ျပည္ပအလုပ္အကိုင္အက်ိဳးေဆာင္လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီမ်ားယာယီရုပ္သိမ္းသည္႔စာရင္း

အလုပ္သမားေစလႊတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကိုယာယီရပ္ဆိုင္းထားေသာ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္အက်ိဳးေဆာင္လိုင္စင္ရ ကုမၸဏီမ်ားစာရင္း

၁၂-၅-၂၀၁၇ ရက္ေန႔အထိ ကုမၸဏီ (၁၃)ခု စာရင္း အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ .......... (571)
၃၀-၁၂-၂၀၁၆ ရက္ေန႔အထိ ကုမၸဏီ (၁၅)ခု စာရင္း အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ရန္............. (419)
၅-၁၂-၂၀၁၆ ရက္ေန႔အထိ ကုမၸဏီ (၁၃)ခု စာရင္း အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ရန္............. (240)

ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ အလုပ္သမားေစလႊတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကိုယာယီရပ္ဆိုင္းထားေသာျပည္ပအလုပ္အကိုင္အက်ိဳးေဆာင္ လိုင္စင္ရကုမၸဏီ(၁၁)ခု စာရင္း အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ ................... (299)

ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ အလုပ္သမားေစလႊတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကိုယာယီရပ္ဆိုင္းထားေသာျပည္ပအလုပ္အကိုင္အက်ိဳးေဆာင္ လိုင္စင္ရကုမၸဏီမ်ား စာရင္း (၂)ခုအျပည္႔အစံုသိရွိႏိုင္ပါရန္.............. (270)

၂၂-၈-၂၀၁၆ ရက္ေန႔မွ ၂၆-၈-၂၀၁၆ရက္ေန႔ အထိ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ အက်ိဳးေဆာင္ လိုင္စင္ရ ေအဂ်င္စီမ်ားယာယီရုပ္သိမ္းသည္႔ စာရင္းအျပည္႔အစံုသိရွိႏိုင္ပါရန္....... (240)

ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ အလုပ္သမားေစလႊတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကိုယာယီရပ္ဆိုင္းထားေသာျပည္ပအလုပ္အကိုင္အက်ိဳးေဆာင္ လိုင္စင္ရကုမၸဏီမ်ား စာရင္း (၄)ခု အျပည္႔အစံုသိရွိႏိုင္ပါရန္..... (298)

ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ အလုပ္သမားေစလႊတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကိုယာယီရပ္ဆိုင္းထားေသာျပည္ပအလုပ္အကိုင္အက်ိဳးေဆာင္ လိုင္စင္ရအဂ်င္စီမ်ား စာရင္း

၁၈-၇-၂၀၁၆ ရက္ေန႔မွ ၂၂-၇-၂၀၁၆ရက္ေန႔ အထိ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ အက်ိဳးေဆာင္ လိုင္စင္ရ ေအဂ်င္စီမ်ားယာယီရုပ္သိမ္းသည္႔ စာရင္း အျပည္႔အစံုသိရွိရန္.... (251)

၃၀-၅-၂၀၁၆ ရက္ေန႔မွ ၃-၆-၂၀၁၆ရက္ေန႔ အထိ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ အက်ိဳးေဆာင္ လိုင္စင္ရ ေအဂ်င္စီမ်ားယာယီရုပ္သိမ္းသည္႔ စာရင္း

၉-၅-၂၀၁၆ ရက္ေန႔မွ ၁၃-၅-၂၀၁၆ရက္ေန႔ အထိ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ အက်ိဳးေဆာင္ လိုင္စင္ရ ေအဂ်င္စီမ်ားယာယီရုပ္သိမ္းသည္႔ စာရင္း

၁၈-၁-၂၀၁၆ ရက္ေန႔မွ ၂၂-၁-၂၀၁၆ရက္ေန႔ အထိ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ အက်ိဳးေဆာင္ လိုင္စင္ရ ေအဂ်င္စီမ်ားယာယီရုပ္သိမ္းသည္႔ စာရင္း

၁၁-၁-၂၀၁၆ ရက္ေန႔မွ ၁၅-၁-၂၀၁၆ရက္ေန႔ အထိ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ အက်ိဳးေဆာင္ လိုင္စင္ရ ေအဂ်င္စီမ်ားယာယီရုပ္သိမ္းသည္႔ စာရင္း

၂၈-၁၁-၂၀၁၅ ရက္ေန႔မွ ၄-၁၂-၂၀၁၅ ရက္ေန႔ အထိ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ အက်ိဳးေဆာင္ လိုင္စင္ရ ေအဂ်င္စီမ်ားယာယီရုပ္သိမ္းသည္႔ စာရင္း

၁၇-၁၀-၂၀၁၅ ရက္ေန႔မွ ၂၃-၁၀-၂၀၁၅ ရက္ေန႔ အထိ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ အက်ိဳးေဆာင္ လိုင္စင္ရ ေအဂ်င္စီမ်ားယာယီရုပ္သိမ္းသည္႔ စာရင္း

၂၈-၉-၂၀၁၅ ရက္ေန႔မွ ၂-၁၀-၂၀၁၅ရက္ေန႔ အထိ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ အက်ိဳးေဆာင္ လိုင္စင္ရ ေအဂ်င္စီမ်ားယာယီရုပ္သိမ္းသည္႔ စာရင္း

၁၂-၉-၂၀၁၅ ရက္ေန႔မွ ၁၈-၉-၂၀၁၅ရက္ေန႔ အထိ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ အက်ိဳးေဆာင္ လိုင္စင္ရ ေအဂ်င္စီမ်ားယာယီရုပ္သိမ္းသည္႔ စာရင္း

(၂၈.၈.၂၀၁၅) မွ (၄.၉.၂၀၁၅)ရက္ေန႔ အထိ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ အက်ိဳးေဆာင္ လိုင္စင္ရ ေအဂ်င္စီမ်ားယာယီရုပ္သိမ္းသည္႔ စာရင္း

(၂၃.၇.၂၀၁၅) ရက္ေန႔ အထိ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ အက်ိဳးေဆာင္ လိုင္စင္ရ ေအဂ်င္စီမ်ားယာယီရုပ္သိမ္းသည္႔ စာရင္း

၂၀၁၄ခုႏွစ္မွ ၃၀-၅-၂၀၁၅ ရက္ေန႔ အထိ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ အက်ိဳးေဆာင္ လိုင္စင္ရ ေအဂ်င္စီမ်ားယာယီရုပ္သိမ္းသည္႔ စာရင္း