ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္အလုပ္သမားထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိျခင္းႏွင့္ ေသဆံုးျခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ႔မႈ အေျခအေနမ်ား

၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလမွ ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္ေန႕အထိထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္အလုပ္သမား ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိျခင္း ႏွင့္ ေသဆံုးျခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ႔မႈ အေျခအေနမ်ားအျပည္႔အစံုသိရွိႏိုင္ပါရန္............. (108)