ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕ ရွိ Absolute Denim Co., Ltd အလုပ္သမားေရးရာေဆာင္ရြက္ေပးမႈ

Absolute Denim Co., Ltd ၏ အလုပ္သမားေရးရာေျဖရွင္းၿပီးစီးမႈအေျခအေန (၂-၇-၂၀၁၃)

ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕ စမြတ္စခြန္(မဟာခ်ိဳင္ေဒသ)ရွိ Absolute Denim Co., Ltd ဂ်င္းထည္အမ်ိဳးမ်ိဳး ထုတ္လုပ္ေသာစက္ရံု၌ (၁.၇.၂၀၁၃) ရက္ေန ့တြင္ စက္ရံုအတြင္း (၃) ထပ္ မွ ပစၥည္းတင္ ဓါတ္ေလွကား ၾကိဳးျပတ္က်၍ အလုပ္သမား (၅) ဦးထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ရာ အလုပ္သမားသံအရာရွိသည္ (၂.၇.၂၀၁၃) ရက္ေန႔တြင္ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ယာယီျမန္မာႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္ထုတ္ေပးေရးရုံး၊ စမြတ္စခြန္ျမိဳ႕မွ တာ၀န္ခံ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ခင္ ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕အား ေရွးဦးစြာ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈ ေစခဲ့ျပီး ျပည္ပတြင္အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈၾကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မတီ၏ ေထာက္ပံ့ေငြ တစ္ဦးလွ်င္ ဘတ္ (၁၀၀၀၀) စီအား သြားေရာက္ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ အလုပ္သမားသံအရာရွိသည္အလုပ္သမားမ်ား၏ အက်ိဳး ခံစားခြင့္ႏွင့္ နစ္နာေၾကးမ်ားရရွိေစရန္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ညွိႏႈိင္းေပးခဲ့ရာ အလုပ္ရွင္မွအလုပ္သမားမ်ားအားေဆး၀ါး ကုသေပး မည္ျဖစ္ျပီး ထိုင္းအလုပ္သမား ဥပေဒႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အလုပ္သမားသံအရာရွိမွ ဒဏ္ရာရရွိထားေသာ အလုပ္သမားမ်ားရွိရာ စမြတ္စခြန္ေဆးရုံသို႔ သြားေရာက္ၾကည့္ရွႈ၍ အားေပးစကားေျပာၾကားခဲ့ျပီး ဘ၀ခ်ိန္ခြင္ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ ေအဂ်င္စီမွလည္း ဒဏ္ရာရရွိေသာ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လွဴဒါန္းေသာ တစ္ဦးလွ်င္ ဘတ္ (၅၀၀၀) စီအား အလုပ္သမားမ်ားထံသို႔ ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။