆)ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၃၄/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ ဦးထွန်းတောက်ဝင်း OMNIFOCUS GENERAL SERVICES PUBLIC Co.,Ltd နှင့် ဦးကြွယ်ဝင်းအောင် တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၃၃/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Myanmar Solamoda Garment(2)(အထည်ချုပ်စက်ရုံ) ဒေါ်အေးအေးအောင်(HR Manager) (အလုပ်ရှင်၏ အထူးကိုယ်စားလှယ် လွှဲအပ်ခြင်းခံ ရသူ) ၊ နှင့် ဒေါ်နှင်းကြည်(အလုပ်သမား)တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၃၂/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ LIA International Co.,Ltd. (ခြေအိတ်စက်ရုံ) နှင့် ဒေါ်အိအိကျော် တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၃၁/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ LIA International Co.,Ltd. (ခြေအိတ်စက်ရုံ) နှင့် ဒေါ်တင်တင်ပို တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၃၀/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Roo Hsing Garment Manufacturing Co.,Ltd (အထည်ချုပ်စက်ရုံ) နှင့် ဒေါ်ဝင်းရီတို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၂၉/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Coca-Cola Pinya Beverages Myanmar Ltd နှင့် ဦးဖြိုးဝေအောင် တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၂၈/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Denko Trading Co.,Ltd နှင့် ဦးရဲကျော်မိုး ပါ (၂) ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၂၇/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Dong Yu Garment Co.,Ltd အထည်ချုပ်စက်ရုံ နှင့် ဒေါ်မိုးမိုးအောင် တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၂၆/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Green Nature manufacturing Co.,Ltd အထည်ချုပ်စက်ရုံ နှင့် ဦးရှိုင်းထက်လင်း တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၂၅/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Mac Do ဆံပင်တုစက်ရုံ နှင့် ဒေါ်စိုးနွယ်ဦး (ပါ) အလုပ်သမား (၂) ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၂၄/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Seduno (Myanmar) Fashion Co.,Ltd အထည်ချုပ်စက်ရုံ နှင့် ဒေါ်ခင်ပပခိုင် ပါ (၂၈၁) ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၂၃/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ J-Land Myanmar Co.,Ltd(အထည်ချုပ်စက်ရုံ) နှင့် ဒေါ်သိမ့်သိမ့်စမ်း တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၂၂/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏New Comfort Industry Co.,Ltd နှင့် ဦးဇော်မင်းထွေး ပါ (၂၅) ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၂၁/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ ရတနာ့မေတ္တာအဖွဲ့၊ Pact MARC Project နှင့် ဒေါ်ဆွေဆွေအောင် (Cashier) တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၂၀/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Trends Design Furnishing Co.,Ltd နှင့် ဦးအောင်စိုး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၁၉/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Success Time International Co.,Ltd ဖိနပ်စက်ရုံ နှင့် ဒေါ်အေးအေးနွယ်(​ဒေါ်ခင်အေးနွယ်) ပါ (၄၈) ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၁၈/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ အောင်နိုင်သူပလပ်စတစ်ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက် နှင့် ဦးနေမျိုးလင်း တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၁၇/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Popular Plastic Group နှင့် ဦးစိုးမြင့် တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၁၆/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ ကျော်ထက်ကျော်ကုမ္ပဏီလီမိတက်(အုတ်ကျင်းဂုန်နီအိတ်နှင့် လျှော်ရွေးလျှော်ထုတ်စက်ရုံ) နှင့် ဦးလှဌေးအောင် ပါ (၂) ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၁၅/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Exploration Logistics Private Limited Company နှင့် ဦးအောင်သူတင်ဝင်း တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၁၄/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Special Manufacturing Co.,Ltd နှင့် ဦးခင်မောင်စိုး ပါ (၂) ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၁၃/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Myanmar Tah Hsin Industrial Co.,Ltd နှင့် ဦးဖြိုးဇာနည်စိုး ပါ (၁၂၃) ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၁၂/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ တက်လှိုင်းကုမ္ပဏီလီမိတက် နှင့် ဦးဇင်ကိုထက် ပါ (၃) ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၁၁/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Denko Trading Co.,Ltd နှင့် ဦးနိုင်ဌေးမင်း ပါ (၂) ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၁၀/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ FTE Corporation (Myanmar) Co.,Ltd နှင့် ဦးသက်ဦး ပါ (၄) ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၉/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Joint-Profit (Myanmar) Garment Co.,Ltd (အထည်ချုပ်စက်ရုံ) နှင့် ဦးသီဟကျော် တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၈/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Seduno (Myanmar) Fashion Co.,Ltd (အထည်ချုပ်စက်ရုံ) နှင့် ဒေါ်ကြူကြူခိုင် ပါ (၁၂) ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၇/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Golden Myan-Tai Co.,Ltd (ဥက္ကံသကြားစက်ရုံ) နှင့် ဒေါ်ဝင်းနန္ဒာလှိုင် ပါ(၂၂၆) ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၆/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Power Fashion(2) အထည်ချုပ်စက်ရုံ နှင့် ဦးရဲတိုးအောင် ပါ (၂) ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၅/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Gold Empire (Myanmar) Co.,Ltd နှင့် ဒေါ်ခင်လေးငယ် ပါ အလုပ်သမား (၂) ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၄/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Seduno(Myanmar) Fashion Co.,Ltd (အထည်ချုပ်စက်ရုံ) နှင့် ဦးဇော်ဇော်ထွေး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၃/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ ထွန်းသစ်စကျားဖြူအထည်ချုပ်စက်ရုံ နှင့် ဦးမျိုးမင်းလှိုင် တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၂/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ L & M Mayson Co.,Ltd (မုန့်ဖုတ်လုပ်ငန်း) နှင့် ဦးအောင်အောင် ပါ ယဉ်မောင်း (၆) ဦးတို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၁/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Coca-Cola Pinya Beverages Myanmar Ltd (အချိုရည်စက်ရုံ) နှင့် ဦ:သန့်ဇော်အောင် ပါ (၁၂) ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်


