ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္သည့္ အလုပ္သမားေရးရာ

ထိုင္းနိုင္ငံအတြင္းရွိ အလုပ္သမားေရးရာကိစၥရပ္မ်ား

ထိုင္း-ျမန္မာ ႏွစ္နုိင္ငံ အလုပ္သမားေရးရာကြ်မ္းက်င္သူမ်ားအစည္းအေ၀း တက္ေရာက္ခဲ့မႈအေျခအေန

အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္ခဲ့မႈ အျပည့္အစုံ သိရွိရန္ . . . . (1014)

အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္ႏွင့္လူမႈဖူလုံေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာနမွ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ အလုပ္ သမားေစလႊတ္ရန္ အက်ဳိးေဆာင္လိုင္စင္ထုတ္ေပးထားသည့္ကုမၸဏီမ်ားစာရင္း(၆၈)ခုအား ၾကည့္ရႈႏိုင္ ပါသည္ . . . . .
ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ေစလႊတ္သည့္ ကုမၸဏီ(၆၈)ခု စာရင္းအျပည့္အစုံ (1019)

ယာယီျမန္မာနိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရးရုံး (၁၁)ရုံး ၏ ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား ……….အျပည့္အစုံသိရွိရန္

ထုိင္းႏိုင္ငံအတြင္းရွိ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ (၁၁) ဖြဲ႔တို႔၏ ယာယီျမန္မာႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးမႈႏွင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံသုိ႔ အလုပ္သမားအသစ္မ်ား တရား၀င္ေစလႊတ္မႈအေျခအေန

ယာယီႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးမႈအေျခအေန အျပည့္အစုံသိရွိရန္ . . . (673)

ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ဘန္ေကာက္ျမိဳ႔စမြတ္စခြန္(မဟာခ်ိဳင္ေဒသ)ရွိ Absolute Denim Co.၏ အလုပ္သမားေရးရာ ေျဖရွင္း ေပးမႈ . . . . . . . အျပည့္အစုံသိရွိရန္

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္အလုပ္သမားေရးရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာႏွင့္ဖုန္းနံပါတ္မ်ား

ထိုင္းနိုင္ငံအတြင္း ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ ယာယီျမန္မာနိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရးလုပ္ငန္းစဉ္သည္ ထိုင္းနိုင္ငံ အလုပ္ရွင္မ်ားထံ၌ လက္ရွိ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္သာ အက်ဳံးဝင္သည္။
ျမန္မာအစိုးရမွယာယီျမန္မာနိုင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးေရးလုပ္ငန္းစဥ္အားေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း အတြက္ ေကာက္ခံသည္ ကုန္က်စရိတ္စုစုေပါင္း သည္ ဘတ္ ၅၅၀ ျဖစ္ပါသည္။ (ပိုမိုေကာက္ခံပါကတိုင္ၾကားနိုင္ သည္။)
တိုင္ႀကားနိုင္သည့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား (ျမန္မာနိုင္ငံ) . . . . .
တိုင္ၾကားႏိုင္သည့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား (ထိုင္းႏိုင္ငံ) . . . . .အျပည့္အစုံ ဖတ္ရႈႏိုင္ရန္ . . . . .

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအားအေထာက္အထားထုတ္ေပးမႈႏွင့္ ေစလႊတ္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေန

ထိုင္းနိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအား (၁၀.၇.၂၀၀၉) ရက္ေန႔မွစတင္၍ အေထာက္ အထားမ်ား ထုတ္ေပးလ်က္ရွိရာ (၂၇.၂.၂၀၁၃) ရက္ေန႔အထိ အလုပ္သမားဦးေရ (၁၂၃၁၄၂၆) ဦး အား ထုတ္ေပးျပီးျဖစ္ပါသည္။
ထို့အျပင္ ထိုင္းနို္င္ငံသို႔ တရား၀င္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္လိုေသာ ျမန္မာအလုပ္သမားသစ္မ်ား အား (၁၁.၃.၂၀၁၀) ရက္ေန႔မွစတင္၍ ေစလႊတ္ခဲ့ရာ (၂၇.၂.၂၀၁၃) ရက္ေန႔ထိ (၅၃၈၀၀) ဦးအား ေစလႊတ္ခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။

အလုပ္သမားအရာရွိမွ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ျမန္မာအလုပ္သမားေသဆုံးမႈအတြက္အက်ဳိးခံစားခြင့္ မ်ားေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း

