၂၈-၉-၂၀၁၅ ရက္ေန႔မွ ၂-၁၀-၂၀၁၅ ရက္ေန႔အထိ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ အက်ိဳးေဆာင္လိုင္စင္ရ ေအဂ်င္စီမ်ား ယာယီရုပ္သိမ္းသည္႔ စာရင္း