၂၀၁၇ ခုနှစ်

ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Seduno (Myanmar) Fashion Co.,Ltd (အထည်ချုပ်စက်ရုံ) နှင့် ဦးနိုင်လင်းဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်(၈၉/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Diamond Mercury Wood Products Ltd (သစ်အချောထည်စက်ရုံ) နှင့် ဦးအောင်သွင် တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်(၈၈/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Myanmar Skyrun International Co.,Ltd အထည်ချုပ်စက်ရုံ နှင့် ဦးလှဝင်း တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်(၈၇/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ နေပြည်တော်အဆင့်မြင့်ရုပ်ရှင်ရုံ နှင့် ဒေါ်ငြိမ်းငြိမ်းမြတ် တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်(၈၆/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Air Mandalay Ltd နှင့် ဦးမြင့်ရွှေ တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်(၈၅/၂၀၁၇)

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ တရားမအထွေထွေလျှောက်ထားမှုအမှတ် ၂၂ ၏ အမိန့် အပြည့်အစုံ သိရှိနိုင်ရန်... (258)

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ တရားမအထွေထွေလျှောက်ထားမှုအမှတ် ၇ ၏ အမိန့် အပြည့်အစုံ သိရှိနိုင်ရန်... (244)

ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ UMG Education Co.,Ltd နှင့် ဦးအေးဇော်ဇော် တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်(၈၄/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ CNICO ကုမ္ပဏီ နှင့် မခင်နှင်းလှိုင် ပါ အလုပ်သမား (၆) ဦး ဦးတို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်(၈၃/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ ပုလဲအထည်ချုပ်စက်ရုံနှင့် ဒေါ်ဝါဝါခိုင် ပါ (၅၂) ဦးတို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်(၈၂/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Myanmar Handsome Garment Co.,Ltd နှင့် ဒေါ်အေးကြွယ် ပါ(၂) ဦးတို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်(၈၁/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Silver Lion Industrial Co.,Ltd နှင့် ဦးခင်စိုး ပါ အလုပ်သမား (၅) ဦးတို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်(၈၀/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Myanmar Red Dot Net Work Ltd နှင့် ဦးစည်သူ၊ ဒေါ်သဉ္စာအေးကြိုင် တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်(၇၉/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိကောင်စီ၏GFX International Consultancy Co.,Ltd နှင့် ဦးဂျော်နီ တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်(၇၈/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ ဧရာမသံရည်ကျိုစက်ရုံ နှင့် ဒေါ်နွဲ့ရီ ပါ အလုပ်သမား (၂) ဦး တို့ကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်(၇၇/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ CMHL Distribution Center(Seasons Bakery) နှင့် ဦးဘုန်းသက်အောင် တို့ကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်(၇၆/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Mandalay Bay Co.,Ltd နှင့် ဒေါ်စောသန္တာနွယ် တို့ကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်(၇၅/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ ASAHI FAN GARMENT (MYANMAR) Co.,Ltd နှင့် ဒေါ်မြတ်ကေသွယ် တို့ကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်(၇၄/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Style Fashion Accessories (Myanmar) Co.,Ltd (ဦးထုပ်စက်ရုံ) နှင့် ဦးဇော်မင်းအောင် တို့ကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်(၇၃/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Myan Mode Co.,Ltd(အထည်ချုပ်စက်ရုံ) နှင့် ဦးညီညီထွေး (ပါ) အလုပ်သမား (၅) ဦး တို့ကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်(၇၂/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ DJY Knitting(Myanmar) Co.,Ltd နှင့် ဒေါ်စောပြည့်သန္တာအောင် (ပါ) အလုပ်သမား (၂၂၈) ဦး တို့ကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်(၇၁/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Myanmar Fiber Optic Communication Net Work Co.,Ltd နှင့် ဦးကျော်ဇေယျာ တို့ကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်(၇၀/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Bangkok Women’s Health Centre နှင့် ဒေါ်သိမ့်ဟယ်နီထွန်း တို့ကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်(၆၉/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ ရွှေဇင်အေးအထည်ချုပ်စက်ရုံ နှင့် ဒေါ်ဇင်မာထွန်း တို့ကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်(၆၈/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Power Fashion (2) အထည်ချုပ်စက်ရုံ နှင့် ဦးဟိန်းမင်းလတ် တို့ကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်(၆၇/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ JJAMET (ကြွေပြားဂိုဒေါင်) နှင့် ဒေါ်သိမ့်သိမ့် တို့ကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်(၆၅/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Can Full Industries Co.,Ltd (သွပ်ပြားစက်ရုံ) တို့ကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်(၆၄/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Naing Group Construction Co.,Ltd နှင့် ဦးအောင်ကိုကို တို့ကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်(၆၃/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ DJY Knitting (Myanmar) Co.,Ltd နှင့် ဦးစိုးသူရကို တို့ကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်(၆၂/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ ၉၉၉ စက်ရုံ(ဧရာသံရည်ကျိုစက်ရုံ) နှင့် ဒေါ်နိုင်နိုင်မော် တို့ကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်(၆၁/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Mega Marine Frozen Seafood Co.,Ltd (အအေးခန်းစက်ရုံ) နှင့် ဒေါ်စန္ဒာ (ပါ) ၅ ဦး တို့ကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်(၆၀/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ ဝင်းသိင်္ဂီကုမ္ပဏီ နှင့် ဦးအောင်မြင့်သိန်း တို့ကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွား မှုနှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်(၅၉/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Aung Kenbo Telecommunication Co.,Ltd (Kenbo Smart Phone Heldan Showroom) နှင့် ဒေါ်သက်ဖူးဇင် တို့ကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်(၅၈/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Supreme Water Doctor Co.,Ltd နှင့် ဦးထွန်းချစ် တို့ကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်(၅၇/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Trends Design Furnishing Co.,Ltd နှင့် ဦးမြင့်သူ တို့ကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်(၅၆/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Myanmar York Fashion Co.,Ltd နှင့် ဒေါ်နှင်းပပလှိုင် (ပါ) ၃ ဦး တို့ကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်(၅၅/၂၀၁၇).

ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Krislite Lighting Specialist Co.,Ltd နှင့် ဦးမျိုးမင်းဝင်း တို့ကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်(၅၄/၂၀၁၇).

ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Honeys Garment Industry Limited (2) နှင့် ဦးဝင်းနိုင် (ပါ) ၁၇ ဦး တို့ကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်(၅၃/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Honeys Garment Industry Limited (1) နှင့် ဒေါ်ကေဇင်ချစ် (ပါ) ၅၄ ဦး တို့ကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်(၅၂/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Ta Han Food Industrial Co.,Ltd နှင့် ဒေါ်ဇာလီနိုင် တို့ကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်(၅၁/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ မန်းမြို့တော်ပေါက်စီဆိုင် နှင့် ဒေါ်ကေသီဝင်း တို့ကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်(၅၀/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ မြတ်မိဘကုမ္ပဏီလီမိတက် နှင့် ဦးမြင့်ဆွေ (ပါ) အလုပ်သမား (၃) ဦး တို့ကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်(၄၉/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ မြထိုက်ကုမ္ပဏီလီမိတက် နှင့် ဒေါ်နွယ်နွယ်ဝင်း တို့ကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်(၄၈/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ ဖူရှင်းဘရားသားကုမ္ပဏီလီမိတက် နှင့် ဦးနေလင်းအောင် တို့ကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်(၄၇/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ UNITED COOL GROUP CO.,LTD (COOL LUE ရေသန့်စက်ရုံ) နှင့် ဦးကံဇော်လင်း ပါ (၃) ဦး တို့ကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်(၄၆/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ HONEYS GARMENT INDUSTRY LIMITED (1) နှင့် ဦးဆန်းဝင်းလှိုင် တို့ကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်(၄၅/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ HONEYS GARMENT INDUSTRY LIMITED (1) နှင့် ဒေါ်ယဉ်မျိုးသူ (ပါ) အလုပ်သမား (၃၆၆) ဦးတို့ကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်(၄၄/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ HONEYS GARMENT INDUSTRY LIMITED (1) နှင့် ဦးစိုးဝင်းအောင် တို့ကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်(၄၃/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ HALLMARK MANUFACTURING CO.,LTD (အထည်ချုပ်စက်ရုံ) နှင့် ဦးထွန်းထွန်းဝင်း တို့ကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်(၄၂/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ GREAT APEX INTERNATIONAL CO.,LTD (သစ်ခွဲစက်ရုံ) နှင့် ဦးအောင်မျိုးဇော် တို့ကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်(၄၁/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ MYANMAR YORK အထည်ချုပ်စက်ရုံ နှင့် ဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အလုပ်သမား)တို့ကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်(၄၀/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ EAST GROWTH အထည်ချုပ်စက်ရုံ နှင့် ဒေါ်နိုင်နိုင်လွင် တို့ကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်(၃၉/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ ASIA OPTICAL မှန်ဘီလူးစက်ရုံ နှင့် ဦးရန်နောင်စိုး တို့ကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်(၃၈/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Myanmar Yes Co.,Ltd နှင့် ဦးကောင်းမြတ်မိုး တို့ကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်(၃၇/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ DVB MULTIMEDIA GROUP CO.,LTD နှင့် ဒေါ်ဝင်းပပ(ခ)ဒေါ်ညိုမာသက် တို့ကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်(၃၆/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Myanmar Sutech Co.,Ltd၊ အမှတ် (၁၂) နဝဒေးသကြားစက် နှင့် ဦးအောင်ကိုမင်း၊ ဦးဆန်းဝင်းကို (ပါ) အလုပ်သမား (၃၂) ဦး တို့ကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်(၃၅/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Kamcaine Manufacturing (Myanmar) Co.,Ltd (ကျင်ကျန်အထည်ချုပ်စက်ရုံ) နှင့် ဒေါ်မိုးမိုးစန်း တို့ကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်(၃၄/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Myanmar Jiale Fashion Co.,Ltd (2) အထည်ချုပ်စက်ရုံ နှင့် ဒေါ်သဥ္ဇာနိုင် တို့ကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်(၃၃/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ ရွှေပလ္လင် Tea ဆိုင် နှင့် ဦးခန့်နိုင်ဖုန်း (ပါ) (၅) ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်(၃၂/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ ဦးလှမြင့်အထည်ချုပ် (II)(Indego) စက်ရုံ နှင့် ဒေါ်နန့်စန်းသီတာ တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်(၃၁/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Dishang Kenny Myanmar Co.,Ltd နှင့် ဒေါ်ကောင်းမြတ်ခင် တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်(၃၀/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Oli Tex Myanmar Co.,Ltd နှင့် ဦးခင်ဝင်း (လုံခြုံရေးအလုပ်သမား) တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်(၂၉/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ တကောင်းတောင်နီကယ်စက်ရုံ နှင့် ဦးတင်မျိုးထွန်း ပါ အလုပ်သမား (၁၀) ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်(၂၈/၂၀၁၇)

