ထိုင္းႏိုင္ငံသို႕ အလုပ္သမားေစလႊတ္မႈ အက်ိဳးေဆာင္လိုင္စင္ ျပန္လည္အပ္ႏွံထားသည္႕ ကုမၸဏီမ်ားစာရင္း

ထိုင္းႏိုင္ငံသို႕ အလုပ္သမားေစလႊတ္မႈ အက်ိဳးေဆာင္လိုင္စင္ ျပန္လည္အပ္ႏွံထားသည္႔ ကုမၸဏီမ်ားစာရင္း (၅-၁၂-၂၀၁၆) အျပည့္အစံုသိရွိႏိုင္ပါရန္ ............ (91)

ထိုင္းႏိုင္ငံသို႕ အလုပ္သမားေစလႊတ္မႈ အက်ိဳးေဆာင္လိုင္စင္ ျပန္လည္အပ္ႏွံထားသည္႔ ကုမၸဏီမ်ားစာရင္း(၂၆-၈-၂၀၁၆) အျပည္႔အစံုသိရွိႏိုင္ပါရန္................ (92)
ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ အလုပ္သမားေစလႊတ္မႈ အက်ိဳးေဆာင္လိုင္စင္ ျပန္လည္အပ္ႏွံထားသည္႕ ကုမၸဏီမ်ားစာရင္း(၂၂-၇-၂၀၁၆)အျပည္႕အစံုသိရွႏိုင္ပါရန္....... (175)