ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ အလုပ္သမားေစလႊတ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အက်ိဳးေဆာင္ လိုင္စင္အသစ္ ထုတ္ေပးသည္႔ ကုမၸဏီစာရင္း