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ တရားမအထွေထွေလျှောက်ထားမှုအမှတ် ၁၃၉ ၏ အမိန့် (ဦးအောင်အောင် ပါ (၂) ဦး နှင့် ခုံသမာဓိကောင်စီ ပါ (၃) အမှု အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ .......... (340)

ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Pan Yoma Co.,Ltd နိုင်လွန်ကြိုးစက်ရုံ နှင့် ဦးထိုက်မောင်မောင် တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်(၂၇/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Myanmar York Fashion Co.,Ltd နှင့် ဒေါ်ဥမ္မာထွန်း တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်(၂၆/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ ကမ္ဘာအထည်ချုပ်စက်ရုံ နှင့် ဦးရဲမြင့် ပါ ယာဉ်မောင်းအလုပ်သမား (၃) ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်(၂၄/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ အငြင်းပွားမှုအမှတ် (၂၃/၂၀၁၇) ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ မေးမြန်းချက် အပေါ် ရှင်းလင်းချက် အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ .......... (269)

ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ City Global Mark Service Co.,Ltd နှင့် ဒေါ်ခင်စန်းလွင် တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်(၂၃/၂၀၁၇)

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ တရားမအထွေထွေလျှောက်ထားမှုအမှတ် ၁၀၈ ၏ အမိန့် (PTTEP Internation Limited နှင့် ခုံသမာဓိကောင်စီ ပါ ၃၂ အမှု) အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ .................. (405)

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ တရားမအထွေထွေလျှောက်ထားမှုအမှတ် ၁၀၇ ၏ အမိန့် (ဦးစိုင်းထွန်းရွှေနှင့် ခုံသမာဓိကောင်စီ ပါ ၁၃ အမှု) အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ .................. (351)

ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Gallant Ocean အအေးခန်းစက်ရုံ နှင့် အလုပ်သမား ဒေါ်ဇာနည်ဝင်း တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၂၂/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Myanmar Beans & Timber Trading Co., Ltd နှင့် ဒေါ်သန္တာမိုးမြင့် တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၂၁/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Comin Asia Co.,Ltd နှင့် အလုပ်သမား ဦးနိုင်ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၂၀/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Prime Pacific Co.,Ltd, အမှတ် (၁) သစ်ပါးလွှာစက်ရုံ နှင့် ဦးဝေဇော်ထွန်း (ပါ) (၂၀) ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၉/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Sogo Pipe Fitting စက်ရုံ (Popular Plastic Group) နှင့် ဒေါ်ဝင်းဝင်းမော် (ပါ) အလုပ်သမား (၃) ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၈/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ HANGZHOU HUNDRED-TEX GARMENT(MYANMAR) CO., LTD (ဟန်ကျိုးပိုင်ရီအထည်ချုပ်စက်ရုံ) နှင့် ဦးသက်ပိုင်ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၆/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ ဖူးရှင်းဘရားသားကုမ္ပဏီ နှင့် ဦးအောင်မျိုးမင်း တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၅/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိကောင်စီ၏Global Apparel Textile(Myanmar)Manufacturing Co.,Ltd နှင့် ဒေါ်နွယ်နွယ်ဝင်း တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၃/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Eva Company Limited နှင့် ဦးသီဟစိုး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၂/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Sogo Pipe Fitting စက်ရုံ (Popular Plastic Group) နှင့် ဒေါ်သင်းယုမော် ပါ (၁၁) ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၁/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Saiform International Garment Co.,Ltd နှင့် မခင်နှင်းဝေ ပါ အလုပ်သမား (၂) ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၀/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Lead Fashion အထည်ချုပ်စက်ရုံ နှင့် ဦးအောင်ရဲကျော် ပါ (၂) ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်(၉/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Mingtex (Myanmar) (2) Industrial Company Ltd နှင့် ဒေါ်ဖြူသက်ပိုင် (ခ) မသီတာ တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၈/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Trend Design Furnishing Co., Ltd နှင့် ဦးဇင်မျိုးအောင် တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၇/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ ကိုးခရိုင်သားကုမ္ပဏီလီမိတက် နှင့် ဦးသန်းငွေ ပါ အလုပ်သမား (၃၀) ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၆/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ MacDo Co.,Ltd နှင့် ဒေါ်အေးမို့မို့ ပါ အလုပ်သမား (၁၄) ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၅/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ ထင်ဟော်အင်တာနေရှင်နယ်ကုမ္ပဏီလီမိတက် နှင့် ဒေါ်စမ်းအိကျော် ပါ အလုပ်သမား (၇) ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၄/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ တကောင်းတောင်နီကယ်စီမံကိန်း 15 MCC ကုမ္ပဏီ နှင့် အလုပ်သမားဦးထွန်းထွန်းဝင်း တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၃/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Charming Garments MFG Co.,Ltd နှင့် ဒေါ်သီတာလှိုင် ပါ အလုပ်သမား ၂၈ ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၂/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Khaing Khaing Sang Da Group Limited (Khaing Khaing Sang Da Motrocar Factory) နှင့် ဒေါ်မြအေး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁/၂၀၁၇)


