ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔အလုပ္သမားေစလႊတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ယာယီရပ္ဆိုင္းထားေသာ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ အက်ိဳးေဆာင္လိုင္စင္ရ ေအဂ်င္စီမ်ားစာရင္း
စဥ္ ကုမၸဏီအမည္ မွတ္ခ်က္
 ၁။  Lily Services Co.,Ltd  (၁၉-၈-၂၀၁၄) ရက္ေန႔မွစ၍အမႈကိစၥေျဖရွင္းျပီးသည္အထိယာယီပိတ္ထားပါသည္။
 ၂။  Green Oasis Co.,Ltd  (၁၉-၈-၂၀၁၄) ရက္ေန႔မွစ၍အမႈကိစၥေျဖရွင္းျပီးသည္အထိယာယီပိတ္ထားပါသည္။
 ၃။ Kyaw Kyaw Naing Family  Technical Co.,Ltd (၂၃-၉-၂၀၁၄) ရက္ေန႔မွစ၍အမႈကိစၥေျဖရွင္းျပီးသည္အထိယာယီပိတ္ထားပါသည္။
 ၄။  L.P.T.C Co., Ltd  (၃-၁၁-၂၀၁၄) ရက္ေန႔မွစ၍အမႈကိစၥေျဖရွင္းျပီးသည္အထိယာယီပိတ္ထားပါသည္။