အလုပ္သမားအခြင့္အေရးႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးေဆာင္ရြက္ေပးမႈ

အလုပ္သမားအခြင့္အေရးႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး ေဆာင္ရြက္ေပးမႈ

YangonPan-Pacific အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု နွင့္ ျမန္မာေဟးေဝး အထည္ခ်ဳပ္ စက္ရံုမ်ားသို့ ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးမႈ

အလုပ္ရံုနွင့္အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ညွြန္ျကားေရးမႉးခ်ုပ္ ဦးဝင္းရွိန္သည္ ဦးစီးအရာရွိမ်ား လိုက္ပါ၍ ၉.၇.၁၂ရက္ေန့ (၁၄းဝ၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ သဃၤၷ္းကြ်န္းျမို့နယ္ရွိ အလုပ္သမား က်ား (၁၂၁)ဦး၊ မ(၁၁၄၉)ဦး၊ေပါင္း (၁၂၇၀)ဦးျဖင့္လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိေသာ Mr. Lim Suk Won ပိုင္ Yangon Pan-Pacific အထည္ခ်ုပ္ စက္ရံုနွင့္ (၁၆းဝ၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ေတာင္ဥကၠလာျမို့နယ္ရွိ အလုပ္သမား က်ား (၆၇)ဦး၊ မ(၁၄၂၃)ဦး၊ ေပါင္း (၁၄၉၀)ဦး ျဖင့္လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိေသာ Mr. Kim Young Hyun ပိုင္ ျမန္မာေဟးေဝး အထည္ခ်ုပ္ စက္ရံုသို့ ေရာက္ရွိ၍ စက္ရံုအတြင္း လွည့္လည္ ျကည့္ရႈ စစ္ေဆးခဲ့ျပီး ပိုင္ရွင္ ၊ မန္ေနဂ်ာ၊ ျကီးျကပ္သူ၊ လုပ္သားမ်ားနွင့္ ေတြ့ဆံု၍ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအနၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး နွင့္ က်န္းမာသန့္ရွင္းေရး၊ သတ္မွတ္ အလုပ္ခ်ိန္အတိုင္း အခ်ိန္ပို အပါအဝင္ ေစခိုင္းေရး ၊လစာ ထုတ္ရက္မ်ားတြင္ အခ်ိန္ပို မခိုင္းဘဲ ေစလွြတ္ေရး၊ အလုပ္သမားမ်ား သက္သာ ေခ်ာင္ခ်ိမႈဂရုျပုေရး ၊ အလုပ္ရွင္အလုပ္သမား အျငင္းပြားမႈ မျဖစ္ေပၚေစရန္ ECစာခ်ုပ္ပါအတိုင္းလိုက္နာေဆာင္ရြက္ေရး ၊ကေလး အလုပ္သမား မ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒပါအတိုင္း လိုက္နာေရးတို့ကို အေလးထား ေဆာင္ရြက္ရန္ မွာျကားခဲ့ပါသည္။
Yangon Pan-Pacific အထည္ခ်ုပ္ စက္ရံုတြင္ ၁၅ နွစ္အထက္ ကေလးအလုပ္သမား (၂၈ )ဦး နွင့္ ျမန္မာေဟးေဝး အထည္ခ်ုပ္ စက္ရံုတြင္ (၃၂ )ဦး ေတြ့ရွိခဲ့၍ ၁၈နွစ္ မျပည့္ေသးသည့္ အလုပ္သမားမ်ားကို တာဝန္ခံ ဆရာဝန္၏ လူျကီးကဲ့သို့ အလုပ္လုပ္နိုင္ေျကာင္း ေဆးေထာက္ ခံခ်က္ ရယူ၍ အလုပ္ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ေစရန္ ညွြန္ျကားခဲ့ေျကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။


မေလးရွားနိုင္ငံရွိလုပ္ငန္းခြင္တြင္ကြယ္လြန္ျခင္း/ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူမ်ားအား အာမခံေျကး ေလ်ာ္ေျကးေငြ မ်ားရရွိေရးေဆာင္ရြက္ေပးမႈ

မေလးရွားနိုင္ငံတြင္ ေရာက္ရွိအလုပ္လုပ္ကိုင္ေနျကသည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား အလုပ္လုပ္ကိုင္စဉ္ ကြယ္လြန္ျခင္း/ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္းတို့ေျကာင့္ ျမန္မာအလုပ္သမား စုစုေပါင္း(၅၈) ဦးတို့အတြက္ ေလ်ာ္ေျကးေငြ မေလးရွားရင္းဂစ္ (၁၂၈၉၇၈၃.၃၆) အား အျမန္ဆံုးလွြဲေျပာင္းေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာအလုပ္သမား (၅၈)ဦး အနက္ ပထမအသုတ္အေနျဖင့္ (၁၈)ဦး တို့၏ အသက္အာမခံေျကးမ်ား ရရွိမည္ျဖစ္ ေျကာင္း၊ ゞင္းအလုပ္သမား(၁၈)ဦး တို့၏ က်န္ရစ္သူမိသားစု ဝင္မ်ားအား ဆက္သြယ္အေျကာင္းျကားထားျပီး ျဖစ္ေျကာင္း၊ ရန္ကုန္ျမို့ရွိ မေလးရွားသံရံုး နွင့္ ျမန္မာ့နိုင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈဘဏ္ တို့နွင့္လည္း မေလးရွားနိုင္ငံရွိ ျမန္မာသံရံုးမွ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။