ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ အက်ဳိးေဆာင္လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီမ်ား

(၁၂-၅-၂၀၁၆)ရက္ေန႔အထိစစ္တမ္းေကာက္ယူထားေသာျပည္ပအလုပ္အက်ိဳးေဆာင္ လုိင္စင္ရကုမၸဏီ ( ၂၅၈ )ခုစာရင္း အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ .......... (661)

(၂၆-၁၂-၂၀၁၆ မွ ၃၀-၁၂-၂၀၁၆)ရက္ေန႔အထိစစ္တမ္းေကာက္ယူထားေသာျပည္ပအလုပ္အက်ိဳးေဆာင္ လုိင္စင္ရကုမၸဏီ (၂၅၉)ခုစာရင္း အျပည့္အစံုသိရွိႏိုင္ပါရန္ .................. (1061)

(၅-၁၂-၂၀၁၆)ရက္ေန႔အထိစစ္တမ္းေကာက္ယူထားေသာျပည္ပအလုပ္အက်ိဳးေဆာင္ လုိင္စင္ရကုမၸဏီ (၂၆၀)ခုစာရင္း အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ ................... (301)

(၁၇-၁၀-၂၀၁၆ မွ ၂၁-၁၀-၂၀၁၆)ရက္ေန႔အထိစစ္တမ္းေကာက္ယူထားေသာျပည္ပအလုပ္အက်ိဳးေဆာင္ လုိင္စင္ရကုမၸဏီ (၂၆၀)ခုစာရင္း အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ ................... (358)

(၅-၉-၂၀၁၆ မွ ၉-၉-၂၀၁၆)ရက္ေန႔အထိစစ္တမ္းေကာက္ယူထားေသာျပည္ပအလုပ္အက်ိဳးေဆာင္ လုိင္စင္ရကုမၸဏီ (၂၆၃)ခုစာရင္းအျပည္႔အစံုသိရွိႏိုင္ပါရန္............ (455)

ျပည္ပအလုပ္အကုိင္ အက်ိဳးေဆာင္လုိင္စင္ရေအဂ်င္စီမ်ား လုိက္နာရမည့္ က်င့္၀တ္ကုိ သေဘာတူလက္မွတ္ရးထုိးခဲ့သည့္ ေအဂ်င္စီမ်ားစာရင္းအျပည့္အစံုသိရွိႏိုင္ပါရန္............. (747)

၂၀၁၄ခုႏွစ္မွ(၂၂.၇.၂၀၁၆)ရက္ေန႔အထိ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္အက်ိဳးေဆာင္လိုင္စင္ ျပန္လည္အပ္ႏွံသည့္ ကုမၸဏီစာရင္း (၉)ခုႏွင့္ ဌာနမွအျပစ္ရွိ၍ အျပီးရုပ္သိမ္းသည္႔ ကုမၸဏီစာရင္း (၃)ခုစာရင္းအျပည္႔အစံုသိရွိႏိုင္ပါရန္..... (391)

(၂၂.၇.၂၀၁၆) ရက္ေန႔အထိ စစ္တမ္းေကာက္ယူထားေသာျပည္ပအလုပ္အကိုင္အက်ိဳးေဆာင္လုိင္စင္ရ ကုမၸဏီ (၂၆၀)ခု စာရင္းအျပည္႔အစံုသိရွိႏိုင္ပါရန္..... (482)

(၃.၆.၂၀၁၆) ရက္ေန႔အထိ စစ္တမ္းေကာက္ယူထားေသာျပည္ပအလုပ္အကိုင္အက်ိဳးေဆာင္လုိင္စင္ရ ကုမၸဏီ (၂၄၇)ခု စာရင္း အျပည္႔အစံုသိရွိႏိုင္ပါရန္...... (566)

(၂၂.၁.၂၀၁၆)ရက္ေန႔အထိ စစ္တမ္းေကာက္ယူထားေသာ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္အက်ိဳးေဆာင္လိုင္စင္ရကုမၸဏီ(၂၅၃)ခု စာရင္းေဒါင္းလုပ္ရယူရန္ (494) ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္-၂ (890)

ျပည္ပအလုပ္အကိုင္အက်ိဳးေဆာင္လိုင္စင္ အသစ္ထုတ္ေပးထားေသာကုမၸဏီမ်ားစာရင္း

ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ အလုပ္သမားေစလႊတ္မႈႏွင္႔ ပတ္သတ္၍ အက်ိဳးေဆာင္လိုင္စင္ ထုတ္ေပးျပီး လက္ရွိေဆာင္ရြက္ခြင့္ ျပဳထားေသာကုမၸဏီမ်ားစာရင္း

ျပည္ပအလုပ္အကိုင္အက်ိဳးေဆာင္ လိုင္စင္ရအဂ်င္စီမ်ား ယာယီရုပ္သိမ္းသည္႔ စာရင္း

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ျပည္ပမထြက္ခြာမီ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ရမည္႔ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း စာအုပ္မ်ား

အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ ၁၉၉၀ မွ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လအထိ အလုပ္သမားေစလႊတ္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားစာရင္း

၂၀၁၄ခုႏွစ္မွ ၃၀-၅-၂၀၁၅ ရက္ေန႔အထိ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္အက်ိဳးေဆာင္ လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီမ်ားရုပ္သိမ္းသည္႔စာရင္းအျပည္႔အစံုသိရွိရန္…..

အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာနမွအက်ဳိးေဆာင္လိုင္စင္ခြင့္ျပဳထားသည့္ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္အက်ဳိးေဆာင္
လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီ (၂၀၂) ခု . . . . .(၉-၆-၂၀၁၄)

ေအဂ်င္စီ (၂၀၂) ခု အျပည့္အစုံ သိရွိရန္ . . . (3015)

ထိုင္းႏိုင္ငံသို့ အလုပ္သမားေစလႊတ္ရန္ အက်ဳိးေဆာင္လိုင္စင္ရကုမၸဏီမ်ား
အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာန မွ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔အလုပ္သမားေစလႊတ္ရန္ အက်ဳိးေဆာင္လိုင္စင္ထုတ္ေပးထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ားစာရင္း(၆၁)ခုအား ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္ (၂၃-၆-၂၀၁၄). . . . .

ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ အလုပ္သမားေစလႊတ္သည့္ ကုမၸဏီစာရင္း (၆၂) ခု အျပည့္အစုံ သိရွိရန္ . . . . . (1092)

ျပည္ပအလုပ္အကိုင္အက်ဳိးေဆာင္လိုင္စင္အသစ္ေလွ်ာက္ထားရန္ႏွင့္ သက္တမ္းတိုးရန္တို႔အတြက္လိုအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား အျပည့္အစုံဖတ္ရႈရန္

ျပည္ပသို႕အလုပ္သမားမ်ားေစလႊတ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား

ျပည္ပမထြက္ခြာမွီ ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ား

၁။ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္အက်ိဳးေဆာင္လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီမ်ားသည္ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္မ်ားအတြက္ အလုပ္ ကမ္းလွမ္းစာ (Demand Letter) နွင့္ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ (Employment Contract) မ်ားကို အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာနသို႕ သတ္မွတ္ ထားသည့္ အလုပ္ကမ္းလွမ္းစာပံုစံျဖင့္ တင္ျပရမည္။

ျပည္ပ အလုပ္သမားမ်ား ေစလႊတ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အျပည့္အစုံ သိရွိရန္ . . . . . (2738)