၂၃-၇-၂၀၁၅ ရက္ေန႔အထိ ျပည္ပအလုပ္အကုိင္ အက်ိဳးေဆာင္ လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီမ်ား ယာယီရုပ္သိမ္းသည္႔ စာရင္း

၂၃-၇-၂၀၁၅ ရက္ေန႔အထိ ျပည္ပအလုပ္အကုိင္ အက်ိဳးေဆာင္ လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီမ်ား ယာယီရုပ္သိမ္းသည္႔ စာရင္း

အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာန မွ ၂၃-၇-၂၀၁၅ ရက္ေန႔အထိ အက်ိဳးေဆာင္လိုင္စင္ ယာယီပိတ္သိမ္းထားသည့္ လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီမ်ားစာရင္း