ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအတွက် ပြည်ပမထွက်ခွာမီ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရမည့် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းစာအုပ်များ

ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအတွက် ပြည်ပမထွက်ခွာမီ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရမည့် သင်ရိုး ညွှန်းတမ်းစာအုပ်များ

 1. (၁) မလေးရှားနိုင်ငံသို့သွားရောက်မည့်အလုပ်သမားများအတွက်
  1. သင်ရိုးညွှန်းတမး်အပိုင်း(၁)
  2. သင်ရိုးညွှန်းတမး်အပိုင်း(၂)
  3. သင်ရိုးညွှန်းတမး်အပိုင်း(၃)
  4. သင်ရိုးညွှန်းတမး်အပိုင်း(၄)
 2. (၂) ထိုင်းနိုင်ငံသို့သွားရောက်မည့်အလုပ်သမားများအတွက်
  1. သင်ရိုးညွှန်းတမး်အပိုင်း(၁)
  2. သင်ရိုးညွှန်းတမး်အပိုင်း(၂)
  3. သင်ရိုးညွှန်းတမး်အပိုင်း(၃)
  4. သင်ရိုးညွှန်းတမး်အပိုင်း(၄)
  5. သင်ရိုးညွှန်းတမး်အပိုင်း(၅)
  6. သင်ရိုးညွှန်းတမး်အပိုင်း(၆)
  7. သင်ရိုးညွှန်းတမး်အပိုင်း(၇)
  8. သင်ရိုးညွှန်းတမး်အပိုင်း(၈)