၂၀၁၆ ခုႏွစ္

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Polar North Garment Co.,Ltd ႏွင့္ ေဒၚယမင္းသူဇာ (ပါ) အလုပ္သမား (၃၈) ဦး တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၉၈/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Cho Cho Phyu Industrial & Manufacturing Co., Ltd ႏွင့္ ေဒၚဇူလိုင္ႏွင္း တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၉၇/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ South Bay အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု ႏွင့္ ေဒၚခင္မာဝင္း တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၉၆/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Silver Lion Fiber Glass Co., Ltd ႏွင့္ ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္း တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၉၅/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Hope One Co., Ltd အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု ႏွင့္ ေဒၚခင္သူေအာင္ တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၉၄/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ The Hotel Umbra Bagan ႏွင့္ ေဒၚစိုးစိုးလႈိင္ (အလုပ္သမား) တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၉၃/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ျမပန္ဝါ ကုမၸဏီ ႏွင့္ ဦးသန္းတိုးေအာင္ (အလုပ္သမား) တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၉၂/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Lincoln Legal Services (Myanmar) Limited ႏွင့္ ဦးတင္ျမင့္ (ဥပေဒအႀကံေပး) တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၉၁/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Great Forever Garment Co., Ltd ႏွင့္ အလုပ္သမားေဒၚမာမာလြင္ တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၉၀/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ေရႊမန္းေတာင္ကုမၸဏီလီမိတက္ ႏွင့္ ဦးေက်ာ္နန္းဦးပါ (၆၉) ဦးတို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၈၉/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ (၈၈/၂၀၁၆) နွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းခ်က္ အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ .................. (324)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Capital Development Limited ႏွင့္ ေဒၚေအးေအးေအာင္ (ပါ) အလုပ္သမား (၁၃၄) ဦး တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၈၈/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ျမတ္မိဘကုမၸဏီ၊ ဆပ္ျပာစက္ရံု ႏွင့္ ဦးေအာင္ျမင့္ (ပါ) အလုပ္သမား (၁၃) ဦး တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၈၇/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ PTTEP International Co., Ltd ႏွင့္ ဦးကိုင္ခိုလတ္ (ပါ) အလုပ္သမား (၁၈) ဦး တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၈၆/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ခ်မ္းဟိန္းကုမၸဏီလီမိတက္ ႏွင့္ ဦးထြန္းခင္ တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၈၅/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Mann Yadanarpon Airlines Co.,Ltd ႏွင့္ ေဒၚကူးကူးၾကြယ္ (ေလယာဥ္မယ္) တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၈၄/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ကိုးခရိုင္သားကုမၸဏီလီမိတက္ ႏွင့္ ဦးမ်ိဳးထြန္း ပါ (၃၀) ဦးအၾကားျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၈၃/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ စိန္ကမၻာခ်ည္မွ်င္စက္ရုံႏွင့္ ဦးေအာင္မိုးမင္းပါ အလုပ္သမား (၄) ဦးတို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၈၂/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Mini Yangon Limited ႏွင့္ ဦးျမင့္စိုးပါ အလုပ္သမား(၁၃)ဦးတို႔အၾကားျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္(၈၁/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ အျငင္းပြားမႈအမွတ္ (၈၀/၂၀၁၆) ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းမႈအေပၚ ရွင္းလင္းခ်က္

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Young Investment Group Industry Co.,Ltd ၊ လယ္ယာသံုးစက္ကိရိယာပစၥည္းထုတ္လုပ္ေရးစက္ရံု ႏွင့္ ဦးျမင့္လြင္ဦးပါ (၁၇)ဦး တို့အၾကားျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္(၈၀/၂၀၁၆)

ခုံသမာဓိေကာင္စီ၏ LOTTE MGS Beverage (Myanmar) Co., Ltd ႏွင့္ ဦးတင့္လြင္ ပါ (၃) ဦး တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္(၇၉/၂၀၁၆)

ခုံသမာဓိေကာင္စီ၏ ဖူးရွင္းဘရားသားကုမၸဏီ ႏွင့္ ဦးမင္းမင္း(၂)၊ ဦးေအာင္ျပည့္ေမာင္ တို႔အၾကား ျဖစ္ပြား ေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္(၇၈/၂၀၁၆)

ခုံသမာဓိေကာင္စီ၏ Myanmar May Son Industries Co.,Ltd ႏွင့္ ေဒၚသီတာေအး တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္(၇၇/၂၀၁၆)

ခုံသမာဓိေကာင္စီ၏ Good Morning Enterprise Co., Ltd ႏွင့္ ေယာဥ္ေမာင္း ဦးတင္ကိုကို ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (၇၆/၂၀၁၆)

ခုံသမာဓိေကာင္စီ၏ Able Glad Myanmar Co., Ltd ႏွင့္ ေဒၚမိုးမိုးေအာင္ တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (၇၅/၂၀၁၆)

