ျပည္ပသို႔ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္မည့္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အသိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္ျခင္း

ျပည္ပသို႔ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္မည့္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အသိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္ျခင္း

အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္လူမႈဖူလုံေရး၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ျပည္ပသို႔သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္မည့္ အလုပ္သမား မ်ား၏ အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ တရား၀င္ေရႊ႔ေျပာင္းသြားလာမႈျဖစ္ေစရန္တို႔အတြက္ တရား၀င္လိုင္စင္ရ ျပည္ပ အလုပ္အကိုင္ေအဂ်င္စီမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ျပည္ပသို႔ အလုပ္သမားမ်ား ေစလႊတ္လ်က္ရွိပါသည္။
အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ တရား၀င္ျပည္ပသို႔ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္မည့္အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ သက္ေသခံကတ္ျပားမ်ား(Smart Card) ထုတ္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။
သို႔ျဖစ္ပါ၍ ျပည္ပသို႔သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္မည့္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ျပည္ပသို႔ ထြက္ခြာမည့္ေလဆိပ္တြင္ စိစစ္ႏိုင္ရန္ အဆိုပါ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္သက္ေသခံ ကတ္ျပားမ်ား(Smart Card)ကိုတစ္ပါတည္းယူေဆာင္သြားရမည္ျဖစ္ ပါေၾကာင္း အသိေပးႏွဳိးေဆာ္အပ္ပါသည္။