ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႕ အလုပ္သမားေစလႊတ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အက်ိဳးေဆာင္လိုင္စင္ ထုတ္ေပးထားသည္႕ ကုမၸဏီမ်ားစာရင္း

ထိုင္းႏိုင္ငံသို႕ အလုပ္သမားေစလႊတ္မႈ အက်ိဳးေဆာင္လုိင္စင္ ထုတ္ေပးထားသည့္ ကုမၸဏီစာရင္း(၁၅-၅-၂၀၁၇) ရက္ေန႔အထိ
အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ .......... (165)

ထိုင္းႏိုင္ငံသို႕ အလုပ္သမားေစလႊတ္မႈ အက်ိဳးေဆာင္လုိင္စင္ ထုတ္ေပးထားသည့္ ကုမၸဏီစာရင္း(၃၀-၁၂-၂၀၁၆) ရက္ေန႔အထိ
အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ .................. (140)

ထိုင္းႏိုင္ငံသို႕ အလုပ္သမားေစလႊတ္မႈ အက်ိဳးေဆာင္လုိင္စင္ ထုတ္ေပးထားသည့္ ကုမၸဏီစာရင္း(၂၅-၁၁-၂၀၁၆)
အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ .... (70)

ထိုင္းႏိုင္ငံသို႕ အလုပ္သမားေစလႊတ္မႈ အက်ိဳးေဆာင္လုိင္စင္ ထုတ္ေပးထားသည့္ ကုမၸဏီစာရင္း(၂၆-၈-၂၀၁၆) အျပည္႔အစံုသိရွိႏိုင္ပါရန္............. (115)

ထိုင္းႏိုင္ငံသို႕ အလုပ္သမားေစလႊတ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အက်ိဳးေဆာင္လိုင္စင္ထုတ္ေပးထားသည္႕ကုမၸဏီ(၇၃)ခုစာရင္း (၂၅-၇-၂၀၁၆)

ထိုင္းႏိုင္ငံသို႕အလုပ္သမားေစလႊတ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အက်ိဳးေဆာင္လိုင္စင္ထုတ္ေပးထားသည္႕ကုမၸဏီ(၅၈)ခုစာရင္း (၁၂-၉-၂၀၁၅ မွ ၁၈-၉-၂၀၁၅)