ခုံသမာဓိေကာင္စီ၏ Ideal Busniess Success Co.,Ltd , Sunshine Milestone Construction, Service Co.,Ltd ႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္း ဦးေက်ာ္သီဟ ပါ (၃) ဦး တို႔ အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (၇၄/၂၀၁၆)

ခုံသမာဓိေကာင္စီ၏ Myanmar May Son Industries Co., Ltd ႏွင့္ အလုပ္သမား ဦးခ်စ္ကိုကို တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္(၇၃/၂၀၁၆)

ခုံသမာဓိေကာင္စီ၏ ေဇယ်ကြန္ကရစ္လုပ္ငန္း ႏွင့္ အလုပ္သမား ဦးေငြလင္း တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (၇၂/၂၀၁၆)

ခုံသမာဓိေကာင္စီ၏ အုတ္က်င္းဂုန္နီစက္႐ုံ ႏွင့္ အလုပ္သမား ဦးေက်ာ္သန္း တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (၇၁/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ MacDo Co.,Ltd (ဆံပင္တု စက္ရံု) ႏွင့္ အလုပ္သမား ေဒၚအိအိခိုင္ တို႔ၾကားျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၇၀/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ NEXSTAR GARMENT Manufacturing Co.,Ltd ႏွင့္ အလုပ္သမား ေဒၚႏွင္းလဲ့သူ တို႔ၾကားျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈနွင့္ ပတ္သက္ သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၆၉/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ျမန္မာယန္စီေကာ့ပါးလီမိတက္၊ ေၾကးနီသတၱဳတူးေဖာ္ေရးစီမံကိန္းႏွင့္ ဦးထြန္းေဝပါ အလုပ္သမား (၃) တို႔ၾကားျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၆၈/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ အျငင္းပြားမႈအမွတ္ (၅၉/၂၀၁၆) ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းမႈအေပၚ ရွင္းလင္းခ်က္

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ လန္းၿပီပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုမၸဏီလီမိတက္ ႏွင့္ ဦး၀င္းေမာင္ပါ ေန႔စားအလုပ္သမား (၂)ဦး တို႔ၾကားျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၆၇/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Sakura Garment Co.,Ltd ႏွင့္ ေဒၚတင္မိုးခိုင္ ပါ အလုပ္သမား (၃၁၆) ဦးၾကားျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၆၆/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Seduno Myanmar Fashion Co.,Ltd ႏွင့္ အလုပ္သမား(၁၁၇) တို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဆန္းမင္းေအာင္ ပါ (၂) ဦး တို႔ၾကားျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၆၅/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Yangon Airport Group Co.,Ltd ႏွင့္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ရွင္း (Operator II) တို႔ၾကားျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၆၄/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ MILA GARDEN COMPANY LIMITED ႏွင့္ ဦးေသာ္ဇင္လင္း တို႔ၾကားျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၆၃/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ East Growth Garment Co.,Ltd ႏွင့္ မျငိမ္းျငိမ္းေအး(ခ)မသဇင္ျမင့္ တို႔ၾကားျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၆၂/၂၀၁၆)

ဟန္ဂ်င္းအထည္ခ်ုပ္စက္ရံု ႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္မွ ထုတ္ျပန္သည္႔ တရားမအေထြေထြေလွ်ာက္ထားမႈအမွတ္ ၁၅၇

Mr. Kuan Howard Huai-Chih ႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္မွ ထုတ္ျပန္သည္႔ တရားမအေထြေထြေလွ်ာက္ထားမႈ အမွတ္၁၅၂

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ NEXSTAR GARMENT Manufacturing Co.,Ltd ႏွင့္ ေဒၚစိုးမိုးေအး ပါ အလုပ္သမား (၂) ဦး တို႔ၾကားျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၆၁/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Myanmar Veneer & Plywood Co.,Ltd ၊ သစ္အေခ်ာထည%