Published date: Aug 27, 2012

၁၄.၈.၂၀၁၂ ရက္ေန႔ ထိုင္းနိုင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ ဖလန္းေဆာင္ေဒသရွိ Hirikij Laoha Co.,Ltd ပိုင္ဆိုင္ေသာ ခဲရည္က်ိဳစက္ရံု၌(ဝ၄းဝ၀)နာရီတြင္ ညဆိုင္းဆင္းေနေသာေမာင္တင္ျမင့္ဦး(ခ)နိုင္ဖုန္းငယ္(၃၅)နွစ္ (ကရင္ျပည္နယ္၊ လႈိင္းဘြဲ႔ေနသူ)ႏွင့္ ေမာင္ေစာႏုႏု(ခ)ႏိုင္တိုေခ်(၂၀)နွစ္ (ကရင္ျပည္နယ္ေနသူ) အလုပ္သမားနွစ္ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိမႈျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း၊၄င္းတို႔ႏွစ္ဦးစက္ရံုအတြင္းဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္လဲေနသည္ကို ျမန္မာအလုပ္သမား. . . . . . . အျပည့္အစုံဖတ္ရႈရန္

ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ျမန္မာအလုပ္သမားေစလႊတ္မႈ

Published date: Aug 27, 2012

ထိုင္းနိုင္ငံအတြင္းေရာက္ရွိအလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားနွင့္အသစ္သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ သည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္အလုပ္သမားသက္ေသခံကတ္ျပားထုတ္ေပးမႈ/ယာယီျမန္မာ နိုင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးမႈ နွင့္ ပတ္သက္၍ နယ္စပ္ၿမိဳ႕မ်ားျဖစ္ေသာတာခ်ီလိတ္၊ျမဝတီ၊ေကာ့ေသာင္း၊ရေနာင္း နွင့္ ထိုင္းနိုင္ငံအတြင္းရွိဘန္ေကာက္၊စမုပရာကန္၊မဟာခ်ိုင္၊ ခ်င္းမိုင္နွင့္စူရတ္ဌာနီတို႔တြင္ (၂၃-၈-၂၀၁၂)ရက္ေန႔ အထိ ေဆာင္ရြက္ေပးျပီး ျဖစ္ပါသည္. . . . .

ထိုင္းႏိုင္ငံ သို႔ ျမန္မာအလုပ္သမားေစလႊတ္မႈ အေသးစိတ္သိရွိရန္ . . . (1509)

Published date: Jul 10, 2012

ထိုင္းနိုင္ငံအတြင္းရွိ Siam Pattern Glass Co., Ltd ပိုင္ မွန္စက္ရံုသို့ ေစလႊတ္ခဲ့သည့္ အလုပ္သမားအသစ္ (၁၅) ဦးတို႔၏ လုပ္အားခက်န္ေငြကိစၥအား အလုပ္သမားအရာရွိသည္ ထိုင္း အလုပ္သမားကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးရံုးသို႔ အေၾကာင္းၾကား ညွိႏႈိင္းခဲ့ရာ (၂.၇.၂၀၁၂) ရက္ေန့တြင္ စက္ရံုမွ တာဝန္ရွိသူသည္ အလုပ္သမားမ်ား၏ လုပ္အားခ က်န္ေငြ (၁၆၆၀၃၄) ဘတ္အား ထိုင္းနိုင္ငံ၊ အလုပ္သမားရံုးသို႔ ေပးသြင္းခဲ့ေၾကာင္း ထိုင္းနိုင္ငံ၊ အလုပ္သမားရံုးမွ အလုပ္သမားအရာရွိထံသို့ အေၾကာင္းၾကားလာပါသည္။

အလုပ္သမားအရာရွိသည္ (၆.၇.၂၀၁၂) ရက္ေန့တြင္ ထိုင္းနိုင္ငံအတြင္း က်န္ရွိေနေသာ အလုပ္သမား (၁၀) ဦးအား အေၾကာင္းၾကားျပီး အဆိုပါေငြအား ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ ထုတ္ယူေစျခင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ ျပန္သြားသူ (၅) ဦးအတြက္ ကိုယ္စားသြားထုတ္၍ အလုပ္သမားမ်ားထံ သို့ ေငြလႊဲေပးပို႔ျခင္းတို့ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ထိုင္းနိုင္ငံေရာက္ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဉ္း၍ ထိုင္းနိုင္ငံအတြင္းရွိ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔(၅)ဖြဲ႔ နွင့္ နယ္စပ္စခန္း မ်ားတြင္ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ အလုပ္သမားသက္ေသခံကတ္ျပား/ယာယီ ျမန္မာနိုင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးမႈ အေျခအေန

Published date: Jul 1, 2012

ထိုင္းနိုင္ငံသို႔ အလုပ္သမားအသစ္မ်ား တရားဝင္ေစလႊတ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဉ္

အျပည့္အစုံ ဖတ္ရွဳရန္ . . . (1906)