ထိုင်းနိုင်ငံသို့အလုပ်သမားစေလွှတ်မှု အကျိုးဆောင်လိုင်စင် ပြန်လည်ရုတ်သိမ်းထားသည့် ကုမ္ပဏီစာရင်း

ထိုင်းနိုင်ငံသို့ အလုပ်သမားစေလွှတ်မှု အကျိုးဆောင်လိုင်စင် ပြန်လည်ရုတ်သိမ်းထားသည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း (၅-၁၂-၂၀၁၆)အျပည့္အစံုသိရွိႏိုင္ပါရန္ ........... (165)
ထိုင်းနိုင်ငံသို့ အလုပ်သမားစေလွှတ်မှု အကျိုးဆောင်လိုင်စင် ပြန်လည်ရုတ်သိမ်းထားသည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း (၂၆-၈-၂၀၁၆)အျပည္႔အစံုသိရွိႏိုင္ပါရန္............. (162)
ထိုင်းနိုင်ငံသို့ အလုပ်သမားစေလွှတ်မှု အကျိုးဆောင်လိုင်စင် ပြန်လည်ရုတ်သိမ်းထားသည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း(၂၂-၇-၂၀၁၆)အျပည္႕အစံုသိရွိႏိုင္ပါရန္........ (165)