(၁၂.၉.၁၅)မွ(၁၈.၉.၁၅) ရက္ေန႔ အထိ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ အက်ိုးေဆာင္ လိုင္စင္ရ ေအဂ်င္စီမ်ား ယာယီရုတ္သိမ္းသည္႔ စာရင္း