ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ျပည္ပမထြက္ခြာမီ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ရမည္႔ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းစာအုပ္မ်ား

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ျပည္ပမထြက္ခြာမီ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ရမည္႔ သင္ရိုး ညႊန္းတမ္းစာအုပ္မ်ား

 1. (၁) မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔သြားေရာက္မည္႔အလုပ္သမားမ်ားအတြက္
  1. သင္ရိုးညႊန္းတမး္အပိုင္း(၁)
  2. သင္ရိုးညႊန္းတမး္အပိုင္း(၂)
  3. သင္ရိုးညႊန္းတမး္အပိုင္း(၃)
  4. သင္ရိုးညႊန္းတမး္အပိုင္း(၄)
 2. (၂) ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔သြားေရာက္မည္႔အလုပ္သမားမ်ားအတြက္
  1. သင္ရိုးညႊန္းတမး္အပိုင္း(၁)
  2. သင္ရိုးညႊန္းတမး္အပိုင္း(၂)
  3. သင္ရိုးညႊန္းတမး္အပိုင္း(၃)
  4. သင္ရိုးညႊန္းတမး္အပိုင္း(၄)
  5. သင္ရိုးညႊန္းတမး္အပိုင္း(၅)
  6. သင္ရိုးညႊန္းတမး္အပိုင္း(၆)
  7. သင္ရိုးညႊန္းတမး္အပိုင္း(၇)
  8. သင္ရိုးညႊန္းတမး္အပိုင္း(၈)